تأثیر زمان برداشت سوخ، ایندول بوتیریک اسید و تغییرات تنظیم‎کننده‎های رشد درون‎زا در خلال تکثیر از طریق فلس‎برداری سوسن چلچراغ (Baker) Boiss Lilium ledebourii

نویسندگان

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات زمان برداشت سوخ و تنظیم‌کننده رشد ایندول بوتیریک اسید و همچنین بررسی تغییرات تنظیم‎کننده‌های رشد ایندول استیک اسید (IAA) و آبسایزیک اسید (ABA) در خلال تکثیر از طریق فلس‎برداری سوسن چلچراغL. ledebourii (Baker) Boiss اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل زمان‎های برداشت سوخ از رویشگاه طبیعی واقع در منطقه داماش در استان گیلان (صفر، 50، 100 و150 روز پس از گلدهی) و غلظت ایندول بوتیریک اسید (صفر، 300 و 600 میلی‎گرم در لیتر) بود. فلس‎های بیرونی سوخ پس از جدا شدن از محل طبق و تیمار با IBA جهت باززایی سوخک در بستر ماسه و پیت (50:50) قرار گرفتند. نتایج نشان داد که زمان برداشت سوخ‎ها تأثیر معنی‎داری بر روی شاخص‎های سوخک‎های باززایی شده ندارد. بیشترین تعداد سوخک تولید شده در سوخ‎های برداشت شده در 100 روز پس از گلدهی و تیمار 300 میلی‎گرم در لیتر IBA مشاهده گردید، این سوخک‌ها همچنین دارای بیشترین قطر نیز می‎باشند. تأثیر موقعیت فلس و زمان برداشت سوخ بر غلظت تنظیم‎کننده‎های رشد IAA و ABA درون‎زا معنی‎دار بود. نتایج نشان داد که در مرحله گلدهی میزان ABA در فلس‎های مادری بیشتر از فلس‎های دختری می‎باشد و به تدریج مقدار آن تا 100 روز پس از گلدهی کاهش می‎یابد. محتوای IAA در فلس‎های مادری و دختری تا 100 روز پس از گلدهی به تدریج افزایش می‎یابد و مجددا در 150 روز پس از گلدهی هم در فلس‎های مادری و هم در فلس‎های دختری کاهش می‎یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Harvesting Time, Indole Butyric Acid and Endogenous Growth Regulator Changes on the Scale Propagation of Lilium ledebourii (Baker) Boiss

نویسندگان [English]

  • Abbas Mirzakhani
  • RouhAngiz Naderi
چکیده [English]

This experiment was carried out to investigate the effect of bulb harvesting time and Indole butyric acid as well as changes of endogenous growth regulators, Indole acetic acid and Abscisic acid during scale propagation of Lilium ledebourii (Baker) Boiss. Treatments consisted of bulb harvesting time (0, 50, 100 and 150 days after flowering) in the natural habitat of Damash, and IBA concentrations of 0, 300 and 600 ppm. Outer scales were detached from basal plate, treated with IBA, and then placed in medium consisting of sand and peat (50:50) for bulblet formation. Results showed that the highest number as well as weight of bulblets were obtained from scales of bulbs harvested in 100 DAF and from 300 ppm IBA treatments. Effects of scale position and bulb harvesting times on IAA and ABA levels were significant. Results showed that, at flowering stage, the level of ABA in mother scales was greater than in the daughter scales and was gradually reduced until 100 DAF. IAA levels in mother and daughter scales increased until 100 DAF and were then reduced at 150 DAF.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abscisic acid
  • Chelcheragh lily
  • HPLC
  • indole acetic acid
  • Scaling