بررسی میزان کربوهیدرات و عناصر معدنی نهال‌های جوان چند رقم گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) بر روی پایه‌های بذری گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) دراقلیم اصفهان

نویسندگان

چکیده

در راستای بررسی سازگاری ارقام گلابی آسیایی با شرایط آب و هوایی ایران که توسط گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس در دست انجام است پژوهش حاضر به منظور بررسی اولیه سازگاری 9 رقم گلابی آسیایی در دو منطقه اصفهان انجام شد. بدین منظور ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) پیوند شده بر روی پایه‎های دانهالی گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) در فصل رویشی 1387 در منطقه پیر بکران اصفهان جهت اندازه‎گیری میزان عناصر غذایی ازت، فسفر و پتاسیم و میزان کربوهیدرات کل در 3 مرحله رشد رویشی بر روی برگ‎های برداشت شده مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین این اندازه‎گیری‎ها در منطقه کبوترآباد اصفهان و بر روی ریشه و قسمت‎های هوایی (برگ و شاخه) و بصورت تخریبی بر روی نهال‎های پیوند شده و در طی فصل رشد رویشی در سال 1388 تکرار شد. نتایج نشان داد که ارقام گلابی آسیایی از نظر صفات یاد شده به صورت معنی‎داری تحت تأثیر قرار گرفتند و در مقایسه با ارقام بومی این منطقه یعنی سبری (SB) و شاه میوه (SH) در شرایط بسیار مناسب قرار دارد. نتایج تجزیه عناصر غذایی ازت، فسفر و پتاسیم برگ و نیز کربوهیدرات محلول برگ در هر دو سال و در هر سه مرحله نمونه‎گیری نشان از تفاوت معنی‎دار در بین ارقام گلابی داد. در طول فصل میزان ازت و فسفر برگ به طور معنی‎داری کاهش یافت اما میزان پتاسیم به طور معنی‎داری افزایش داشت. کربوهیدرات محلول برگ نیز در هر سه مرحله نمونه‎گیری تفاوت معنی‎داری نشان داد، به طوری که مقدار کربوهیدرات برگ در سال اول به طور معنی‎داری به تدریج از اوایل فصل تا اواسط فصل رو به افزایش گذاشته و از این زمان تا اواخر فصل مقدار آن کاهش پیدا نمود. اگرچه میزان کربوهیدرات برگ در سال دوم تا اواسط فصل رو به کاهش گذاشته و سپس مقدار آن اواخر فصل افزایش داشت. ریشه‎ها مهم‎ترین اندام ذخیره کننده کربوهیدرات بوده و مقدار کربوهیدرات محلول ساقه، ریشه و نیز فسفر و پتاسیم ریشه در طول فصل رشد شروع به کاهش کرد. مقدار درصد ازت و پتاسیم ساقه در طول فصل کاهش یافته و مقدار فسفر آن ابتدا کاهش و سپس افزایش پیدا کرد. مقدار ازت ریشه نیز در طول فصل افزایش پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Carbohydrates and Nutrient Content of some Young Asian Pear (Pyrus serotina Rehd.) Cultivars on European Pear (Pyrus communis L.) Seedling Rootstocks under Isfahan Environmental Conditions

نویسندگان [English]

  • Hamid Zafari nia
  • Kazem Arzani
  • AyoobAli Ghasemi
چکیده [English]

In line with an investigation regarding to evaluation of the compatibility of the Asian Pear cultivars with Iran climatic conditions – currently being carried out at the Horticultural Department of Tarbiyat Modares University (TMU) – the present preliminary study was performed in two regions in Isfahan. Asian pear (Pyrus serotina Rehd.) cultivars (grafted on European pear seedling rootstocks) were evaluated at three main vegetative growth stages for leaf N, P and K and total soluble carbohydrates during 2008 growing season under Pirbakran, Isfahan environmental conditions. In addition, the same assessments were carried out destructively on harvested samples of roots and aerial parts of budded trees (shoots and leaves) during 2009 growing season under Kabootarabad of Isfahan climatic conditions. Results revealed significant differences among the studied Asian pear cultivars in which they also showed a better performance in comparison with local Shahmiveh and Sebri pears. Significant differences were also observed among the studied cultivars as regards leaf mineral analysis of N, P and K and soluble carbohydrate during both seasons and under both experimental sites. From the beginning to the end of the growing season, N and P of leaf were decreased while K concentration being significantly increased. Leaf soluble carbohydrates showed significant differences for the three sampling stages. On the other hand, leaf soluble carbohydrate in the first season (2008) from the beginning to mid-season increased while starting to decrease until the end of the season, although, the level of leaf carbohydrates decreased until the mid-season during the second growing season (2009), then started to increase until the end of the season. It seems that roots were the major storage organ for carbohydrates, in which soluble carbohydrate of shoots, roots as well as P and K in the roots showed a reduction during the growing season. The level of shoot N and K decreased, while the content of shoot P decreased first and then increased during the growing season. In addition, there was an increase observed in root N during the growing season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • K
  • N
  • P
  • Seasonal changes
  • soluble carbohydrates