تعیین غلظت و مدت زمان مطلوب تیمار 1-MCP (1- متیل سایکلو پروپن) روی عمر گلدانی گل بریده میخک رقم ?تمپو،

نویسندگان

چکیده

1-MCP، به عنوان یک بازدارنده فعالیت اتیلن، به صورت معنی‌داری پژمردگی گل‌های شاخه بریده میخک را به تأخیر می‌اندازد. پژوهش حاضر با هدف تعیین غلظت و مدت زمان مطلوب تیمار 1-MCP روی عمر گلدانی گل‌های شاخه بریده میخک رقم تمپو صورت گرفت. در این آزمایش 6 سطح غلظت (صفر،20 ،40،60 ،80 و100 نانو لیتر در لیتر) و سه زمان (3 ، 6 و9 ساعت) در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار بر روی ویژگی‌های طول عمر گلدانی، تولید اتیلن، وزن خشک و شاخص باز شدن گل مورد مطالعه قرار گرفتند. 324 شاخه گل در اتاق مخصوص ارزیابی عمر پس از برداشت گل‌ها با دمای 2 ? 20 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 70-60 درصد، شدت نور 20 – 15 میکرو مول بر ثانیه بر متر مربع و طول روز 12 ساعت، نگهداری شدند. نتایج نشان می‌دهند که در تفاوت بین تیمارها، فقط تیمار غلظت روی طول عمر گلدانی تفاوت معنی‌دار دارد. از نظر عمر گلدانی، تولید اتیلن و شاخص باز شدن گل در سطح آماری 1% و در مورد ماده خشک در سطح آماری 5 % معنی‌دار بوده و در بین غلظت‌های به کار رفته، تیمار60 نانو لیتر در لیتر با 49/15 روز عمر گلدانی، 34/0 نانو لیتر در لیتر در ساعت در گرم تولید اتیلن و 75/19 درصد ماده خشک، در مقایسه با گیاهان شاهد، تیمار برتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Determination of Optimum Concentration and Application Time of 1-MCP (1-Methylcyclopropene) on Vaselife of Cut Carnation c.v. 'Tempo'

نویسندگان [English]

  • younes mostofi
  • davood hashem abadi
  • mohammad reza shafii
چکیده [English]

1-MCP, as an ethylene action inhibitor, significantly delayed the wilting of cut carnation.This study was carried out to determine the optimum concentration and duration of 1-MCP application on vaselife of cut carnation c.v 'Tempo'. Six levels of 1-MCP concentrations (0,20,40, 60, 80 and 100 nl.1-1) as well as three application times (3, 6 and 9 hours) were studied in a factorial compeletly random design of 3 replications to see the effect on vaselife, ethylene production, dry weight as well as flower opening index. Three hundred and twenty four cut carnations were kept in a postharvest room of: 20?2?C temperature, 60-70% relative humidity, 15-20 ?mol S-1 m-2 light intensity, and 12 hours of photoperiodism. Results indicated that the differences among treatments were significant only for concentration treatment on raselife longevity. As regards vaselife, ethylene production and flower opening index (P?1%), and dry weight (P?5%) were significant. The treatment of 60 nl.1-1 of 1-MCP with 15.49 days of vaselife, 0.34 nl.1-1h-1gr-1 of ethylene production and 19.75% dryweight, was the better treatment as compared with control plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1-MCP
  • Carnation.
  • cut flower
  • Ethylene
  • Vaselife