بررسی تحمل دو پایه سیب به غلظت‌های مختلف کلرورسدیم در شرایط درون شیشه‌ای

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق تحمل دو پایه سیب گمی و M26 به غلظت‌های مختلف نمک در شرایط درون شیشه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت. گیاهچه‌های رشد یافته در محیط کشت MS به محیط کشت نودسون‌سی که فاقد یون‌های سدیم و کلر بود، انتقال داده شدند. غلظت‌های کلرورسدیم در محیط کشت نودسون‌سی صفر، 20، 40، 60، 80، 100 میلی‌مول بر لیتر بود. شش هفته بعد از کشت، نتایج داده‌ها جمع‌آوری گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، نوع پایه، سطوح مختلف شوری و اثر متقابل آنها، بر کلیه صفات اندازه‌گیری شده اثر معنی‌دار داشت، اما اثر متقابل پایه در غلظت کلرورسدیم، بر وزن خشک ریشه‌ها معنی‌دار نبود. با افزایش غلظت نمک در محیط کشت طول ساقه و ریشه، وزن تر و خشک ریشه و ساقه، تعداد ریشه و برگ‌ها به طور معنی‌داری کاهش یافت. اما درصد برگ‌های زرد شده، درصد جذب سدیم و همچنین میزان پرولین و قندهای محلول افزایش یافت. بر اساس نتایج بدست آمده، میانگین طول ساقه و ریشه، وزن تر و خشک ساقه و ریشه، تعداد برگ و ریشه، میزان پرولین و قندهای محلول در پایه سیب گمی بیشتر از پایه M26 بود. اما درصد برگ‌های خشک شده و درصد جذب سدیم در پایه گمی کمتر از پایه M26 بود. طبق نتایج حاصل شده، پایه سیب گمی در شرایط درون شیشه‌ای، در مقابل تنش شوری مقاوم‌تر از پایه M26بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Tolerance of Two Apple Rootstocks to Different Concentrations of Sodium Chloride Under In Vitro Conditions

نویسندگان [English]

  • rasoul jalili marandi
  • parvaneh jalil doost ali
  • abbas hasani
چکیده [English]

Tolerance of two apple rootstocks (Gami and M26) was evaluated at different concentrations of sodium chloride in vitro conditions. Micro plants grown under MS medium culture were transferred to Knoudson–C culture medium devoid of Na and Cl ions. Concentrations of NaCl in the knoudson-C culture medium were 0, 20, 40, 60, 80 and 100 mM/l. Six weeks after culturing, data were collected. The results indicated that the effects of rootstock, salt concenteration and interaction of rootstock and salinity on evaluated characteristics were significant, but the interaction of rootstock and salinity exerted no significant effect on dry weight of roots. As the NaCl concentration in the culture medium increased, the length of shoots and roots, fresh and dry weight of shoots and roots, number of roots and leaves significantly decreased, but the percentage of yellowing of leaves and sodium uptake, as well as proline and soluble sugar contents increased. According to the results, means of shoot and root length, fresh and dry weight of shoot and root, number of leaves and roots, proline and soluble sugar contents were higher in Gami apple rootstock than in M26, but percentage of dried leaves and sodium uptake were lower in Gami rootstock than in M26. According to the obtained results Gami was more resistant than M26 rootstock to salt stress under in vitro conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apple rootstocks
  • In vitro culture
  • proline
  • salinity
  • Soluble sugars.