اثر منگنز، آهن و باکتریهای محرک رشد بر برخی ویژگیهای کمی و کیفی قارچ دکمهای (Agaricus bisporus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دکتری علوم و مهندسی خاک، مدیر تحقیقات و توسعه شرکت قارچ نگین فصل شهرکرد، چهارمحال بختیاری، ایران

چکیده

کشت و پرورش قارچ دکمه‌ای(Agaricus bisporus)  وابستگی شدیدی به افزودن مکمل‌های زیستی (نوع و فعالیت ریزجانداران موجود در بستر) و غیرزیستی به بستر کشت دارد. در این مطالعه اثرات منگنز و آهن به عنوان مکمل شیمیایی و باکتری‌های ازتوباکتر کروکوکوم، سودوموناس پوتیدا، آزوسپیریلوم لیپوفروم، باسیلوس سابتیلیس، انتروباکتر کلوآسه، مخلوط سیانوباکترها به عنوان مکمل‌های زیستی بر رشد و عملکرد قارچ خوراکی در دو آزمایش جداگانه و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، اثر مثبت افزودن مکمل زیستی ازتوباکتر کروکوکوم (9/18 درصد) و سودوموناس پوتیدا (2/8 درصد) را بر عملکرد قارچ نسبت به شاهد(p≤0.05)  نشان داد. در بین باکتری‌های استفاده شده در تیمار زیستی، باکتری‌های ازتوباکتر کروکوکوم و سودوموناس پوتیدا تأثیر بیشتری نسبت به بقیه باکتری‌ها داشتند. اگرچه کاربرد تیمار شیمیایی (Mn +Fe)  در زمان آغاز برداشت و وزن قارچ برداشت شده در فلش اول تأثیر گذاشت، اما وزن کل قارچ تولید شده و عملکرد اختلاف معنی‌داری با شاهد نداشت. با این حال، میزان عملکرد قارچ خوراکی نسبت به شاهد، 2/11 درصد افزایش یافت. میزان تنفس میکروبی پایه در کمپوست مرحله خاکدهی و پس از آن در پسماند کمپوست قارچ (SMC)  در تیمار زیستی بیشتر از تیمار شاهد آن بود که نشان دهنده فعالیت میکروبی و تجزیه ترکیبات آلی کربنی بیشتر در طول دوره رشد قارچ خوراکی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Manganese, Iron and Growth Promoting Bacteria on Some Quantitative and Qualitative Characteristics of Button Mushroom (Agaricus bisporus)

نویسندگان [English]

  • Saheb Soodaee Mashaee 1
  • Golnoosh Banitalebi 2
1 Department of Soil Science and engineering Department, Faculty of Agricultural,, Shahr-e-kord University, Shahrekord , Iran
2 PhD in Soil Science and Engineering, Director of Research and Development, Negin Fasle Mushroom Company, Shahrekord, Chaharmahal Bakhtiari
چکیده [English]

Mushroom (Agaricus bisporus) cultivation is strongly dependent on biological (type and activity of microorganisms) and non-biological supplements in the culture medium. This study was performance to investigate the effects of Manganese and Iron as chemical and Azotobacter chroococcum, Pseudomonas putida, Azospirillum lipoferum, Bacillus subtilis, Enterobacter cloacae, mixed cyanobacteria as biological supplements on the growth and yield of button mushrooms. Two separate experiments were conducted based on a completely randomized design with three replications. Results showed that addition of Azotobacter chroococcum (18.9%) and Pseudomonas putida (8.2%) into substrate had a positive effect on yield compared to the control (p≤0.05). Among the bacteria, Azotobacter chroococcum and Pseudomonas putida showed more effect than other bacteria. Although the addition of chemical supplements (Mn+Fe) affected the time of harvesting and the weight of the harvested mushrooms in the first flash, no significant difference was observed in the total weight and yield of the produced mushrooms compared to the control. However, the mushroom yield increased by 11.2% compared to the control. The amount of microbial respiration in the compost of the casing run stage and spent mushroom compost in the biological treatment was greater than the control treatment, which indicated the more microbial activity and more decomposition of organic carbon compounds during the growth period of edible mushroom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spawn-run
  • Pseudomonas putida
  • Yield
  • Mushroom
  • Plant growth promoter

Extended Abstract

Introduction

  The most important edible mushroom is the button mushroom (Agaricus bisporus), which is an excellent example of sustainable food production that grows on a substrate with a layer of casing soil and is produced in large quantities for human consumption. Wheat stubble is one of the main traditional materials for button mushroom cultivation. Microorganisms have a remarkable ability to convert and degrade organic residues. Furthermore, addition of manganese dioxide to the compost has a stimulatory effect on mushroom yields. It is worth mentioning that manganese dioxide can enhance the extracellular electron transfer among bacteria. The aim of this study was to optimize the mushroom production process by adding chemical and biological supplements to the casing soil and study their effects on the quality and yield of edible mushrooms in growing room.

 

Materials and Methods

The effects of manganese and Iron as chemical and Azotobacter chroococcum, Pseudomonas putida, Azospirillum lipoferum, Bacillus subtilis, Enterobacter cloacae and a mixture of cyanobacteria, as biological supplements on the growth and yield of button mushrooms were investigated in two separate experiments based on a completely randomized design with three replications. Manganese and iron sources were manganese oxide (25% manganese dioxide) and iron sulfate (20% iron), respectively, which were added to the compost pile in the amount of 0.05% (w/w) in phase III of composting along with the casing soil. A certain volume (500 ml) of bacterial inoculum (about 1×108 cells/ml population) was sprayed on the compost surface (2.8 m2) at the casing run stage, this step was repeated on the casing soil on the same day.

 

Results

The results obtained from the analysis of variance showed that there were statistically significant differences in the weight of mushrooms harvested in the first, second and third flashes and the average weight of each mushroom, among biological treatments (p≤0.01). Meanwhile, significant differences observed in the weight of mushrooms harvested in the second flash (p≤0.01) and the average weight of each mushroom (p≤0.05), between chemical treatments. The results showed that the addition of Azotobacter chroococcum and Pseudomonas putida had a positive effect on yield (18.9% and 8.2%, respectively) compared to the control (p≤0.05). Among the bacteria used in biological treatment, Azotobacter chroococcum and Pseudomonas putida showed more effect than other bacteria on yield and quality of mushroom. Although the addition of chemical supplements (Mn+Fe) affected the time of harvesting and the weight of the harvested mushrooms in the first flash, no significant difference was observed in the total weight and yield of the produced mushrooms compared to the control. However, the mushroom yield increased by 11.2% compared to the control. The amount of microbial respiration in the compost of the casing run stage and spent mushroom compost in the biological treatments was greater than the control treatment.

 

Conclusion

    The results of the present research showed that it is possible to obtain reasonably high yields of A. bisporus by using biological and chemical supplements at casing run or at casing stage. Supplements types and the potential of using suitable casing soil and compost affect the biological efficiency of mushroom production. The use of microorganisms associated with casing soil in mushroom cultivation can be monitored and used for efficient management in mushrooms production. Among the bacteria used in this research, Azotobacter crococcum and Pseudomonas putida had a greater effect on mushroom yield, also the highest mushroom size was pbtained, by using Pseudomonas putida and Enterobacter cloacae. The organic carbon content in biological treatment was higher than chemical treatments during the experiments, which indicates the significant effects of microorganisms compared to chemical supplement. Additional research is needed to determine if the addition of bio-chemical supplements at casing or later, or the addition of both organic and inorganic supplements simultaneously, would further enhance mushroom productivity.

دن اودن، مارک. (1401). سیگنال قارچ (راهنمای قارچ خوراکی). ترجمه گلنوش بنی­طالبی و صاحب سودایی مشایی. چهارمحال و بختیاری: انتشارات جهاد دانشگاهی شهرکرد.
سودائی مشائی، صاحب و بنی طالبی، گلنوش. (1400، 25-27 دی). فناوری استفاده از کاه گندم در فرآیند کمپوست­سازی برای تولید قارچ خوراکی (Agaricus bisporus)،هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
صفیرزاده، سعید، چرم، مصطفی و عنایت ضمیر، نعیمه. (1398). تأثیر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه (Enterobacter cloacae)  بر جذب و کارایی جذب پتاسیم در گیاه نیشکر  (Saccharum officinarum L.). تحقیقات آب و خاک ایران،50(7)، 1689-1699.
لطفی، مجتبی، فارسی، محمد؛ میرشمسی کاخکی، امین و جانپور، جواد. (1397). بررسی تأثیرجدایه های باکتری Pseudomonas putida بر عملکرد قارچ خوراکی دکمه ای سفید (Agaricus bisporus). علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)، 32(2 )، 273-286.
ملایی، فوزیه و بشارتی، حسین. (1390). بررسی تأثیر باکتریهای محرک رشد گیاه (PGPR) بر خواص کیفی و کمی قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus) در بسترهای مختلف حاصل از ضایعات صنعتی و کشاورزی. پژوهش­های خاک، 25 (4)،373-384.
Ahlawat, O. P. & Rai, R. D. (2015). Effect of ‘Azotobacter’and ‘Phosphotika’biofertilizers on the spawn-run, pinning and yield of the white button mushroom (Agaricus bisporus). Mushroom Research, 24, 95– 104.
Ali, S. S. & Vidhale, N. N. (2013). Bacterial siderophore and their application: a review. International Journal of Current Microbiology and Applied Science, 2(12), 303-312.
Anderson, T. H. & Domsch, K. H. (1990). Application of eco-physiological quotient (qCO2 and Dq) on microbial biomasses from soils of different cropping histories. Soil Biology and Biochemistry, 22, 251–255.
Aziera, N., Rasib, A., Zakaria, Z., Tompang, M.F. & Othman, H. (2015). Characterization of biochemical composition for different types of spent mushroom substrate in Malaysia. The Malaysian Journal of Analytical Sciences, 19 (1), 41-45.
Baars, J. J., Scholtmeijer, K., Sonnenberg, A. S., and van Peer, A. (2020). Critical factors involved in primordia building in Agaricus bisporus: a review. Molecules, 25(13), 2984.
Berry, D. & Widder, S. (2014). Deciphering microbial interactions and detecting keystone species with co-occurrence networks. Frontiers in Microbiology, 5, 219-230.
Chen, S. C., Qiu, C. W., Huang, T., Zhou, W. W., Qi, Y. C., Gao, Y. Q., Shen, J. W. & Qiu, L. Y. (2013). Effect of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid deaminase producing bacteria on the hyphal growth and primordium initiation of Agaricus bisporus. Fungal Ecology, 6(1),110–118.
Chen, X., Cheng, W., Li, S., Tang, X. & Wei, Z. (2021). The “quality” and “quantity” of microbial species drive the transformation of cellulose during composting. Bioresource Technology, 320, 124425–124425.
Corre, M. D., Schnabel, R. R. and Shaffer, J. A. (1999). Evaluation of soil organic carbon under forests, cool-season and warm-season grasses in the northeastern US. Soil Biology and Biochemistry, 31(11), 1531-1539.
Den Ouden, M. (2022). Mushroom Signal (Edible mushroom guide). Translated by Bani-Talebi, G. & Soodaee Moshaee, S. Chaharmahal and Bakhtiari: Shahrekord Academic Jihad Publications. (in Persian)
Doddapaneni, H., Subramanian, V., Fu, B. & Cullen, D. (2013). A comparative genomic analysis of the oxidative enzymes potentially involved in lignin degradation by Agaricus bisporus. Fungal Genetics and Biology, 55, 22-31.
Dong, G., Han, R., Pan, Y., Zhang, C., Liu, Y., Wang, H., Ji, X., Dahlgren, R. A., Shang, X., Chen, Z. & Zhang, M. (2021). Role of MnO2 in controlling iron and arsenic mobilization from illuminated flooded arsenic-enriched soils. Journal of Hazardous Materials, 401, 123362–123362.
Ebadi A., Alikhani, H. A. & Rashtbari, M. (2012). Effect of plant growth promoting bacteria (PGPR) on the morpho-physiological properties of button mushroom Agaricus bisporus in two different culturing beds. International Research Journal of Basic and Applied Sciences, 3, 203-212.
Ekinci, M. & Dursun, A. (2014). The effects of compost added bacteria, organic fertilizer and their mixtures on yield and quality of mushroom (Agaricus bisporus). Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, 67, 1441–1450.
Gulser, C. & Pekşen, A. (2003). Using tea waste as a new casing material in mushroom (Agaricus bisporus) cultivation. Bioresource Technology, 88(2), 153-156.
Kertesz, M.A., Thai, M. (2018). Compost bacteria and fungi that influence growth and development of Agaricus bisporus and other commercial mushrooms. Applied Microbiology and Biotechnology, 102, 1639–1650. https://doi.org/10.1007/s00253-018-8777-z
Li, K., Cao, R., Mo, Luo, X., Liu, J., Zheng, P., Li, M., Zhou, Y., Huang, L., Chen, L. & Shuai, L. (2019). Promoting enzymatic hydrolysis of lignocellulosic biomass by inexpensive soy protein. Biotechnology for Biofuels, 12, 51-65.
Li, K., Cao, R., Mo, S., Yao, R., Ren, Z. & Wu, J. (2020). Swine manure composting with compound microbial inoculants: removal of antibiotic resistance genes and their associations with microbial community. Frontiers in Microbiology, 11, 592-592.
Lotfi, M., Farsi, M., Mirshamsi, A. & Janpour, J. (2018). Investigating the effect of Pseudomonas putida bacteria isolates on the function of edible white button mushroom (A. bisporus). Journal of Horticultural Sciences, 32(2), 286-273. (In Persian).
Mamiro, D. P., Royse, D. J. & Beelman, R. B. (2007). Yield, size, and mushroom solids content of Agaricus bisporus produced on non-composted substrate and spent mushroom compost, World Journal of Microbiology and Biotechnology, 23, 1289 -1296.
Manikandan, K., Sharma, R. & Ahlawat, O.P. (2021). Nitrogen calculator: A decision support tool for compost production of white button mushroom. International Journal of Communication Systems, 9(2), 649-652.
Mollai, F. & Basharti, H. (2012). Investigating the effect of plant growth promoting bacteria (PGPR) on the qualitative and quantitative properties of button mushroom (Agaricus bisporus) in different substrates obtained from industrial and agricultural wastes, Journal of Soil Research, 25(4), 373-385. (In Persian)
Meng, L., Li, W., Zhang, X., Zhao, Y., Chen, L. & Zhang, S. (2020). Influence of spent mushroom substrate and molasses amendment on nitrogen loss and humification in sewage sludge composting. Heliyon, 6 (9), e04988. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04988.
Nelson, D.W. & Sommers, L.E. (1982). Total Carbon, Organic Carbon and Organic Matter. In A. L. Page (Ed.), Methods of Soil Aanalysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties, (pp. 539–577). Ameriacan Society of Agronomy.
Patyshakuliyeva, A., Post, H., Zhou, M., Jurak, E., Heck, A. J., Hildén, K. S. & De Vries, R. P. (2015). Uncovering the abilities of Agaricus bisporus to degrade plant biomass throughout its life cycle. Environmental Microbiology, 17(8), 3098-3109.
Qi, H., Zhao, Y., Wang, X., Wei Z., Zhang, X., Wu, J., Xie, X., Kang, K., Yang, H. & Shi, M. (2021). Manganese dioxide driven the carbon and nitrogen transformation by activating the complementary effects of core bacteria in composting. Bioresource Technology, 330, 124960-124960. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.124960.
Safirzadeh, S., Chorom, M. & Enayatizamir, N. (2019). Effect of plant growth-promoting rhizobacteria (Enterobacter cloacae) on uptake and uptake efficiency of potassium in sugarcane (Saccharum officinarum L.). Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(7), 1689-1699. (In Persian)
Shamugam, S. and Kertesz, M. A. 2023. Bacterial interactions with the mycelium of the cultivated edible mushrooms Agaricus bisporus and Pleurotus ostreatus, Journal of Applied Microbiology, 134 (1), 1-10. https://doi.org/10.1093/jambio/lxac018
Sharma, H. S. S. (1995). Thermogravimetric analysis of mushroom (Agaricus bisporus) compost for fibre components. In: T. Elliott (Ed), Science and Cultivation of Edible Fungi. (pp. 267–273) Balkema, Rotterdam.
Song, T. Shen, Y. Jin, Q. Feng W. Fan, L. Cao, G. & Cai, W. (2021). Bacterial community diversity, lignocellulose components, and histological changes in composting using agricultural straws for Agaricus bisporus production. Peer Journal, 9:e10452, https://doi.org/10.7717/peerj.10452.
Soodaee Moshaee, S. & Bani-Talabi, G. (2022, 25-27 January). The technology of using wheat straw in the composting process to produce edible mushroom (Agaricus bisporus) In 17th National Congress and 3rd International Congress of Agricultural Sciences and Plant Breeding of Iran. Shahid Bahonar University, Kerman, Iran. (In Persian)
Vieira, F. R., and Pecchia, J. A. (2021). Bacterial community patterns in the Agaricus bisporus cultivation system, from compost raw materials to mushroom caps. Microbial Ecology, 84(1), 20-32.
Wu, J., Qi, H., Huang, X., Wei, D., Zhao, Y., Wei, Z., Lu, Q., Zhang, R. & Tong, T. (2018). How does manganese dioxide affect humus formation during bio-composting of chicken manure and corn straw?, Bioresource Technology, 269, 169–178.
Zhang, H.L., Wei, J.K., Wang, Q.H., Yang, R., Gao, X.J., Sang, Y.X., Cai, P.P., Zhang, G.Q. & Chen, Q.G. (2019). Lignocellulose utilization and bacterial communities of millet straw based mushroom (Agaricus bisporus) production. Scientific Reports, 9, 1151. https://doi.org/10.1038/s41598-018-37681-6.