مطالعه پاسخ‌های تعدادی از ژنوتیپ‌های پایه آلو به تنش شوری ناشی از کلرید سدیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

تنش شوری با تاثیر منفی بر رشد و متابولیسم گیاه منجر به کاهش عملکرد می‌شود. بنابراین، شناخت مکانیسم‌های تحمل به شوری می‌تواند راه حلی مفید برای به حداقل رساندن اثرات مخرب شوری باشد. پژوهش حاضر به صورت آزمایش گلدانی خارج از گلخانه برای بررسی پاسخ‌های تعداد هشت ژنوتیپ آلو (Prunus cerasifera)  به غلظت‌های مختلف کلرید سدیم (صفر، 40 و 80 میلی‌مولار) به صورت فاکتوریل (فاکتورها شامل ژنوتیپ و غلظت شوری) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. در غلظت 80 میلی‌مولار کلرید سدیم نسبت به شاهد کاهش 28-5 درصدی سطح برگ، 41-13 درصدی ماده خشک کل، 6/21-7/18 درصدی شدت فلورسانس کلروفیل، 7/49-7/30 درصدی میزان کلروفیل کل و 5/46-3/22 درصدی میزان کارتنوئیدها و افزایش 72-6/28 درصدی میزان سدیم شاخساره، 8/33-3/11 درصدی نشت یونی، 44-17 درصدی فلاونوییدهای برگ، 7/47-2/5 درصدی فلاونوئیدهای ریشه و 2/30-6/9 درصدی فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز مشاهده گردید. در برخی ژنوتیپ‌ها افزایش غیر معنی‌دار 8/8-4/2 درصدی و در بقیه ژنوتیپ‌ها کاهش 7/21-3/13 درصدی میزان پتاسیم شاخساره مشاهده شد. نسبت‌های پتاسیم به سدیم شاخساره (3/5-4)، سدیم شاخساره به ریشه (5/2-1) و پتاسیم شاخساره به ریشه (2/8-9/4) در گیاهان شاهد به ترتیب به 4-9/0، 15/8-4/1 و 5/12-6/7 در تیمار 80 میلی‌مولار کلرید سدیم رسیدند. محتوای پروتئین کل در برخی ژنوتیپ‌ها افزایش 2/14-11 درصدی و در بقیه کاهش 13-7 درصدی داشتند. همه ژنوتیپ‌ها تحت تنش شوری کاهش رشد و آسیب به دستگاه فتوسنتزی را نشان دادند، اما در میزان پاسخ به سایر ویژگی‌ها متفاوت بودند. در پژوهش حاضر، ژنوتیپ‌های UTPR1 و UTPR5 به ترتیب به عنوان حساس‌ترین و متحمل‌ترین ژنوتیپ شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study the Responses of Some Plum Rootstock Genotypes to NaCl Salinity Stress

نویسندگان [English]

  • Maryam Ebadi 1
  • Reza Fatahi 2
  • Zabihollah Zamani 1
  • Ali Ebadi 1
1 Department of Horticultural Science, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Department of Horticultural Science, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Salinity has a negative effect on plant growth and metabolism that results in reducing yield. So, understanding the mechanisms of salinity tolerant is a valuable tool for alleviating the destructive impacts of salinity. This research was conducted as a pot-plant outdoor experiment to investigate the responses of eight different plum (Prunus cerasifera) genotypes to different concentrations of NaCl (0, 40, and 80 mM) in a factorial experiment (genotype × salinity concentration) based on a randomized complete block design. The concentration of 80 mM NaCl compared to control caused a decrease in the leaf area (5-28%), total dry matter (13-41%), chlorophyll fluorescence (Fv/Fm) (18.7-21.6%), total chlorophyll content (30.7-49.7%) and Carotenoids content (22.3-46.5%) and an increase in the shoot Na+ content (28.6-72%), ion leakage (11.3-33.8%), leaf flavonoids content (17-44%), root flavonoids content (5.2-47.7%) and PPO activity (9.6-30.2%). In some genotypes, there was a non-significant increase (2.4-8.8%) in shoot K+ content, while there was a decrease (13.3-21.7%) in others. The shoot K+/Na+ (4-5.3), Na+ content (shoot/root) (1-2.5%) and K+ content (shoot/root) (4.9-8.2) in the control plants, respectively, reached 0.9-4, 1.4-8.15 and 7.6-12.5 in the treatment of 80 mM NaCl. Total protein content in some genotypes showed an increase of 11-14.2% and in others it showed a decrease of 7-13%. All genotypes experienced a decrease in growth and damage to their photosynthetic apparatus when exposed to salinity stress, but they displayed differences in the response rate to other traits. In this study, Genotypes UTPR1 and UTPR5 were recognized as the most sensitive and tolerant, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PPO activity
  • Total protein content
  • Flavonoids content
  • Na+ and K+ content
  • Electrolyt leakage

Extended Abstract

Introduction

    The Prunus genus offers a rich genetic diversity that can be used to identify rootstocks being tolerant to salinity. High levels of salinity in water and soil have a detrimental effect on the growth and metabolism of plants, leading to a decrease in yield, particularly in arid and semi-arid regions. Salinity stress has a significant impact on plant growth, as well as on physiological, biochemical and molecular parameters. The majority of stone fruit trees, such as plums, are sensitive to salinity stress and their growth and productivity gradually decrease in soil solutions with salinity concentrations above 1.5 dsm-1. Due to the limited research reported on Prunus genus and specially plum rootstocks under salt stress, this study aimed to evaluate the physiological, biochemical and antioxidant responses of eight selected rootstock genotypes under NaCl stress.

 

Materials and Methods

    Eight plum (Prunus cerasifera) genotypes selected for high rooting rate were compared for salt stress (0, 40 and, 80 mM NaCl) tolerance. The plants were cultivated in 12-liter pots and fed with complete fertilizer from the third week of February to late June. The application of salinity stress (0, 40, and 80 mM NaCl) was conducted as a factorial (factors included salinity concentrations and genotype) based on a randomized complete block design for 13 weeks from the beginning of July in the Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran. At the end of salinity stress, the shoot and root samples were collected. The measured traits included leaf area, total dry matter (%), chlorophyll fluorescence, total chlorophyll and carotenoids content of leaf, Na+ and K+ concentrations in shoot and root, K+/Na+ ratio in shoot, shoot/root Na+ ratio, shoot/root K+ ratio , electrolytes leakage, total protein, flavonoids of leaf and root and polyphenol oxidase (PPO) activity.

 

Results and Discussion

    With increasing salinity level, traits such as leaf area, total dry matter (%), chlorophyll fluorescence, total chlorophyll and carotenoids content decreased and other traits including Na+ content of shoot, shoot/root K+ ratio, electrolyte leakage, and flavonoids content of leaf and root and PPO activity increased. Na+ content (shoot/root), K+ shoot and total protein content declined in some genotypes and increased in others. Genotypes UTPR2 and UTPR8 retained their leaf area despite increasing salinity levels. The damage of the photosynthetic apparatus was evident with the decrease of the chlorophyll fluorescence, total chlorophyll and carotenoids content, as well as total dry matter (%).The Na+ content in shoot increased under salinity sress, and at the highest level of salinity, it was about 1% of dry matter in UTPR5, UTPR6, UTPR7, and UTPR8 genotypes and 1.3-2.7% of dry matter in other genotypes. The K+ content of shoot decreased in UTPR1, UTPR2, UTPR3, and UTPR4 genotypes as salinity level increased, while it increased in others, with the significant increase only in UTPR7 genotype. As salinity levels rose, the Na+ content (shoot/root) decreased in UTPR5, UTPR6, UTPR7, and UTPR8 genotypes and increased in other genotypes. This could be attributed to the ability of UTPR5, UTPR6, UTPR7, and UTPR8 genotypes to absorb less Na+, retain it more in the root, and transfer it less to the shoots. With the increase in salinity, shoot/root K+ ratio increased in the genotypes, suggesting that the transfer of K+ from the root to the shoots may be a factor in their salinity tolerance. Furthermore, at the highest level of salinity, the electrolyte leakage in UTPR5, UTPR6, UTPR7, and UTPR8 genotypes was lower than other genotypes, which can indicate greater tolerance and less membrane damage of these genotypes. Notably, UTPR5 genotype showed less electrolyte leakage at the highest salinity level. Under salt stress, the total protein content in UTPR1, UTPR2, UTPR3, and UTPR4 genotypes increased, likely due to the accumulation of compatible solutes for osmotic adjustment. The flavonoids content of leaf and root increased more in UTPR5, UTPR6, UTPR7, and UTPR8 genotypes than other genotypes, which could be due to their strong antioxidant systems. In addition, salinity stress increased the PPO activity so that its activity increased more in UTPR5, UTPR6, UTPR7, and UTPR8 genotypes than other genotypes with increasing the salinity.

 

Conclusion

    At the highest salinity level tested (80 mM NaCl), UTPR5, UTPR6, UTPR7, and UTPR8 genotypes demonstrated greater tolerance to salinity than others due to more total dry matter (%), less Na+ content in shoot, more K+ content in shoot, less electrolyte leakage and a noteworthy increase in flavonoids content of leaf and root and PPO activity. In this study, Genotypes UTPR1 and UTPR5 were recognized as the most sensitive and tolerant, respectively.

اتحادپور، مرضیه؛ فتاحی مقدم، محمدرضا؛ زمانی، ذبیح‌اله؛ گلعین، بهروز و نقوی، محمدرضا (1398). بررسی اثر تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیک دانهال‌های برگزیده مرکبات و شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل. مجله علوم باغبانی ایران، 50(2)، 421-433.
غلامی، مهدیه و راحمی، مجید (1388). بررسی اثرات تنش شوری کلرید سدیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی پایه رویشی هیبرید هلو-بادام (GF677). نشریه فن آوری تولیدات گیاهی، 9(1)، 21-31.‎
محبی، مینا؛ بابالار، مصباح؛ فتاحی مقدم، محمدرضا و عسکری، محمد علی (1400). تاثیر پتاسیم و کلسیم بر خصوصیات رویشی و تعادل یونی نهال‌های پیوندی سیب روی پایه‌های پاکوتاه کننده تحت تنش شوری. مجله علوم باغبانی ایران، 52(2)، 429-446.
مومنی، عزیز (1389). پراکنش جغرافیایی و سطوح شوری منابع خاک ایران. مجله پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 24(3)، 203-215.
REFERENCES
AbdElgawad, H., Zinta, G., Hegab, M. M., Pandey, R., Asard, H., & Abuelsoud, W. (2016). High salinity induces different oxidative stress and antioxidant responses in maize seedlings organs. Frontiers in Plant Science, 7, 276. https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00276.
Acharya, B. R., Sandhu, D., Duenas, C., Duenas, M., Pudussery, M., Kaundal, A., Ferreira, J. F. S., Suarez, D.L. & Skaggs, T. H. (2022). Morphological, physiological, biochemical, and transcriptome studies reveal the importance of transporters and stress signaling pathways during salinity stress in Prunus. Scientific Reports, 12(1), 1274. https://doi.org/10.1038/s41598-022-05202-1.
Ahmed, I. M., Dai, H., Zheng, W., Cao, F., Zhang, G., Sun, D., & Wu, F. (2013). Genotypic differences in physiological characteristics in the tolerance to drought and salinity combined stress between Tibetan wild and cultivated barley. Plant Physiology and Biochemistry, 63, 49–60. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2012.11.004.
Ashraf, M., & Harris, P. J. C. (2013). Photosynthesis under stressful environments: An overview. Photosynthetica, 51(2), 163-190. https://doi.org/10.1007/s11099-013-0021-6.
Beacham, A. M., Hand, P., Pink, D. A., & Monaghan, J. M. (2017). Analysis of Brassica oleracea early stage abiotic stress responses reveals tolerance in multiple crop types and for multiple sources of stress. Journal of the Science and Food in Agriculture, 97, 5271–5277. https://doi.org/10.1002/jsfa.8411.
Birhanie, Z. M., Yang, D., Luan, M., Xiao, A., Liu, L., Zhang, C., Biswas, A., Dey, S., Deng, Y., & Li, D. (2022). Salt stress induces changes in physiological characteristics, bioactive constituents, and antioxidants in kenaf (Hibiscus cannabinus L.). Antioxidants, 11(10), 2005.
Bolat, I., Kaya, C., Almaca, A., & Timucin, S. (2006). Calcium sulfate improves salinity tolerance in rootstocks of plum. Journal of Plant Nutrition, 29(3), 553–564. https://doi.org/10.1080/01904160500526717.
Bradford, M. M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry, 72(1-2), 248-254. https://doi.org/10.1016/0003-2697(76)90527-3.
Datta, U., & Chakroboarty, K. (2018). Fast and accurate method for estimation of leaf area index by image processing system: An innovative concept. The Pharma Innovation Journal, 7(8), 401-404.
Erturk, U., Sivritepe, N., Yerlikaya, C., Bor, M., Ozdemir, F., & Turkan, I. (2007). Responses of the cherry rootstock to salinity in vitro. Biologia plantarum, 51, 597-600. https://doi.org/10.1007/s10535-007-0132-7.
Etehadpour, M., Fatahi Moghadam, R., Zamani, Z., Golein, B., & Naghavi, M. R. (2019). Effect of salinity stress on some physiological traits of selected citrus seedlings and identification of tolerant genotypes. Iranian Journal of Horticultural Science, 50(2), 421-433. doi: 10.22059/ijhs.2018.253957.1417. (In Persian).
Gengmao, Z., Yu, H., Xing, S., Shihui, L., Quanmei, S., & Changhai, W. (2014). Salinity stress increases secondary metabolites and enzyme activity in safflower. Industrial Crops and Products, 64, 175-181. http://dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2014.10.058.
Gholami, M., & Rahemi, M. (2009). Effect of NaCl salt stress on physiological and morphological characteristics of vegetative peach-almond hybrid (GF677) rootstock. Plant Production Technology, 9(1), 21-31. (In Persian).
Gill, S. S., & Tuteja, N. (2010). Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic stress tolerance in crop plants. Plant Physiology and Biochemistry, 48(12), 909-930. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2010.08.016.
Gonzalez, E. M., de Ancos, B., & Cano, M. P. (1999). Partial characterization of polyphenol oxidase activity in raspberry fruits. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47(10), 4068-4072. https://doi.org/10.1021/jf981325q.
Guo, X., Ahmad, N., Zhao, S., Zhao, C., Zhong, W., Wang, X., & Li, G. (2022). Effect of salt stress on growth and physiological properties of Asparagus seedlings. Plants, 11(21), 2836. https://doi.org/10.3390/plants11212836.
Hao, S., Wang, Y., Yan, Y., Liu, Y., Wang, J., & Chen, S. (2021). A review on plant responses to salt stress and their mechanisms of salt resistance. Horticulturae, 7(6), 132. https://doi.org/10.3390/horticulturae7060132.
Hasanuzzaman, M., Bhuyan, M. H. M., Zulfiqar, F., Raza, A., Mohsin, S., Mahmud, J., Fujita, M., & Fotopoulos, V. (2020). Reactive oxygen species and antioxidant defense in plants under abiotic stress: Revisiting the crucial role of a universal defense regulator. Antioxidants, 9, 681. https://doi.org/10.3390/antiox9080681.
Hoffman, G. J., Catlin, P. B., Mead, R. M., Johnson, R. S., Francois L. E., & Goldhamer, D. (1989). Yield and foliar injury responses of mature plum trees to salinity. Irrigation Science, 10(3), 215-229. https://doi.org/10.1007/BF00257954.
Jung, S. (2004). Variation in antioxidant metabolism of young and mature leaves of Arabidopsis thaliana subjected to drought. Plant Science, 166, 459-466. https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2003.10.012.
Kamran, M., Xie, K., Sun, J., Wang, D., Shi, C., Lu, Y., Gu, W., & Xu, P. (2020). Modulation of growth performance and coordinated induction of ascorbate-glutathione and methylglyoxal detoxification systems by salicylic acid mitigates salt toxicity in choysum (Brassica parachinensis L.). Ecotoxicology and Environmental safety. 188, 109877. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.109877.
Kchaou, H., Larbi, A., Gargouri, K., Chaieb, M., Morales, F., & Msallem, M. (2010). Assessment of tolerance to NaCl salinity of five olive cultivars, based on growth characteristics and Na+ and Cl exclusion mechanisms. Scientia Horticulturae, 124(3), 306-315. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2010.01.007.
Liu, C., Zhao, X., Yan, J., Yuan, Z., & Gu, M. (2020). Effects of salt stress on growth, photosynthesis, and mineral nutrients of 18 pomegranate (Punica granatum) cultivars. Agronomy, 10(1), 27. https://doi.org/10.3390/agronomy10010027.
Lutts, S., Majerus, V., & Kinet, J. M. (1999). NaCl effects on proline metabolism in rice (Oryza sativa) seedlings. Physiologia Plantarum, 105(3), 450-458. https://doi.org/10.1034/j.1399-3054.1999.105309.x.
Maxwell, K., & Johnson, G. N. (2000). Chlorophyll fluorescence – A practical guide. Journal of Experimental Botany, 51, 659–668. https://doi.org/10.1093/jexbot/51.345.659.
Moameni, A. (2009). Geographical distribution and salinity levels of soil resources of Iran. Iranian Journal of Soil Research, 24(3), 203-215. doi: 10.22092/IJSR.2011.126633. (In Persian).
Mohebi, M., Babalar, M., Fattahi Moghadam, M. R., & Askary, M. A. (2021). Effects of potassium and calcium on vegetative growth and mineral balance of apple tree grafted on dwarfing rootstocks, under salinity stress. Iranian Journal of Horticultural Science, 52(2), 429-446. doi: 10.22059/ijhs.2018.253336.1410. (In Persian).
Munns, R. (2002). Comparative physiology of salt and water stress. Plant, Cell and Environment, 25(2), 239-250. https://doi.org/10.1046/j.0016-8025.2001.00808.x.
Munns, R. (2005). Genes and salt tolerance: Bringing them together. New Phytologist, 167, 645-663. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2005.01487.x.
Munns, R., & Tester, M. (2008). Mechanisms of salinity tolerance. Annual Review of Plant Biology, 59: 651-681. https://doi.org/10.1146/annurev.arplant.59.032607.092911.
Munns, R., James, R. A., & Lauchli, A. (2006). Approaches to increasing the salt tolerance of wheat and other cereals. Journal of Experimental Botany, 57(5), 1025-1043. https://doi.org/10.1093/jxb/erj100.
Ottman, Y., & Byrne, D. H. (1988). Screening rootstocks of Prunus for relative salt tolerance. Horticultural Science, 23(2), 375 -378. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.23.2.375.
Parihar, P., Singh, S., Singh, R., Singh, V. P., & Prasad, S. M. (2015). Effect of salinity stress on plants and its tolerance strategies: A review. Environmental Science and Pollution Research, 22, 4056-4075. https://doi.org/10.1007/s11356-014-3739-1.
Parvaiz, A., & Satyawati, S. (2008). Salt stress and phyto-biochemical responses of plants-A review. Plant Soil and Environment, 54(3), 89. https://doi.org/10.17221/2774-PSE.
Rahneshan, Z., Nasibi, F., & Moghadam, A. A. (2018). Effects of salinity stress on some growth, physiological, biochemical parameters and nutrients in two pistachio (Pistacia vera L.) rootstocks. Journal of Plant Interactions, 13(1), 73-82. https://doi.org/10.1080/17429145.2018.1424355.
Ranjbarfordoei, A., Samson, R., & Van Damme, P. (2006). Chlorophyll fluorescence performance of sweet almond [Prunus dulcis (Miller) D. Webb] in response to salinity stress induced by NaCl. Photosynthetica, 44, 513-522. https://doi.org/10.1007/s11099-006-0064-z.
Regni, L., Del Pino, A. M., Mousavi, S., Palmerini, C. A., Baldoni, L., Mariotti, R., Mairech, H., Gardi, T., DʹAmato, R., & Proietti, P. (2019). Behavior of four olive cultivars during salt stress. Frontiers in plant science, 10, 867. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00867.
Rieger, M. (2001). Salt stress resistance of peach and four North American prunus species. In VII International Symposium on Orchard and Plantation Systems, Acta Horticulturae. 557, 181-19. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2001.557.24.
Rohacek, K. (2002). Chlorophyll fluorescence parameters: The definitions, photosynthetic meaning, and mutual relationships. Photosynthetica, 40, 13-29. https://doi.org/10.1023/A:1020125719386.
Sarker, U., & Oba, S. (2020). The response of salinity stress-induced A. tricolor to growth, anatomy, physiology, non-enzymatic and enzymatic antioxidants. Frontiers in Plant Science, 11, 559876. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.559876.
Shabala, S., Cuin, T. A., Pang, J., Percey, W., Chen, Z., Conn, S., Eing, C., & Wegner, L. H. (2010). Xylem ionic relations and salinity tolerance in barley. The Plant Journal, 61, 839–853. https://doi.org/10.1111/j.1365-313X.2009.04110.x.
Singh, A., Sharma, D., Kumar, R., Kumar, A., Yadav, R., & Gupta, S. (2018). Soil salinity management in fruit crops: A review of options and challenges. In S.K., Gupta, M.R., Goyal & A., Singh (Eds), Engineering Practices for Management of Soil Salinity, CRC Press.
Sorkheh, K., Shiran, B., Rouhi, V., Khodambashi, M., & Sofo, A. (2012). Salt stress induction of some key antioxidant enzymes and metabolites in eight Iranian wild almond species. Acta Physiologiae Plantarum, 34, 203-213. https://doi.org/10.1007/s11738-011-0819-4.
Su, S., Zhou, Y., Qin, J. G., Yao, W., & Ma, Z. (2010). Optimization of the method for chlorophyll extraction in aquatic plants. Journal of Freshwater Ecology, 25(4), 531-538. https://doi.org/10.1080/02705060.2010.9664402.
Tejera, N. A., Soussi, M., & Lluch, C. (2006). Physiological and nutritional indicators of tolerance to salinity in chickpea plants growing under symbiotic conditions. Environmental and Experimental Botany, 58(1-3), 17–24. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2005.06.007.
Tester, M., & Davenport, R. (2003). Na+ tolerance and Na+ transport in higher plants. Annals of Botany, 91, 503–527. https://doi.org/10.1093/aob/mcg058.
Toro, G., Pimentel, P., & Salvatierra, A. (2021). Effective categorization of tolerance to salt stress through clustering prunus rootstocks according to their physiological performances. Horticulturae, 7(12), 542. https://doi.org/10.3390/horticulturae7120542.
Tristantini, D., & Amalia, R. (2019). Quercetin concentration and total flavonoid content of anti-atherosclerotic herbs using aluminum chloride colorimetric assay. AIP Conference Proceedings, 2193(1), 030012. https://doi.org/10.1063/1.5139349.
Weisany, W., Sohrabi, Y., Heidari, G., Siosemardeh, A., & Ghassemi-Golezani, K. (2012). Changes in antioxidant enzymes activity and plant performance by salinity stress and zinc application in soybean (Glycine max L.). Plant Omics, 5(2), 60-67. https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.182984019960534.
Yin, R., Bai, T., Ma, F., Wang, X., Li, Y., & Yue, Z. (2010). Physiological responses and relative tolerance by Chinese apple rootstocks to NaCl stress. Scientia Horticulturae, 126(2), 247-252. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2010.07.027.
Yokoi, S., Bressan, R. A., & Hasegawa, P. M. (2002). Salt stress tolerance of plants. Japan International Research Center for Agricultural Sciences working report, 23(1): 25-33.
Zhang, H. B., & Xu, D. Q. (2003). Role of light-harvesting complex II dissociation in protecting the photosystem II reaction centres against photodamage in soybean leaves and thylakoids. Photosynthetica, 41, 383-391. https://doi.org/10.1023/B:PHOT.0000015462.71601.d7.
Zhao, C., Zhang, H., Song, C., Zhu, J. K., & Shabala, S. (2020). Mechanisms of plant responses and adaptation to soil salinity. The Innovation, 1(1), 100017. https://doi.org/10.1016/j.xinn.2020.100017.