تعیین و شناسایی آلل‌های خودناسازگاری (S-آلل) در ژنوتیپ‌های و ارقام منتخب ایرانی و خارجی بادام به روش PCR

نویسندگان

چکیده

بادام با نام علمی Prunus dulcis Miller [D.A. Webb] دارای خودناسازگاری گامتوفیتیک است. برای کشت وسیع و تجاری بادام استفاده از ارقام خودسازگار و کشت حداقل دو رقم سازگار با هم الزامی است. تعیین خودناسازگاری در بادام روش‎های متعددی دارد که جدیدترین آنها استفاده از آغازگرهای اختصاصی به روش PCR است. در این آزمایش از جفت آغازگر اختصاصی AS1II و AmyC5R برای تعیین آللهای خودناسازگاری در بعضی ارقام ایرانی، ژنوتیپ‎های برتر در کلکسیون پردیس کشاورزی دانشگاه تهران و چند رقم خارجی به عنوان شاهد، استفاده شد. این جفت آغازگر برای تعیین آلل‎های خودناسازگاری (S- آلل) S1، S2، S3، S5،S7 ،S9 ، S10، S11، S12 وS13 مناسب است. نتایج به دست آمده در این آزمایش نشان داد که اندازه باندهای ارقام خارجی با گزارش‎های ارائه شده به طور کامل مطابقت دارد. بنابراین باندهای شناخته شده مربوط به ارقام خارجی ملاک مقایسه باندهای مربوط به ژنوتیپ‎ها و ارقام ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. با مقایسه اندازه باندها نوع آلل خودناسازگاری مربوط به ژنوتیپ یا رقم مورد مطالعه پیش‎بینی گردید. اندازه باندهای ارقام ایرانی و ژنوتیپ‎های برتر مرکز تحقیقات باغبانی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران عبارتند از: "یلدا" به اندازه 1100 و 2000 جفت باز متعلق به S1 وS7 ؛ "شاهرودی-5"، "آذر" و "شکوفه" به اندازه 1200 جفت باز متعلق به Sf یا S3؛ "تلخ-13" با باندی به اندازه 2000 جفت باز متعلق به S7 و باندی به اندازه 1600 جفت باز متعلق به S12؛ ژنوتیپ دیرگل شماره 5 به اندازه 1200 و 1400 جفت باز که متعلق به S1 و S13؛ ژنوتیپ دیرگل شماره 11 به اندازه 1400 جفت باز متعلق به S13 می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of S-Alleles in Selected Iranian and Foreign Cultivars of Almond, Prunus dulcis Miller [D.A. Webb]

نویسندگان [English]

  • Abouzar Sheikh Alian
  • Ali Vezvaei
  • Ali Ebadi
  • MohamadReza FatahiMoghadam
  • Ali Sarkhosh
چکیده [English]

Almond, Prunus dulcis Miller [D.A. Webb], is gametophytically self-incompatible. Therefor establishment of commercial orchards, it is needed to select and grow at least two of its cultivars that are compatible with each other. Determination of self-incompatibility in almond can be accomplished in several ways, the most recent method being by the use of specific primers in PCR. In this work, a pair of primers, AS1II and AmyC5R were employed, to determine incompatibility in some Iranian cultivars and genotypes available in the Horticultural Experimental Center of the University of Tehran along with some foreign cultivars used as control. This primer pair employed to determine s-alleles such as S1, S2, S3, S5, S7, S9, S10, S11, S12 and S13. In this experiment, the foreign cultivars showed the same size of S-allels as stated in the previous reports, so the known foreign alleles were taken as basis of the assessment of Iranian cultivars and genotypes. The Iranian cultivars and genotypes showed alleles as follows: "Yalda" with 1100 and 2000 bp belonging to S1 and S7; "Shahroodi", "Azar" and "Shokoofeh" with a size of 1200 bp belonging to S3 or Sf; "Talkh-13" with 2000 and 1300 bp which belonged to S7 and S12. Genotype number (5) with 1200 and 1400, the first one belonging to S1 and the second one to S13 Genotype number (11) with 1400 bp which belonged to S13.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alleles
  • almond
  • PCR
  • Primers
  • self-incompatibility