دوره و شماره: دوره 54، شماره 3، مهر 1402، صفحه 353-534 
ارزیابی ویژگی‌های کیفی انواع چای سیاه و سبز تولید شده از ارقام کاشف و لاهیج

صفحه 423-437

10.22059/ijhs.2023.347863.2059

شیوا روفی گری حقیقت؛ کوروش فلک رو؛ کلثوم چراغی؛ مریم‌السادات متولی جلالی؛ صغری محبیان اطاقوری