اثر حلقه‌برداری، تنک میوه، اوره، سولفات روی و ساکاروز بر ماندگاری جوانه‌های گل پسته رقم "اوحدی"

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر حلقه‌برداری، تنک میوه، اوره، ساکاروز و روی بر ماندگاری جوانه‎های گل پسته آزمایشی با 12 تیمار شامل حلقه‎برداری، تنک میوه، اوره )5/0 درصد(، ساکاروز )3 و 5 درصد( و ترکیب هر دو با اوره، سولفات روی )05/0 درصد و 1/0 درصد روی خالص( و ترکیب هر دو با اوره در 3 تکرار و طی دو مرحله در سال‎های 1386 و 1387 به اجرا در آمد. تیمارها در دو مرحله رشد سریع اندوسپرم و هضم اندوسپرم و شروع تشکیل لپه‎های بذر اعمال شدند. براساس نتایج به دست آمده دراین پژوهش تیمارهای مذکور باعث کاهش درصد ریزش جوانه گل و افزایش وزن خشک آن شدند. کمترین مقدار ریزش و بیشترین وزن خشک جوانه گل مربوط به تیمار حلقه‎برداری بود. همه تیمارها به جز روی 05/0 درصد و ساکاروز 3 درصد سبب کاهش معنی‎دار ریزش جوانه‎ها شدند. همچنین اختلاف وزن خشک جوانه‎های گل کلیه تیمارها با شاهد معنی‎دار بود. بررسی روند ماندگاری جوانه‎های گل نیز نشان داد که بیشترین میزان و سرعت ریزش جوانه‎های گل در فاصله بین 15 تیر تا 15 مردادماه می‎باشد که نقش تیمارها کاهش سرعت و مقدار ریزش در این فاصله بود. بین مراحل مختلف تیمار از نظر آماری تفاوت معنی‎داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Shoot Girdling, Fruit Thinning, Urea, Zinc Sulfate and Sucrose Application on Inflorescence Bud Retention in Pistachio cv. ‘Ohadi’

نویسندگان [English]

  • AliReza Talaei
  • Majid Esmaeili Zadeh
  • Hosein Lesani
  • Amanolah Javanshah
  • Hosein Hokm Abadi
چکیده [English]

To evaluate the effect of shoot girdling, fruit thinning, urea, sucrose and zinc on inflorescence bud retention in pistachio, an experiment comprised of 12 treatments including girdling, fruit thinning, application of urea (0.5%), and sucrose (3 and 5%) and their combination of the first two with urea plus zinc sulfate (0.05 and 0.1% of pure zinc) as well as a combination of the two with urea, in 3 replications and during 2 stages, was conducted in 2007 and 2008. The treatments were applied in two different stages of fruit growth and development namely: 1. Initiation of rapid growth of seed endosperm, and 2. Endosperm completion and initiation of rapid seed embryo growth. According to the results, all treatments decreased the inflorescence bud abscission while increasing inflorescence bud dry weight. The lowest inflorescence bud abscission and the highest bud dry weight were obtained through girdling. With the exception of 0.05% zinc and 3% sucrose, all the other treatments decreased inflorescence bud abscission significantly, also, significantly increased inflorescence bud dry weight. A study of the inflorescence bud retention at different times during the summer showed that the highest rate and quantity of bud abscission occured between 6th July and 6th August, while the role of the treatments was a reduction of flower bud abscission rate and quantity during this period. There was no significant difference observed among treatments in different stages of fruit growth and development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternate bearing
  • bud abscission
  • Foliar spray
  • Girdling
  • Pistachio