نویسنده = نگین اخلاقی امیری
بررسی تشکیل گل و میوه در چند رقم مرکبات در شرایط اقلیمی شرق مازندران

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 257-264

10.22059/ijhs.2016.58525

نگین اخلاقی امیری؛ علی اسدی کنگرشاهی؛ جلال مهدوی ریکنده


کاهش تناوب باردهی در نارنگی انشو با مدیریت مصرف نیتروژن و هرس در شرق مازندران

دوره 42، شماره 3، دی 1390، صفحه 217-225

علی اسدی کنگرشاهی؛ غلامرضا ثواقبی؛ نگین اخلاقی امیری