ارزیابی ویژگی‌های کیفی انواع چای سیاه و سبز تولید شده از ارقام کاشف و لاهیج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده چای، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان، ایران

چکیده

در این پژوهش شاخساره‌های چای دو رقم کاشف و لاهیج در سه فصل (بهار، تابستان و پاییز) از ایستگاه تحقیقاتی فجر لاهیجان برداشت شد و چای خشک به چهار روش در مقیاس آزمایشگاهی (سبز ارتدکس، سبز سی‌تی‌سی، سیاه ارتدکس و سیاه سی‌تی‌سی) تولید شد. ویژگی‌های شیمیایی شامل پلی‌فنل کل، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، مقدار تئافلاوین و تئاروبیجین و ارزیابی حسی روی نمونه‌ها تعیین گردید. این آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با فاکتور اصلی زمان برداشت و فاکتورهای فرعی رقم (در دو سطح) و روش چایسازی در چهار سطح و سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد ویژگی‌های کیفی (امتیاز حسی، مقدار تئافلاوین، نسبت تئافلاوین به تئاروبیجین، درصد فعالیت آنتی‌اکسیدانی و پلی‌فنل) در انواع چای سیاه ساخته شده رقم کاشف، مقادیر بیشتری نسبت به رقم لاهیج داشتند. در بین دو نوع چای سیاه ساخته شده چای سیاه سی‌تی‌سی در هر دو رقم از نظر ویژگی‌های کیفی به ویژه شاخص نسبت تئافلاوین به تئاروبیجین، بهتر از چای ارتدکس بود. فعالیت آنتی‌اکسیدانی چای سبز ساخته شده از دو رقم تفاوت معنی‌داری نشان نداد (p≤0.05). چای سبز ارتدکس در هر دو رقم به دلیل تفاوت در رنگ نوشابه دم کرده از امتیاز بیشتری نسبت به چای سبز سی‌تی‌سی برخوردار بود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Quality Characteristics of Black and Green Teas Produced from Kashef and Lahij Cultivars

نویسندگان [English]

  • shiva Roofigari Haghighat
  • Koorosh Falakro
  • Kolsom Cheraghi
  • Maryam Motevalli Jalali
  • Soghra Mohebian Otaghvary
Tea Research Center, Horticultural Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Lahijan, Iran
چکیده [English]

In this study, tea shoots of Kashef and Lahij cultivars were plucked from tea shrubs of Lahijan Fajr research station in three seasons (spring, summer, and autumn), and tea was made in four methods on the laboratory scale (green Orthodox, green Crush Tear Curl (CTC), black Orthodox, and black CTC). The chemical properties of tea samples, including the amounts of total polyphenols, antioxidant activity, theaflavin, thearubigins, and organoleptic score, were determined. The experiment was conducted in a factorial split plot based on a completely randomized design with three replications. The main factor was harvest time and sub-factors were the cultivar (in two levels) and tea-making method (in four levels). The results showed that the highest amounts of qualitative characteristics such as sensory score, theaflavin, and ratio of theaflavin to thearubigin, antioxidant activity, and polyphenol for all tea making methods were observed in the Kashef cultivar. The black CTC tea obtained the higest scores for quality characteristics, especially for the ratio of theaflavin to thearubigin compared to Orthodox tea in both cultivars. The antioxidant activity of green tea was not significantly different between cultivars (p≤0.05). In both cultivars, Orthodox green tea had a higher score than CTC green tea due to differences in the color of brewed beverage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tea cultivar
  • tea manufacturing
  • polyphenols
  • oxidation

Extended Abstract

Introduction

Tea is one of the strategic products in Iran agriculture, which has wide and daily consumption. Increasing the production and improving the quality of tea are important in the national economy of the country. Based on recently official reports the production of green tea leaves in Iran is 135,000 tons per year, which is only enough for the consumption of 30% of Iran population. Increasing the yield and improving the quality of tea are known as important strategies in tea production and trading. Superiority of modified cultivars in performance and uniform quality are among the advantages that can be effective in increasing the economic efficiency of tea gardens. In this study, the properties of teas made from two cultivars of tea, Kashef and Lahij, which were introduced by the Iran tea research institute in 2019 were studied in order to complet breeding investigations. This study was designed considering the variety of chemical compounds in tea of different cultivars and their importance for improving qualitative characteristics in different types of dry tea.

 

Materials and Methods

Tea shoots of Kashef and Lahij cultivars were plucked from tea shrubs of Lahijan Fajr research station in three seasons (spring, summer, and autumn), and four methods on the laboratory scale (green Orthodox, green CTC, black Orthodox, and black CTC) were used to make the tea. This study was conducted in a factorial split plot experiment based on a completely randomized design with three replications. The main factor was harvest time and sub-factors were the cultivar (in two levels) and tea-making method (in four levels). The chemical properties of tea samples, including the amounts of total polyphenols, antioxidant activity, theaflavin, thearubigins, and organoleptic score, were determined.

 

Results

The results showed that qualitative characteristics (sensory score, amount of theaflavin, ratio of theaflavin to thearubigin, antioxidant activity, and polyphenol) in all of the made teas were observed in the Kashef cultivar more than the Lahij cultivar. In addition to the cultivar, the harvesting season and the type of tea production are also important factors affecting the changes in theaflavin, which is one of the important indicators of tea quality. In summer, with the increase in lighting hours, the synthesis of polyphenols increases in tea green leaves, which has an effect on increasing the amount of theaflavin in tea. Of the two types of the made teas, black CTC tea was better than Orthodox tea in both cultivars in terms of quality characteristics, especially the ratio of theaflavin to thearubigin. But orthodox tea obtained a higher overall sensory score than CTC tea, the difference was only due to the unpleasant appearance of CTC tea. However, CTC black tea got a higher score in terms of the characteristics of the color and taste of the brewed drink. The antioxidant activity of green tea was not significantly different between cultivars (p≤0.05). In both cultivars, Orthodox green tea had a higher score than CTC green tea due to differences in the color of brewed beverage.

 

Conclusion

    Kashef and Lahij cultivars can be used to produce black tea by both orthodox and CTC methods, and to achieve the product of the highest quality, which has a desirable appearance and beverage properties, following the correct principles of tea making. The high amount of polyphenol in the Kashef cultivar tea confirms the appropriateness of this variety for producing black tea, especially by CTC method. CTC and orthodox black teas, in Kafesh variety, showed outstanding characteristics in terms of sensory score, theaflavin content, theaflavin to thearubigin ratio, antioxidant and polyphenol activity. Due to the high amounts of chlorophyll, consumption of Lahig green tea made through orthodox method is preferred to another method.

آزادی گنبد، رضا، پورحقگو، فاضل، تقی شکرگزار، احمد، روفیگری حقیقت، شیوا، سراجی، علی، شیرینفکر، احمد، صلواتیان، بابک، علینقی پور، بهروز، فاطمی، علی، فلکرو، کوروش، مجد سلیمی، کوروش و میرقاسمی تقی. (1399). راهنمای چای. نشر آموزش کشاورزی.
غلامی‌، مهران. (1397). گزینش کلونی برای انتخاب بوته‌های برتر چای و معرفی کلون‌های اصلاح شده. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. شماره مصوب: 88005-21-21-2
 غلامی‌، مهران.و فلک‌رو، کوروش. (1399). گزارش آزادسازی و نام‌گذاری چای -رقم کاشف. موسسه تحقیقات علوم باغبانی. پژوهشکده چای.
غلامی‌، مهران.و فلک‌رو، کوروش. (1399). گزارش آزادسازی و نام‌گذاری چای -رقم لاهیج. موسسه تحقیقات علوم باغبانی. پژوهشکده چای.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. (1380). چای روش تهیه نوشابه برای ارزیابی چشایی. شماره 5608.
مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران. (1385). چای سبز و سیاه – اندازه‌گیری مواد اختصاصی آن قسمت اول: تعیین مقدار کل پلی‌فنل‌ها – روش رنگ سنجی با استفاده از معرف. شماره8986 -1.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. (1392). چای سیاه ویژگی ها و روش های آزمون. شماره 623.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. (1393). چای سبز ویژگی ها و روش های آزمون. شماره 10768.
REFERENSES
Azadi, G. R., Porhagho, F., Shokrgozar, S. A., Roofigari Haghighat, Sh., … (2020) Tea Handbook. Publication of agricultural education, Tehran (In Persian).
Bhuyan, L. P., Borah, P., Sabhapondit, S., Gogoi, R., & Bhattacharyya, P. (2015). Spatial variability of theaflavins and thearubigins fractions and their impact on black tea quality. Journal of Food Science and Technology, 52(12), 7984-7993.
Chaturvedula, V. & Prakash, I. (2011).  The aroma, taste, color and bioactive constituents of tea. Journal of Medicinal Plants Research, 5(11), 2110-2124,
Chen, J., Wang, P., Xia, Y., Xu, M., & Pei, S. (2005). Genetic diversity and differentiation of Camellia sinensis L. (cultivated tea) and its wild relatives in Yunnan province of China, revealed by morphology, biochemistry and allozyme studies. Genetic Resources and Crop Evolution. 52, 41-52.
Gholami, M. (2017). Clone selection for choosing the best tea plants and introducing modified clones. The final report of the research project. Approved number: 88005-21-21-2 (In Persian). 
Gholami, M. and Falakro, K. (2019a). The report on the release and naming of tea – Kashef Variety. Horticultural Science Research Institute. Tea Research Institute. (In Persian).
Gholami, M. and Falakro, K. (2019b). Report on the release and naming of tea - Lahij Cultivar. Horticultural Science Research Institute. Tea Research Institute. (In Persian).
Hara, Y. (2001). Green tea: health benefits and applications. CRC press.
He, H. F. (2017). Research progress on theaflavins: efficacy, formation, and preparation. Food &Nutrition Research, 61(1), 1-9. 
Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (2001). Tea - Preparation of liquour for organoleptic evaluation and testing. ISIRI Number: 5608. (In Persian).
Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (2006). Green and black tea – Determination of substances characteristic of green and black tea – Part 1: Content of total polyphenols in tea – colorimetric method using Folin - Ciocalteu reagent. ISIRI Number: 8986-1. (In Persian).
Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (2013). Black tea -Specifications and test methods. ISIRI Number: 623. (In Persian).
Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (2014). Green tea -Specifications and test methods. ISIRI Number: 10768. (In Persian).
Karori, S. M., Wachira, F. N., Ngure, R. M., & Mireji, P. O. (2014). Polyphenolic composition and antioxidant activity of Kenyan tea cultivars. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 3(4), 105-116.
Karori, S. M., Wachira, F. N., Wanyoko, J. K., & Ngure, R. M. (2007). Antioxidant capacity of different types of tea products. African Journal of Biotechnology, 6(19), 2287-2296.
Koch, W. (2020). Theaflavins, thearubigins, and theasinensins. Handbook of dietary phytochemicals, 1-29. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-13-1745-3_20-1.pdf
Mahanta, P. & S.Baruah. (1992). Change in pigments and phenolics and their relationship with black tea quality.Journal of Science Food Agriculture, 59, 21-26.
Ochanda, S. O., Wanyoko, J. K., Onyango, C. A., Faraj, A. K., & Kamunya, S. M. (2012). Screening of suitable clones for Un-aerated tea production. African Journal of Horticultural Science, 6, 118-135.
Owuor, P. O. (2018). Tea. In The Oxford Handbook of Food Fermentations.edited by Bamforth, C. W. & Ward, R. E. Oxford Academic. Retrieved 19 June 2023. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199742707.013.16.
Owuor, P. O., & Obanda, M. (1998). Effects of fermentation under enriched oxygen atmosphere on clonal black tea aroma complex. Food Science and Technology International, 4(2), 136-139.
Owuor, P. O., & Obanda, M. (2001).Comparative responses in plain black tea quality parameters of different tea clones to fermentation temperature and duration. Food Chemistry, 72(3), 319-327.
Owuor, P. O., Wachira, F. N., & Ng’etich, W. K. (2010). Influence of region of production on relative clonal plain tea quality parameters in Kenya. Food Chemistry, 119(3), 1168-1174.
Prasanth, M. I., Sivamaruthi, B. S., Chaiyasut, C., & Tencomnao, T. (2019). A review of the role of green tea (Camellia sinensis) in antiphotoaging, stress resistance, neuroprotection, and autophagy. Nutrients, 11(2), 474.
Pripdeevech, P. & Machan, T. (2011). Fingerprint of volatile flavour constituents and antioxidant activities of teas from Thailand. Food Chemistry, 125, 797–802.
Rahman, M. M., Hossain, M. M., Das, R., & Ahmad, I. (2020). Changes in phytochemicals and determination of optimum fermentation time during black tea manufacturing. Journal of Scientific Research, 12(4), 657-664.
Tea Organization of Iran. (2023). Tea production and trade infographic. Retrieved June 21, 2023, from: https://irantea.org/fa/Details/9199/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400
Tüfekci, M., & Güner, S. (1997). The determination of optimum fermentation time in Turkish black tea manufacture. Food Chemistry, 60(1), 53-56.