بررسی امکان جایگزین نمودن ترکیبات طبیعی (اسانس و عصاره میخک‌هندی) به جای ترکیبات شیمیایی ضد باکتری در محلول نگهدارنده گل بریده ژربرا

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد

5 دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

به منظور بررسی امکان جایگزین نمودن ترکیبات طبیعی به جای ترکیبات شیمیایی به عنوان ترکیبات ضد میکروبی مورد استفاده در محلول‌های نگهدارنده گل‎های بریده، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد. در این تحقیق از گیاه میخک‌هندی اسانس و عصاره، هر یک در سه غلظت 50، 100 و 300 میلی‌گرم در لیتر تهیه شد و گل‎های بریده ژربرا رقم اکو به صورت مدت‌دار با این ترکیبات تیمار گردیدند. نتایج نشان داد که طول عمر، وزن تر، میزان جذب محلول، تعداد باکتری‌های رشد‌ یافته در محلول نگهدارنده و تغییر رنگ ساقه‎ها تحت تأثیر اسانس‌ها و عصاره‌ها قرار دارد. میانگین طول عمر گل‎های تیمار شده با آب مقطر به عنوان شاهد 5/3 روز بود، در حالی که میانگین طول عمر گل‎های تیمار شده با اسانس میخک‌هندی در غلظت 300 میلی‎گرم در لیتر 4/8 روز و گل‎های تیمار شده با عصاره میخک‌هندی در غلظت 100 میلی‎گرم در لیتر 3/8 روز بود. همچنین همه تیمارها در مقایسه با شاهد طول عمر بیشتری را دارا بودند. بیشترین میزان وزن تر در تیمار اسانس میخک‌هندی در غلظت 300 میلی‌گرم در لیتر و سپس در تیمار عصاره میخک‌هندی در غلظت 100 میلی‎گرم در لیتر مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Possibility of Replacing Natural Compounds (Eugenia caryophyllata Essential Oil and other Extracts) Instead of Chemical Antibacterial Compounds in Preservative Solution of Cut Gerbera Flowers

نویسندگان [English]

  • Zakieh Ziaei mOVAHED 1
  • Mohsen Kafi 2
  • Ahmad Khalighi 3
  • Majid Azizi 4
  • Rooholah Sharifi 5
چکیده [English]

To evaluate the possibility of replacing natural compounds for chemical ones as antimicrobial agents in preservative solutions of cut flowers, a factorial CRD based experiment of three replications was conducted at the Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Tehran University. Three concentration levels of 50, 100 and 300 mgL-1 from Eugenia caryophyllata were prepared. Cut gerbera "Ecco" flowers were continuously treated with each concentration of the compound. Results indicated that longevity, fresh weight, vase solution uptake, number of bacteria in preservative solution and color change of stems were affected by essential oils and extracts. Mean longevity of treated flowers with distilled water was 3.5 days, while mean longevity of treated flowers with Eugenia caryophyllata essential oil at 300 mgL-1 was 8.4 days and mean longevity of treated flowers with Eugenia caryophyllata extract at
100 mgL-1 8.3 days. Also it was observed that all the treatments endured more longevity than control flowers. Maximum values of fresh weight were observed in Eugenia caryophyllata essential oil at 300 mgL-1 followed by Eugenia caryophyllata extract of 100 mgL-1 concentration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential oil
  • Eugenia caryophyllata
  • Extract
  • gerbera
  • Preservative solution