نویسندگان

چکیده

با هدف بررسی استقرار و سازگاری اولیه برخی ارقام جدید گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) در ایران، خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی 9 رقم گلابی آسیایی به نام‌های ‘KS6’، ‘KS7’، ‘KS8’، ‘KS9’، ‘KS10’، ‘KS11’،‘KS12’ ، ‘KS13’ و ‘KS14’ و رقم تجاری گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) ایران با نام ”شاه‌میوه“ (شاهد) در شرایط آب و هوایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس مورد ارزیابی قرار گرفت. این ارقام برروی پایه‌های بذری گلابی اروپایی پیوند و خصوصیات رویشی و روند جذب عناصر غذایی نهال‌های حاصل در طول 2 فصل رویشی کامل اندازه‌گیری شد. در تمام ارقام بیش از 80% از پیوندها موفق و میزان زنده‌مانی نهال‌های پیوندی در طول 2 سال آزمایش 100% بود. در سال اول و دوم، طول رشد پیوندک، تعداد و سطح برگ و سطح مقطع تنه در ارقام مورد آزمایش متفاوت و معنی‌دار بود. در پایان سال اول ارقام ”شاه‌میوه“،‘KS7’ و ‘KS11’ به ترتیب بالاترین طول رشد، سطح مقطع تنه و تعداد و سطح برگ را دارا بودند. ”شاه‌میوه“ در پایان سال اول بالاترین مقدار رشد مطلق را دارا بود و در ارقام آسیایی از نظر این صفت اختلاف معنی‌داری وجود نداشت اما در نهال‌های 2 ساله، مقدار رشد مطلق در تمام ارقام آسیایی بیشتر از ”شاه‌میوه“ بود. غلظت عناصر غذایی شامل ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، روی و منگنز در ارقام مختلف تفاوت معنی‌داری را نشان داد و ارقام آسیایی کارایی جذب مناسبی را برروی پایه‌های گلابی اروپایی داشتند. بیشترین غلظت ازت، فسفر و پتاسیم به ترتیب در ارقام ‘KS9’، ‘KS12’ و ‘KS6’ و کمترین غلظت این عناصر به ترتیب در ارقام ”شاه‌میوه“ و ‘KS7’ مشاهده شد. کلسیم و منیزیم در رقم ”شاه‌میوه“ کمترین و منگنز در این رقم بیشترین مقدار بود. در این پژوهش مشخص شد پیوندک‌های ارقام گلابی آسیایی گیرایی و رشد مناسبی روی پایة‌های گلابی اروپایی در اقلیم تهران داشتند و پس از استقرار کامل خصوصیات رشدی و کارایی جذب عناصر مناسبی را نسبت به شاهد دارا بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Growth and Quality Characteristics of Budded Asian Pear (Pyrus serotina Rehd.) Cultivars on European Pear (Pyrus communis L.) Seedling Rootstocks under Tehran Environmental Conditions

نویسندگان [English]

  • kazem arzani
  • hasan khosh ghalb

چکیده [English]

To evaluate growth characteristics and adaptation of new Asian pear cultivars (Pyrus serotina Rehd.) in Iran, some growth characteristics and physiological factors of nine Asian pear cultivars named ‘KS’6, ‘KS’7, ‘KS’8, ‘KS’9, ‘KS’10, ‘KS’11, ‘KS’12, ‘KS’13, ‘KS’14 and one European, present commercial cultivar ‘Shahmiveh’ of Iran (control) were evaluated under the climatic conditions of Tehran Province. The experiment was carried out employing nine Asian pear cultivars grafted on European pear (Pyrus communis L.) seedling rootstocks. Some growth characteristics and physiological factors of budded plants were assessed during two growing seasons. The results showed that more than 80% of grafting was a success in the first season and survival of budded trees amounted to 100% towards the end of the second growing season. Budded cultivars showed different growth responses in terms of shoot growth, Trunck Cross Sectional Area (TCSA), leaf number and area in the first and second seasons growth. ‘Shahmiveh’ (control), ‘KS’7 and ‘KS’11 cultivars had the highest shoot length, leaf number, TCSA and leaf area in the first season. ‘Shahmiveh’ showed a higher Absolute Growth Rate (AGR) by the end of the first season's growth. Although, the differences between Asian pear cultivars in terms of AGR were not significant but these cultivars showed a higher AGR than ‘Shahmiveh’ cultivar during the second season's growth. The differences on such leaf mineral concentrations as N, P, K, Ca, Mg, Mn and Zn among studied cultivars were significant. The highest N, P, and K was observed in ‘KS’9, ‘KS’12 and ‘KS’6 cultivars respectively, while the lowest concentration was respectively shown in ‘Shahmiveh’, and ‘KS’7. The lowest Ca, Mg and the highest Mn were observed in ‘Shahmiveh’ cultivar. In total, Asian pear cultivars showed a good growth performance on European pear seedling rootstocks under Tehran Province, environmental conditions. They, after being established, demonstrated a good growth characteristics and efficient nutrient absorption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absolute growth rate
  • Asian pear
  • European pear
  • Rootstock
  • Scion.