نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

تولید جنین‌های سوماتیکی در انگور بیشتر با کشت اندام‌های زایشی مانند بساک و تخمدان معمول است. با این حال استفاده از اندام‌هایی مانند برگ به عنوان ریزنمونه، به علت محدودیت زمانی جمع‌آوری اندام‌های زایشی در طی سال مورد توجه می‌باشد. در این آزمایش از دو رقم انگور بیدانه قرمز و فلیم سیدلس ریزنمونه برگ تهیه و در محیط پایه MS به همراه 2,4-D با غلظت 5/4 میکرومولار و BAP با غلظت 1/1 میکرومولار، 1 گرم در لیتر کازئین هیدرولیزات، 20 گرم در لیتر ساکاروز و 7 گرم در لیتر آگار کشت گردید. کالوس‌های تولید شده بعد از دو ماه به محیط کشت مشابه دارای 5/0 میکرومولار NAA به جای 2,4-D منتقل شدند. این کالوس‌ها بعد از سه ماه از کشت ریزنمونه‌ها به محیط کشت MS با تنظیم‌کننده-های IAA به میزان 1، 2 و 5/3 میلی‌گرم در لیتر و BAP به میزان 2، 5 و 10 میلی‌گرم در لیتر برای انگیزش جنین‌زایی زیرکشت شدند. نتایج نشان داد که رقم فلیم سیدلس در تیمار تنظیم‌کننده‌های رشدIAA با غلظت دو میلی‌گرم در لیتر و BAP با غلظت پنج میلی‌گرم در لیتر بیشترین میزان جنین‌زایی را داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation on Somatic Embryogenesis in Two Grapevine Cultivars (Red Sultanina, Flame Seedless) through Leaf Explant

نویسندگان [English]

  • Maryam Karimi Alavijeh 1
  • Ali Ebadi 2
  • Mansour Omidi 2

چکیده [English]

Embryogenic calli production in Vitis is mainly possible by use of such regenerative tissues as anther and ovary. Because of long periods of time required for obtaining such tissues, use of such vegetative organs as leaf explant would be a promising alternative. Towards this end, leaf explants were taken from two varieties of ‘Flame Seedless’ and ‘Red Sultanina’ to be raised in. MS medium, consisting of 2.5 µM 2,4-D, 1.1 µM BAP, 1 g/l Cazein Hydrolizate, 20 g/l sucrose, and 7 gr/l of agar. After two months, calli were transferred to the same medium except for 2-4, D which was replaced by NAA. Three months after explants' culture, calli were transferred to MS medium containg varied concentrations of BAP (1, 2 & 3.5 mg/l), and IAA (2, 5 & 15 mg/l). Results showed that among diffrent hormonal treatments, the fifth medium (BAP 5 mg/l & IAA 2mg/l) induced a maximum embryogenesis in calli of cv. Flame Seedless.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • embryogenic callus
  • grape
  • Leaf explant
  • Medium