بررسی امکان جایگزین کردن محلول‌های غذایی با EC متغیر به جای محلول غذایی با EC ثابت در آبکشت گوجه‌فرنگی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به منظور ارزیابی پاسخ دو رقم گوجه‌فرنگی خوشه‌ای به محلول‌های غذایی با سطوح مختلف هدایت الکتریکی (EC) و درک بهتر واکنش این محصول به محلول‌هایی با EC های ثابت یا متغیر انجام شد. بدین منظور دو رقم گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای (رازان و ارگون) در سیستم آبکشت در بستر پرلیت کشت شدند. گیاهان کشت شده با محلول‌های غذایی با EC های ثابت 2 و 3 میلی موس و یا با محلول‌هایی با EC های متغیر5/1، 2 و3 میلی‌موس بر سانتیمتر در طول روز تغذیه شدند. اساس تغییرات در تیمار EC متغیر، تبخیر و تعرق گیاهان براساس میزان تابش نور بود. یافته‌های این تحقیق نشان داد که استفاده از محلول‌های غذایی با EC های متغیر در طول روز می‌تواند میزان مواد جامد محلول (TSS) میوه‌ها را بهبود بخشد. تیمارهای محلول غذایی از نظر میزان دیگر صفات کیفی (سفتی، pH، اسیدیته قابل تیتراسیون و ویتامین ث میوه) و عملکرد تفاوت معنی‌داری نشان ندادند. عدم مشاهده تفاوت معنی‌دار در عملکرد تیمار ECهای متغیر نسبت به تیمار EC رایج (3 میلی‌موس بر سانتیمتر) امکان صرفه جویی در نمک‌های مورد استفاده برای تهیه محلول غذایی جهت پرورش گوجه‌فرنگی در سیستم آبکشت را نشان می‌دهد. ارقام مورد استفاده در این تحقیق تفاوت معنی‌داری از نظر عملکرد میوه‌های درجه 1، درجه 2 و عملکرد کل و برخی صفات کیفی نشان دادند. رقم ارگون دارای عملکرد بالاتر و رقم رازان دارای محتوی TSS بیشتری بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Possibility of Replacing Solutions of Variable EC with a Solution of Constant EC in Hydroponics Culture of Greenhouse Tomato

نویسندگان [English]

  • azam karimi afshar
  • mojtaba delshad
  • mesbah babalar
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the responses of two greenhouse tomato cultivars to nutrient solutions' electrical conductivity (EC). Two cluster type greenhouse tomato cultivars (Razan and Ergon) were grown in perlite in a glasshouse hydroponic system. The grown plants were daily fed with either constant EC nutrient solutions (ECs 2, 3 ds m-1) or nutrient solutions of alternatively changing ECs of 1.5, 2, and 3 ds m-1. The basis for EC change in the alternatively changing ECs treatment was the rate of evaportanspiration rate during the day. The results indicated that variable EC treatment could improve total soluble solids (TSS) in tomato fruit while the other quality factors (firmness, pH, titratable acidity and ascorbic acid) were not affected by nutrient solutions. The yield in variable EC treatment being equal to that in commonly used solution (EC=3 ds m-1) improved the economic profitability of mineral usage in hydroponics greenhouse tomatoe production systems. There were differences obsereved between the two cultivars in yield and quality characteristics. Ergon yielded higher, while Razan carried a higher TSS content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrical conductivity
  • Greenhouse
  • Nutrient Solution
  • Radiation
  • Soilless culture
  • Tomato.