ارزیابی مقدماتی ویژگی های پومولوژیک 29 ژنوتیپ انتخابی زردآلو در شرایط آب‌و‌هوایی کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

3 گروه علوم باغبانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

با توجه به تنوع ژنتیکی بالا در جمعیت زردآلوی کشور، اولین گام در اصلاح رقم، ارزیابی پومولوژیکی این جمعیت و شناسایی ژنوتیپ‌های برتر است. لذا در این پژوهش با هدف شناسایی ژنوتیپ‌های برتر زردآلو در شرایط آب و هوایی کرج، صفات کمی و کیفی 29 ژنوتیپ زردآلو در قالب طرح بلوک کامل تصادفی طی دو سال (1396-1394) مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی نتایج نشان داد که تنوع ژنتیکی بالایی از نظر صفات مورفولوژیک و پومولوژیک در جمعیت مورد مطالعه وجود دارد. بیش‌ترین وزن میوه در ژنوتیپ های شاهرود 43 (57/51 گرم) و شاهرود 50 (85/50 گرم) و کمترین آن در ژنوتیپ‌های شاهرود 42 (77/15 گرم) و شاهرود a48 (90/13 گرم) مشاهده شد. ژنوتیپ‌های شاهرود 50، شاهرود 32، شاهرودی و ژنوتیپ شاهرود 15 حداکثر طول میوه را دارا بودند. از طرفی بیش‌ترین میزان مواد جامد محلول در ژنوتیپ‌های شاهرود 13، نصیری و قربان­مراغه اندازه­گیری شد. ارقام موروپاک و شمس نیز دارای بالاترین میزان pH آب ‌میوه بودند. براساس نتایج به­دست آمده، ارقام و ژنوتیپ‌های شاهرودی، شاهرود 39، شاهرود 50، شاهرود 58 و شاهرود 49 به دلیل اندازه، وزن زیاد و کیفیت ظاهری مناسب میوه به‌عنوان ژنوتیپ‌های مناسب برای تازه­خوری معرفی شدند. ارقام و ژنوتیپ های شاهرود 13، نصیری، قربان مراغه، شاهرود 48، شاهرود 37 و شاهرود 43 به دلیل میزان قند بالا و  سایر صفات مطلوب به عنوان ژنوتیپ های دو منظوره و برای فرآوری و تازه خوری مناسب می­باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Preliminary Evaluation of Pomological Characteristics of 29 Selected Apricot Genotypes in Karaj Climate Conditions

نویسندگان [English]

  • Naser Bouzari 1
  • Saeid Alizadeh 2
  • Siamak Kalantari 3
1 Temperate and Cold Fruits Research Institute (TCFRI), Horticulture Science Research Institute, Karaj, Iran
2 Department of Horticulture, Karaj Branch of Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Department of Horticultural Science, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Due to the high genetic diversity in the apricot population of Iran, the first step in cultivar breeding is the pomological evaluation of this population and the identification of superior genotypes. Therefore, in order to identify superior apricot genotypes in the Karaj climate, the quantitative and qualitative traits of 29 apricot genotypes were evaluated based on the Randomized Complete Block Design (RCBD) during two consecutive years (2016-2017). The results showed a high genetic diversity in the studied apricot population in terms of morphological and pomological characteristics. The highest fruit weight was recorded in the Shahroud -43 (51.57 g) and Shahroud -50 (50.85 g), while the lowest fruit weight was recorded in the Shahroud -42 (15.77 g) and Shahroud -48a (13.90 g) genotypes, respectively. The genotypes Shahroud -50, Shahroud -32, Shahroudi, and Shahroud -15 showed the longest fruit length. In addition, the highest amount of total soluble solids was measured in the Shahroud -13, Nasiri and Ghorban-Maraghe genotypes. Both Moorpark and Shams cultivars also had the highest pH of fruit juice. Based on the obtained results Shahroud -39, Shahroud -50, Shahroud -58, Shahroud -49 and Shahroudi cultivar and genotypes were introduced as suitable genotypes for use as fresh fruits. Also, Shahroud -13, Nasiri, Ghorban-Maraghe, Shahroud -48, Shahroud -37 and Shahroud -43 are suitable genotypes and cultivars for both fruit processing and fresh fruits, due to high sugar content and other desirable characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apricot
  • Genetic diversity
  • Fruit weight
  • Total soluble solids
  • Cluster analysis
  • Correlation coefficient

Extended Abstract

Introduction

    The continuous propagation of apricot through sexual reproduction, which has led to a great genetic diversity, has caused Iran to have diverse, desired and rich apricot germplasm. According to high genetic diversity in the Iranian apricot population, the first step in cultivar breeding is the pomological assessment of population and identification of the superior genotypes.

 

Materials and Methods

To evaluate the superior apricot genotypes in Karaj climate, some of quantitative traits including fruit weight, fruit dry weight, fruit length, kernel weight, lateral fruit width, TSS, pH, ventral fruit width and 20 fruit qualitative traits including beginning of flowering, symmetry in ventral view, shape in ventral and lateral views, fruit suture line, shape of apex, presence of mucron, skin pubescence, ground color, relative area of over color, hue index of exocarpe color, pattern of over color, intensity of over color, adherence of stone to flesh, stone shape in lateral view, kernel bitterness, firmness of flesh, fruit size, beginning of fruit ripening of the 29 apricot genotypes were evaluated based on a randomized complete block design (RCBD) during two consecutive years, 2016-2017.

 

Results and Discussion

The results showed a high genetic diversity in the studied apricot population in terms of morphological and pomological characteristics. The highest fruit weight was recorded in the Shahroud-43(51.57 g) and Shahroud-50 (50.85 g), while the lowest fruit weight was recorded in the Shahroud-42 (15.77 g) and Shahroud-48a (13.90 g) genotypes, respectively. The genotypes Shahroud-50, Shahroud-32, Shahroudi, and Shahroud-15 showed the longest fruit length. The results obtained from the cluster analysis of different cultivars and genotypes led to the 5 different clusters of genotypes, among which Shahroud 43, Shahroud 50, Shahroud 12 and Shahroud 46 genotypes were separated from other genotypes. In addition, the highest amount of total soluble solids was measured in Shahroud-13, Nasiri and Ghorban-Maraghe genotypes. Moorpark and Shams cultivars also had the highest pH of fruit juice. Based on the obtained results, Shahroud-39, Shahroud-50, Shahroud-58, Shahroud-49 and Shahroudi cultivars and genotypes were introduced as suitable genotypes for use as fresh fruits due to the large fruit size and weight, and the desirable appearance of the fruit. The studied genotypes were classified into 5 different groups in terms of some characteristics, such as the time of starting flowering (from very early to late flowering) and also the time of fruit ripening.

 

Conclusion

Comparing the studied cultivars and genotypes based on the average weight and sugar percentage of the fruits revealed that certain cultivars such as Shahroud 47, 58, 37 and 43 which exhibit soluble solids ranging from 21.35 to 24.02% and average weight ranging from 35.43 to 51.57 g can be introduced for fruit processing. It is comparable to the most important introduced and commercial varieties of the country for processing, such as Nasiri with a weight of 31.79 grams and soluble solids of 24.87%.

گنجی مقدم، ابراهیم (1389). میوه کاری در مناطق معتدله. انتشارات آموزش کشاورزی.
دژم پور، جلیل و رهنمون، حمید (1389). خصوصیات میوه واریته های زردآلوی موجود در ایران. انتشارات آموزش کشاورزی.
شیراوند، داریوش (1390). اصول احداث و مدیریت باغ میوه. انتشارات آموزش کشاورزی. 750 صفحه.
محمدزاده، سرور؛ بوذری، ناصر و عبدوسی، وحید (1392). ارزیابی خصوصیات پومولوژیکی، مورفولوژیکی و ژنتیکی تعدادی از ارقام و ژنوتیپ‌های بومی زردالوی ایران. مجله به نژادی نهال و بذر.، 44 (2)، 191-179.
محمدزاده، سرور؛ بوذری ناصر؛ عبدوسی وحید و کاوند عبدالرضا (1392). خصوصیات مورفولوژیکی و پومولوژیکی تعدادی از ارقام و ژنوتیپ‌های بومی زردالوی ایران. مجله به نژادی نهال و بذر.، 29 (1)، 158-143.
جواهرده، محمد (1388). سرمازدگی بهاره زردآلو و خسارت های ناشی از آن در یک بررسی 20 ساله به منظور انتخاب ژرم پلاسم های مقاوم به سرمای بهاره. ششمین کنگره علوم باغبانی رشت، ایران.
 REFERENCES
Akin, E.B., Karabulut, I. &Topcu, A. (2008). Some compositional properties of main Malatya apricot (Prunus armeniaca) varieties. Food Chemistry, 107, 939-948.
Asma B.M. &Ozturk, K. (2005). Analysis of morphological, pomological and yield characteristics of some apricot germplasm in Turkey.Genetic Resources and Crop Evolution, 52, 305-313.
Asma, B.M., Kan, T. &Birhanli, O. (2007). Characterization of promising apricot (PrunusarmenicaL.) genetic resources in Malatya, Turkey. Genetic Resources and Crop Evolution, 54,205-212.
Badenez, M.L., Martinez-Calvo, J.&Lacer, G. (1998). Analysis of apricot germplasm from the Europeanecogeographical group. Euphytica, 102, 93-99.
Bassi, D.&Selli, R. (1990). Evaluation of fruit quality in peach and apricot. Advanced Horticultural Science, 4, 107-112.
Dejampour, J. &Rahnemoun, H. (2009). Fruit characteristics of apricot cultivars in Iran. Agricultural Education Publications. (In Persian).
Dirlewanger, E., Moing, A., Rothan, C., Svanella, L., Pronier, V., Guye, A., Plomion, C.&Monet, R. (1999).Mapping QTLs controlling fruit quality in peach [P. persica (L.) Batsch]. Theoretical and Applied Genetics, 98, 18-31.
Dirlewanger, E., Graziano, E., Joobeur, T., Garriga-Caldere, F., Cosson, P., Howad, W.&Arús, P. (2004). Comparative mapping and marker-assisted selection in Rosaceae fruit crops. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101, 9891-9896.
Fajt, N., Kompara, E. &Usenik, V. (1999). Agronomic, yield and quality evaluation of 16 apricot cultivars in Slovenia. Italus Hortus, 6(3), 113-114.
GanjiMoghadam, E. (2011). Pomology in temperate zone. Agricultural Education Publication. (In Persian).
Halasz, J., Hededus, A. & Pedryc, A. (2005). Review of the molecular background of self-incompatibility inrosaceous fruit trees. International Journal of Horticultural Science, 12, 7-18.
Hawkes, J.G. (1991). The importance of genetic resource in plant breeding. Biology Journal of Linnean Society, 43, 3-10.
Hilaire, C. (2003). The peach industry in France: state of art, research and development. In: Proceedings of First Mediterranean Peach Symposium, 10-11 Sep., Agrigento, Italy. pp. 27–34.
Hormaza, J.I., Yamane, H.&Rodrigo, J. (2007). Apricot. In: Genome mapping and molecular breedingin plants: fruits and nuts.Edited by Chittaranjan Kole, pp. 171-178, Springer science.
Infante, R., Meneses, C.&Defilippi, G. (2008). Effect of harvest maturity stage on the sensory quality of ‘Palsteyn’apricot (Prunus armeniaca L.) after cold storage. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 83:828-832.
Jannatizadeh, A., FattahiMoghadam, M.R., Zamani, R.&Zearaatghar, H. (2010). Study of Genetic variation in some apricot cultivars and genotypes using morphological characteristics and RAPD markers, Journal of Horticultural Science, 42 (3), 265-255 (In Persian).
Jannatizadeh, A., NaderiBoldaj, M., Fatahi, R., Ghasemi Varnamkhasti, M. &Tabatabaeefar, A. (2008).Some postharvest physical properties of Iranian apricot(Prunus armeniaca L.) fruit. International Agrophysics, 22, 125-131.
Javaherdeh, M. (2005). Spring chilling injury and its damages on apricot in an 18 years study in order to select cold resistant germplasms. In: Proceedings of the 6th Iranian Horticultural Sciences Congress, Mashhad, Iran pp. 16. (In Persian).
Meydani, J. & Hashemi Dezfoli, S.A. (1999). Post-harvest physiology, Agricultural Education Publication. (In Persian).
Milosevic, T. &Milosevic, N. (2013). Segregation of accessions on the basis of fruit quality attributes. Bioscience Journal, 29, 350-359.
Milosevic, T. &Milosevic, N. (2010). Genetic variability and selection in natural populations of vineyard peach (Prunus persica ssp. vulgaris Mill.) in the Krusevac region (Central Serbia). Agrociencia, 44, 297–309.
Mirzaee, S. 2014. Sugar and anthocyanin characterization of four Iranian pomegranate (Punica granatum L.) varieties using HPLC System. Journalof Blodlverslty and Envlronmental Sclences (JBES), 4, 248-253.
Mohhamadzadeh, S., Bouzari, N & Abdossi, V . (2005). Morphological and pomological traits of some local genotype andcultivars of apricot. Journal of Seed and Seedling Breeding, 44(2)171-179 (In Farsi).
Mohammadzadeh, S., Bouzari, N., Abdossi, V.&Kavand, A. (2013).Morphological and pomological characteristics of some cative apricot cultivars and genotypes of Iran. Seed and plant improvement journal, 1-29 (1), 143-158 (In Persian).
Rasouli, M., Fattahi Moghadam, M. R., Zamani, Z., Imani A and Ebadi, A. 2012. A study of the phenotypic diversity of some almond cultivars and genotypes, using morphological traits. International Journal of Horticultural Science, 43(4), 357-370 (In Persian).
Mratinic, E., Popovski, B. Miloševic, T. &Popovska, M. (2011). Analysis of morphological and pomological characteristics of quality, vegetative growth, and evapotranspiration relations.International Journal of the Physical Sciences, 6, 3134-3142.
Nelson, K.E., Schutz, H.G., Ahmedull, M. &McPherso, J. (1973).Flavor preferences of supermarket customers for Thompson Seedless grapes. American Journal of Enology and Viticulture, 24,31-40.
Rotondi, A., Magli, M., Ricciolini, C. &Baldoni, L. (2003).Morphological and molecular analyses for the characterization of a group of Italian olive cultivars. Euphytica, 132, 129-137.
Ruiz, D. &Egea, J. (2008). Analysis of the variability and correlations of floral biology factors affecting fruit set in apricot in a Mediterranean climate. Scientia Horticulturae, 115, 154-163.
Shiravand, D. (2017). Principles of establishment and management of fruit orchard (4th Ed.). Agricultural Education Publication. (In Persian).
UPOV (2008), Protocol for Distinctness, Uniformity and Stability Tests: Apricot. Community Plant Variety Office. CPVO-TP/070/2 Final.