ارزیابی زراعی توده‌های خربزه منطقه سیستان

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی روابط عملکرد و اجزای آن با روش‌های آماری چند متغیره، تعداد 25 توده خربزه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک - زابل در قالب طرح مربع لاتیس در 2 تکرار کشت گردیدند. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که بین صفات طول میوه، عرض میوه، وزن میوه، وزن بذر و عملکرد اختلاف معنی‌دار وجود دارد. نتایج حاصل از ضرایب همبستگی ساده میان صفات نشان داد که بین عملکرد و وزن میوه، قطرگوشت، وزن بذر، قطرحفره، طول میوه و عرض میوه همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج حاصل از آنالیز فاکتور صفات نشان داد که 3 فاکتور حدود 77% تغییرات میان صفات را توجیه می نماید و در نهایت تجزیه کلاستر به روش کمترین مربعات کلیه توده‌ها رابه 2 گروه مجزا تقسیم‌بندی نمود، به طوری که تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در تجزیه کلاستر همه درسطح 1% اختلاف معنی‌دار نشان دادند، که مشخص می‌نماید تفکیک توده‌ها با توجه به صفات مورد بررسی به خوبی صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Agronomic Evaluation of Melon Genotypes of Sistan Region

نویسندگان [English]

  • mohammad reza narooei rad
  • mohammad ali shirazi kharazi
  • ahmad pahlavan ravi
چکیده [English]

To study yield and its components by the method of Multivariate Analysis, 25 genotypes of melon were sown on the basis of square lattice design of 2 replications in Zahak Agricultural Research Station. Analysis of variance showed that there were significant differences among genotypes in some such characters as: fruit weight, width, and seed weight and yield. Simple correlation coefficients showed positive and significant relationships between yield, and fruit weight, flesh diameter, seed weight, cavity diameter, fruit length and width. Factor analysis showed 3 factors describing near 77% of diversity among characters. Cluster analysis by method of least squares divided the genotypes into two groups. Analysis of variance for characters (in cluster analysis) showed a 1% difference of significance, indicating the accuracy of the cluster analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster
  • factor analysis
  • Genotype.
  • melon
  • Sistan region