ریز ازدیادی چهار رقم گلابی (Pyrus communis L.) (درگزی، نطنزی، شاه میوه و ویلیامز)

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی ریزازدیادی چهار رقم گلابی، سه آزمایش مجزا انجام شد. در آزمایش اول اثر چهار نوع محیط کشت (MS, MS/2, MSN/2 and MQL) روی صفاتی مثل طول شاخه، تعداد شاخه و رنگ برگ مورد مقایسه قرار گرفت. محیط کشت MS/2 و MSN/2 به ترتیب بیشترین میزان پرآوری شاخه و بلندترین شاخه‌ها را تولید نمودند. محیط کشت MS در مقایسه با MSN/2 برگ‌های توسعه یافته‌تری ایجاد نمود و محیط کشت MQL باعث زردی مفرط برگ‌ها و کاهش رشد گردید. به منظور ارزیابی دقیق‌تر محیط‌های کشت (در آزمایش دوم) 10 نوع محیط کشت شامل محیط‌های قبلی به اضافه تغییر یافته‌های آنها مورد آزمایش قرار گرفت و صفت اندازه برگ نیز اندازه‌گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایش اول و آزمایش دوم، برتری محیط کشت MS/2 از بقیه محیط‌های کشت مشخص شد. آزمایش سوم، به منظور بررسی اثر غلظت BA و نوع اکسین بر پرآوری شاخه در ارقام مورد ارزیابی با استفاده از محیط کشت پایه MS/2 انجام شد. ارقام شاه میوه و درگزی در غلظت 2 میلی‌گرم در لیتر و ارقام ویلیامز و نطنزی در غلظت 3 میلی‌گرم در لیتر بیشترین میزان پرآوری شاخه را نشان دادند. غلظت یکسان IBA و NAA (1/0 میلی‌گرم در لیتر) در ترکیب با BA نشان داد که اثر IBA بر طول شاخه بیشتراز NAA بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Micropropagation of Four Cultivars (Dargazi, Natanzi, Shahmiveh and Williams) of Pear (Pyrus communis L.)

نویسندگان [English]

  • seyed zia nosrati
  • zabih-o-lah zamani
  • mesbah babalar
چکیده [English]

Three separate experiments were conducted to investigate micropropagation of four pear cultivars. In the first trial, the effect of four cultural media (MS, MS/2, MSN/2 and MQL) were compared on such traits as shoot length, shoot number and color of leaf. From among the media, MS/2 and MSN/2 resulted in the most shoot proliferation and the longest shoots respectively. MS medium produced green developed leaves as compared to MSN/2, and MQL medium resulted in severe chlorosis accompanied by decrease in shoot growth. For a more precise evaluation of media (the second trial), 10 namely including the previous ones plus their modified versions were tested while the leaf size being measured too. Based upon the results of the first and second trials, MS/2 was the best medium among all. A third trial was conducted to determine the effect of BA concentration and auxin types on shoot proliferation of the evaluated cultivars in MS/2 medium. ‘Shahmiveh’ and ‘Dargazi’ produced the highest shoot numbers in 2 mg/l of BA concentration while, ‘Williams’ and ‘Natanzi’ produced the same in 3 mg/l of BA concentration. Equal concentrations of IBA and NAA (0.1 mg/l) in combination with BA showed that IBA led to the production of longer shoots than NAA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • In vitro propagation
  • Pear
  • Proliferation.
  • Tissue culture
  • vegetative propagation