بررسی تنوع ژنتیکی برخی از نمونه‌های خرمالو با استفاده از خصوصیات مرفولوژیکی و نشانگرهای RAPD

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش تنوع ژنتیکی 29 نمونه و ژنوتیپ خرمالو با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و RAPD مورد بررسی قرار گرفت. صفات وزن تر میوه، قطر طولی و عرضی میوه، سفتی گوشت میوه، pH، TA، TSS عصاره میوه، شاخص طعم میوه، رنگ پوست و گوشت میوه، وجود بذر در میوه، و طول و عرض برگ بررسی شدند. همچنین تعداد 100 آغازگر تصادفی در انجام واکنش PCR روی نمونه‌ها آزمایش شد. نتایج تجزیه واریانس صفات اندازه‌گیری شده نشان داد که تمام آنها در محدوده ارقام معنی‌دار هستند. نتایج تجزیه همبستگی ساده وجود همبستگی‌های منفی و مثبت معنی‌دار بین برخی صفات را نشان داد. همچنین از تجزیه فاکتور برای تعیین تعداد عامل‌های اصلی استفاده شد. صفات موثر در 4 گروه عاملی قرار گرفتند که مجموعاً 75/76% از کل تغییرات را توجیه نمودند. در مورد داده‌های RAPD تعداد 13 آغازگر تکثیر DNA الگو را به خوبی انجام داده و بین نمونه‌ها چندشکلی نشان دادند. در مجموع 65 نوار در کل نمونه‌ها تکثیر یافتند که 64 عدد از آنها چندشکل بودند. تجزیه کلاستر نمونه‌ها بر اساس نوارهای چندشکل با استفاده از ضریب تشابه جاکارد و به روش UPGMA انجام گرفت. در تجزیه خوشه‌ای، نمونه‌ها در حد تشابه 60 % در 4 گروه مجزا جای گرفتند. گونه‌های وحشی خرمالو از انواع خوراکی جدا شده و در دو گروه مجزای لوتوس و ویرجینیانا قرار گرفتند و خرمالوهای خوراکی نیز در دو گروه معمولی و ژاپنی قرار گرفتند. ضریب کوفنتیکی بین ماتریس تشابه و دندروگرام در حد 97/0r = بدست آمد که برازش مناسب دندروگرام به ماتریس تشابه را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characterization of some Persimmon Genotypes using Morphological Characters and RAPD Markers

نویسندگان [English]

  • mohammad reza fattahi moghaddam
  • zahra taleb bidokhti
  • zabih-o-lah zamani
چکیده [English]

A set of 29 persimmon genotypes were characterized using morphological characters and RAPD markers. Some fruit traits of: fresh weight, fruit length and diameter, firmness, fruit juice pH, TA, TSS, flavor index, fruit skin and flesh color, seededness, leaf length and width were evaluated. Analysis of variance for the investigated characters showed that genotypes were significantly different. Results of simple correlation analysis indicated the existence of significant positive and negative correlations among some characters. Factor analysis was employed for a determination of the number of main factors. The effective factors were categorized in four groups that totally expressed 76.75% of total variance. In RAPD analysis, totally 100 primers were used, among which 13 showed good amplification and polymorphism. These primers produced 65 bands, among which 64 were polymorphic. Cluster analysis was performed using Jaccard’s similarity coefficient matrix and UPGMA method. At similarity distance of 60% on the dendrogram, the genotypes were divided into 4 sub-clusters. Wild genotypes separated from kaki genotypes and produced two groups of lotus and virginiana species. Kaki genotypes also divided into two groups of common type and Japanease types. Cophenetic coefficient between similarity matrix and the dendrogram (r=0.97) showed the goodness of fit for the dendrogram and the similarity data

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diospyros kaki
  • Genetic diversity
  • Molecular markers
  • persimmon
  • RAPD.