دوره و شماره: دوره 54، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-173 

مقاله پژوهشی

ارزیابی کیفی نهالهای هلو و شلیل با استفاده از شاخصهای مورفولوژیکی

صفحه 1-18

10.22059/ijhs.2022.345434.2044

میترا رحمتی؛ مهدی رضایی؛ عبدالرضا کاوند؛ حسین کاری دولت آباد؛ مریم خطیب؛ محمد تابعی؛ رضا رضایی؛ مجتبی علیزاده


بررسی محتوای ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی و لئوکارپوزاید در اندام و مراحل فنولوژیکی مختلف گیاه دارویی Solidago virga-urea L.

صفحه 19-31

10.22059/ijhs.2023.344855.2041

سپیده پارسافر؛ قاسم اقلیما؛ محمدحسین میرجلیلی؛ صمد نژاد ابراهیمی؛ حسن قربانی قوژدی؛ جواد هادیان