ارزیابی برخی ترکیبات بیوشیمیایی و شاخص‌های رنگ آب‌میوه در ژنوتیپ‌های انار منطقه اورامان (استان کردستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

چکیده

تنوع ژنتیکی و استفاده از ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف یکی از موارد مهم در اصلاح و کشت و پرورش انار است. خصوصیات کمی و کیفی میوه ژنوتیپ‌های انار در بسیاری از مناطق ایران مورد بررسی قرارگرفته است، اما از ارقام یا ژنوتیپ‌های انار کشت‌شده در نقاط مختلف استان کردستان در غرب ایران گزارشی وجود ندارد. در آزمایش حاضر، خصوصیات کمی و کیفی میوه چهارده ژنوتیپ انار جمع‌آوری‌شده از چهار منطقه در اورامان کردستان بررسی شد. بررسی خصوصیات بیوشیمیایی آب‌میوه نشان داد که ژنوتیپ‌های انار کردستان در میزان اسیدیته کل و اسید آسکوربیک، فنول کل و فلاونوئید کل تفاوت معنی‌داری داشتند درحالیکه، در مواد جامد محلول کل، شاخص طعم (مواد جامد محلول/ اسیدیته) و شاخص بریما (Brima-A) تفاوت معنی‌داری نشان ندادند. هم‌چنین بررسی شاخص‌های رنگ میوه نشان‌دهنده وجود تفاوت معنی‌دار در آنتوسیانین کل، شدت رنگ، شدت رنگ قرمز خالص و نسبت فنول کل به آنتوسیانین ژنوتیپ‌ها بود. نتایج آزمایش نشان داد شناسایی و جمع‌آوری ژنوتیپ‌های انار مناطق دیگر استان کردستان، می‌تواند اطلاعات مربوط به تنوع ژنتیکی انار را افزایش دهد. هم‌چنین، انجام این مطالعات می‌تواند برای معرفی ژنوتیپ‌های مناسب کشت در استان کردستان و یا انجام برنامه‌های به‌نژادی به‌منظور معرفی ارقام جدید انار سازگار با شرایط آب و هوایی کردستان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Some Biochemical Compounds and Juice Color Indices in Pomegranate Genotypes of Oraman Region (Kurdistan Province)

نویسندگان [English]

  • Salman Sharifi
  • Mokhtar Heidari
  • Mostafa Rahmati Joneid Abad
Department of Horticultural Science, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran
چکیده [English]

Genetic diversity and the use of different cultivars and genotypes are important in pomegranate breeding and cultivation. Although, the quantitative and qualitative fruit characteristics of pomegranate genotypes have been studied in different regions of Iran, there are still regions, including Kurdistan province in the west of Iran, where no report has been published about the pomegranate genetic diversity. The present experiment investigated the quantitative and qualitative characteristics of fourteen pomegranate genotypes collected from four regions in Oraman, Kurdistan. Investigating the biochemical characteristics of fruit juice showed that the amounts of total acidity and ascorbic acid, total phenol, and total flavonoids were significantly different, but total soluble solids, taste index (soluble solids/acidity) and Brima-A index were not different. Also, the examination of fruit color indices showed significant differences in total anthocyanin, color intensity, pure red color intensity, and the ratio of total phenol to anthocyanin. Results showed that identifying and collecting pomegranate genotypes in other regions of Kurdistan province can increase the genetic diversity information of pomegranate. Furthermore, these studies can be utilized to introduce suitable genoypes in Kurdistan province or to implement breeding programs to introduce new pomegranate cultivars adapted to the climatic conditions of Kurdistan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthocyanin
  • Antioxidant compounds
  • Genetic diversity
  • Flavonoids
  • Phenolics
  • Pomegranate

Extended Abstract

Introduction

    Genetic diversity and the use of different cultivars and genotypes are important in pomegranate breeding and cultivation. Although, the quantitative and qualitative fruit characteristics of pomegranate genotypes have been studied in different regions of Iran, there are still regions, including Kurdistan province in the west of Iran, where no report has been published about the genetic diversity of pomegranate. The present experiment investigated the quantitative and qualitative characteristics of fourteen pomegranate genotypes collected from four regions in Oraman, Kurdistan.

Materials and Methods

This experiment was conducted in the fall of 2019 in the Oraman region (65 kilometers from Marivan, Kurdistan province). Pomegranate orchards were located in four villages, including Dergashikhan, Selin, Zhivar, and Belbar. The fruits of 14 different pomegranate trees were harvested by hand from four sides of each tree and transferred to the Department of Horticultural Sciences and Engineering (Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Mollasani), following the principles of transportation, for further studies.

Biochemical indices measured in fruit juice were as follows: total soluble solids (TSS), total titratable acidity (TA), taste index (calculated by dividing total soluble solids by acidity), consumer taste acceptability index (Brima-A), ascorbic acid, total flavonoids, total phenol, total anthocyanin, total phenol to total anthocyanin ratio, anthocyanin index, the percentage of substances causing yellow, red , and blue colors (measured by light absorption at 420, 520, and 620 nm, respectively), color intensity (measured by the sum of absorbance at 420, 520 and 620 nm), pure red color index (dA) and hue value (Color Tone).

 

Results and Discussion

Investigating the biochemical characteristics of fruit juice showed that the amounts of total acidity, total ascorbic acid, total phenol, and total flavonoids were significantly different among different genotypes of Kurdistan pomegranates, but total soluble solids, taste index (soluble solids/acidity) and Brima-A index were not significantly different. Also, the examination of fruit color indices showed significant differences in total anthocyanin, color intensity, pure red color intensity, browning compounds, and the ratio of total phenol to anthocyanin.

 

Conclusions

Based on the results of the present experiment, it was found that biochemical characteristics, total anthocyanin, color intensity, and aril color indices were significantly different in pomegranate fruits of the Oraman region of Kurdistan. The differences in color indices such as color index, red color percentage, color intensity, and K-K index in the pomegranate fruits showed that in addition to total anthocyanin, other color indicators can be used to evaluate the quality of pomegranate juice. Furthermore, the results related to the difference in the amounts of total anthocyanin, total phenolic, and ascorbic acid indicate a difference in the antioxidant capacity of pomegranate juice in this region. Conducting more studies on the biochemical characteristics of the skin and seeds of pomegranates in the Oraman region of Kurdistan could be used to collect information related to the genetic resources of pomegranates in Iran and to identify the best pomegranate populations in this region.

آمار نامه کشاورزی(1401). آمارنامه کشاورزی سال 1400 جلد: سوم. گزارش محصولات باغبانی و گلخانه ای. معاونت آمار مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات. وزارت جهاد کشاورزی، تهران.
بیگی، فرحناز؛  عبدوسی، وحید و قاسمی، ایوب علی (1390). ارزیابی برخی از ارقام محلی انار ایران جهت فرآوری و صنایع تبدیلی. علوم غذایی و تغذیه،9 (4)، 94-86.
ثابتی، حبیب الله (1387). جنگل‌ها، درختان و درختچه‌های ایران. انتشارات دانشگاه یزد.
جلالی‌جلال‌آبادی، رسول و اسدی‌قارنه، حسینعلی (1398). ارزیابی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه هشت رقم انار محلی در منطقه نجف‌آباد اصفهان. پژوهش‌های میوه کاری، 4 (2)، 115-126.
زارعی، مهدی و عزیزی، مجید ( 1389). ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش رقم میوه انار ایران در مرحله رسیدن. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)، 24 (2)، 183- 175.
سپهوند، مریم؛ زاهدی، بهمن و احتشام نیا، عبدالله (1394). ارزیابی نژادگان‌های انار (Punica granatum L.) استان لرستان با استفاده از صفات ریخت‎شناسی و بیوشیمیایی. علوم باغبانی ایران. 48 (3): 447-458.
فرجی، سکینه؛ حدادی نژاد، مهدی، عبدوسی، وحید، بساکی، طیبه و کرمی، ثریا (1398). اثر تنش خشکی بر محتوی فنل، فلاونوئید و سیانیدین -3- گلوکوزاید آب میوه و عملکرد میوه در ژنوتیپ های انار بومی ایران (Punica granatum L.). نشریه علمی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 35(6)، 889-901.
مرادی عاشور، بهروز؛ ربیعی، محمد؛ شیران، بهروز و هوشمند، سعداله (1397). ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت پذیری برخی خصوصیات میوه ژنوتیپ‌های انار. نشریه علوم باغبانی(علوم و صنایع کشاورزی)، 32 (4)، 555-566.
میرجلیلی، سید عباس (1395). انار: تنوع تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی، بازنگری. رستنیها، 17 (1)، 1-18.
 
REFERENCES
Agricultural statistics (2022). Agricultural statistics for the year 2021, Volume 3: Report of Horticultural and Greenhouse products. Vice President of Statistics of Information and Communication Technology Center Information and Communication Technology Center. Ministry of Agriculture Jihad, Tehran.
Angiosperm Phylogeny Group III (2009) An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants. Botanical Journal of the Linnean Society. 161: 105 121.
Askin, B. & Atik, A. (2016). Color, phenolic composition, and antioxidant properties of hardaliye (fermented grape beverage) under different storage conditions. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 40, 803-812.
Barakat, M. Z., Shehabab, S. K., Darwishab, N. & Zoheiryab, E. El. (1973). A new titrimetric method for the determination of vitamin C. Analytical Biochemistry, 53(1), 245-251.
Bar-Ya’akov, I., Tian, L., Amir, R. & Holland, D. (2019). Primary m, anthocyanins, and hydrolyzable tannins in the pomegranate fruit. Frontiers in Plant Science, 10, 620.
Beigi, F., Abdousi, V. & Ghasemi, A. A. (2012). Evaluation of some local varieties of Iranian pomegranate for processing and conversion industriesJournal of Food Technology and Nutrition, 9(4), 85-95. (in Persian).
Ben-Arie, R., Segal, N., & Guelfat-Reich, S. (1984). The maturation and ripening of the ‘wonderful’ pomegranate. Journal of the American Society for Horticultural Science, 109, 898-902.
Dafny-Yalin, M., Glazer, I., Bar-Ilan, I., Kerem, Z., Holland, D., & Amir, R. (2010). Color, sugars and organic acids composition in aril juices and peel homogenates prepared from different pomegranate accessions. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(7), 4342-52.
Faraji, S., Hadadinejad, M., Abdoosi, V., Basaki, T. & Karami, S. (2020). Effects of drought stress on the phenol, flavonoid and cyanidin 3-glocoside content of juice and fruit yield in native pomegranate genotypes (Punica granatum L.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 35(6), 889-901. (in Persian).
Fawole, O. A. & Opara, U. L. (2020). Seasonal variation in chemical composition, aroma volatiles and antioxidant capacity of pomegranate during fruit development. African Journal of Biotechnology, 12(25), 4006-4019.
Fawole, O. A., Atukuri, J., Arendse, E. & Obia Opara, U. (2020). Postharvest physiological responses of pomegranate fruit (cv. Wonderful) to exogenous putrescine treatment and effects on physico-chemical and phytochemical properties. Food Science and Human Wellness, 9(2), 146-161.
Fuleki, T. & Francis, F.J. (1968). Quantitative methods for anthocyanins. Food Science, 33(1), 72-77.
Glories, Y. (1984). La couleur des vins rouges 2. Mesure, origine et interprétation. Connaissance. Vigne Vin, 18 (4), 253-271. (in French).
Halim, A. (2012). Manual of Methods of Analysis of Foods. Ministry of Health and Family Welfare Govermant of India. New Delhi, India.
Hmid, I., Elothmani, D., Hanine, H., Oukabli, A. & Mehinagic, E. (2017). Comparative study of phenolic compounds and their antioxidant attributes of eighteen pomegranate (Punica granatum L.) cultivars grown in Morocco. Arabian Journal of Chemistry, 10, S2675–S2684.
Jalali Jalalabadi, R. & Asadi-Gharneh, H. A. (2019) Evaluation of some physio-chemical proprieties of eight local pomegranate cultivars grown in Najaf-Abad region of Isfahan. Pomology Research, 4(2), 115-126. (in Persian).
Jalikop, S. H. (2007). Linked dominant alleles or inter-locus interaction results in a major shift in pomegranate fruit acidity of Ganesh x Kabul Yellow. Euphytica, 158, 201-207.
Karimi, H. R. & Mirdehghan, S. H. (2013). Correlation between the morphological characters of pomegranate (Punica granatum) traits and their implications for breeding. Turkish Journal of Botany, 37(2), 355-362.
Lobit, P., Genard, M., Wu, B. H., Soing, P., & Habib, R. (2003) Modelling citrate metabolism in fruits: responses to growth and temperature. Journal of Experimental Botany 54(392): 2489-2501.
Locatelli, M., Travaglia, F., Coïsson, J. D., Bordiga, M. & Arlorio, M. (2016) Phenolic composition of  Nebbiolo grape (Vitis vinifera L.) from Piedmont: Characterization during ripening of grapes selected in different geographic areas and comparison with Uva Rara and Vespolina cv. European Food Research and Technology, 242(7), 1057–1068.
Mirjalili, S. A. (2016) Pomegranate: Biodiversity and genetic resources, a review. Rostaniha, 17(1), 1-18. (n Persian).
Moradi Ashour, B., Rabiei, M., Shiran, B. & Hooshmand, S. (2019). Evaluation of genetic variation and heritability of some fruit traits in pomegranate genotypes. Journal of Horticultural Science, 32(4, 555-566. (in Persian).
Orak, H. H., Yagar, H. & Isbilir, S. S. (2012) Comparison of antioxidant activities of juice, peel, and seed of pomegranate (Punica granatum L.) and interrelationships with total phenolic, Tannin, anthocyanin, and flavonoid contents. Food Science and Biotechnology, 21, 373–387.
Sabeti, H. (1976). Forests, Trees and Shrubs of Iran. Yazd University Pub. Yazd, Iran. (in Persian).
Sepahvand, M., Zahedi, B. & Ehteshamnia, A. (2012). Evaluating of pomegranate (Punica granatum L.) genotypes in Lorestan province by morphological and biochemical characteristics. Iranian Journal of Horticultural Science, 48(3), 447-458. (In Persian)
Shams Ardekani, M. R., Hajimahmoodi, M., Oveisi, M. R., Sadeghi, N., Jannat, B., Ranjbar, A. M., Gholam, N. & Moridi, T. (2011) Comparative antioxidant activity and total flavonoid content of Persian pomegranate (Punica granatum L.) cultivars. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 10(3), 519-524.
Spulveda, E., Saenz, C., Pena, A., Robert, P., Bartolome, B. & Cordoves, C. G. (2010). Influence of the genotype on the anthocyanin composition, antioxidant capacity and color of Chilean pomegranate juices. Chilean Journal of Agricultural Research, 70(1), 50-57.
Tous, J. & L, Ferguson. (1996). Mediterranean fruits. In: Janick, J. (Ed.,) Progress in New Crops. Darlington, VA, Canada. ASHS Press.
Tzulker, R., Glazer, I., Bar-Ilan, I., Holland, D., Aviram, M. & Amir, R. (2007). Antioxidant activity, polyphenol content, and related compounds in different fruit juices and homogenates prepared from 29 different pomegranate accessions. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55, 9559–9570.
Valero, M., Vegara, S., Martí, N. & Saura, D. (2014). Clarification of pomegranate juice at industrial scale. Food Process Technology, 5:5. http://dx.doi.org/10.4172/2157-7110.1000324
Waterhouse, A. L. (2002). Determination of total phenolics. Current Protocols in Food Analytical Chemistry, 6(1), 1-8.
Yildirim, H. K. (2006). Evaluation of colour parameters and antioxidant activities of fruit wines. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 57(1/2), 47-63.
Zahravi, M. & Vazifeshenas, M. V. (2017). Study of genetic diversity in pomegranate germplasm of Yazd province of Iran. Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding, 6(2), 20-35.
Zarei, M. & Azizi, M. (2010). Evaluation of some physicochemical characteristics of six Iranian pomegranate (Punica granatum L.) cultivars at ripening stage. Journal of Horticultural Science., 24(2), 175-183. (in Persian).
Zarei, M., Azizi, M., & Bashir-Sadr, Z. (2011). Evaluation of physicochemical characteristics of pomegranate (Punica granatum L) fruit during ripening. Fruits, 66,121-129.
Zhuang, X. P., LU, Y. Y. & Yang, G. S. (1992). Extraction and determination of flavonoid in Ginkgo. Chinese Herbal Medicine, 23, 122-124.