ویژگی‌های رویشی و زایشی نارنگی انشو میاگاوا با پایه سوینگل‌سیتروملو در دامنه و دشت شرق ‏مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش تحقیقات گیاهان زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، ‏آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

2 استادیار، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، ‏آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

چکیده

امروزه وجود انواع تنش‌های زنده و غیر زنده، تحقیق با پایه‌های مختلف در شرایط اقلیمی و خاکی متفاوت را ضروری کرده است. ازاین‌رو، روند رشد و برخی ویژگی‌های زایشی نارنگی انشو میاگاوا روی پایه سوینگل‌سیتروملو در دو پایلوت دشت و دامنه در شرق استان مازندران طی 10 سال بررسی شد. نتایج نشان داد درختان روی این پایه، پر رشد و دارای عملکرد بالا (62 کیلوگرم در درخت) بودند. تجانس پایه و پیوند در هر دو پایلوت 8/0 بود. حجم تاج درختان در پایان آزمایش در دشت به 09/19 و در دامنه به 62/11 مترمکعب رسید، بنابراین توصیه می‌شود تعداد درختان دشت و دامنه به‌ترتیب به بیش از 600 و 800 اصله در هکتار افزایش داده شود. با وجود وقوع چندین تنش سرما و یخبندان، بقای این ترکیب پایه و پیوند در هر دو پایلوت 100 درصد بود، گرچه درختان دامنه در اثر یخبندان وارد چرخه تناوب‌باردهی شدند، به‌طوری‌که شاخص تناوب‌باردهی درختان در پایان آزمایش در دشت، 23/0 درصد و در دامنه 67/0 درصد بود. زمان مناسب برداشت در هر دو پایلوت، اواسط مهر بود. میوه‌های دشت، وزن و عصاره بیشتر (به‌ترتیب 6/7 گرم و 8/5 درصد)، پوست صاف‌تر و شاخص برداشت بالاتری (64/1 واحد) داشتند، درمقابل، میوه‌های دامنه شکل پخ‌تر، پوست ضخیم‌تر (35/0 میلی‌متر) و وزن پوست، قند، اسید کل و ویتامین‌ ث بیشتری (به‌ترتیب 7/8 ، 25 ، 62 و 6/28 درصد) داشتند. به‌طورکلی، درختان دشت، میوه‌های با کیفیت ظاهری بیشتر و عملکرد سالانه منظم‌تر و پایدارتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vegetative and reproductive characteristics of Miyagawa Satsuma mandarin on ‎Swingle citrumelo in alluvial and piedmont-plain of East Mazandaran

نویسندگان [English]

 • Negin Akhlaghi Amiri 1
 • Ali Asadi Kangarshahi 2
1 Assistant Professor, Horticulture Crops Research Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and ‎Education Center, AREEO, Sari, Iran
2 Assistant Professor, Soil and Water Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, ‎AREEO, Sari, Iran
چکیده [English]

Today, the existence of various biotic and abiotic stresses has necessitated research with different rootstocks in different climatic and soil conditions. So, the growth trend and some characteristics of Miyagawa Satsuma mandarin on Swingle citrumelo rootstock in alluvial and piedmont plain in East Mazandaran during 10 years were evaluated. The results showed that the trees on this rootstock were vigorous and had high yield (62 kg per tree). The affinity of scion and rootstock in both locations was 0.8. The tree canopy volume at the end of the experiment was 19.09 in alluvial and 11.62 m3 in piedmont plain. So it is recommended to increase the number of alluvial and piedmont plain trees to more than 600 and 800 plants/hectare, respectively. Despite several frost stresses during 10 years, the survival of rootstock and scion compound was 100 % in both locations, however, the piedmont trees entered the alternate bearing cycle as at the end of the experiment, the trees alternate bearing index was 0.23 % in alluvial and 0.67 % in piedmont plain. The best harvest time for both locations was early October. Fruits of the alluvial plain had more weight and extract (7.6 g and 5.8 %), smoother peel, and higher harvest index (1.64 units); In contrast, fruits of the piedmont was more oblate and had thicker peel (0.35 mm) and higher peel weight, sugar, total acid and vitamin C (8.7, 25, 62 and 28.6 %, respectively). In general, the trees in alluvial location had higher visual quality fruits and a more regular and stable annual yield. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alternate bearing
 • frost resistance
 • fruit quality
 • harvest time
 • yield‎
 1. Akhlaghi Amiri, N. (2019). Vegetative characteristics of Miyagawa Satsuma mandarin on 6 different rootstocks in East of Mazandaran. Iranian Journal of Horticultural Sciences, 50 (3), 683-69. (in Farsi).
 2. Akhlaghi Amiri, N. (2020). Functional and qualitative indexes of Miyagawa Satsuma mandarin on six rootstocks in East of Mazandaran. Iranian Journal of Horticultural Sciences, 51 (1), 55-66. (in Farsi).
 3. Akhlaghi Amiri, N., & Asadi Kangarshahi, A. (2020). Pruning Citrus Trees. (1st). Agricultural Extension and Education Publications. (in Farsi).
 4. Anderson P. C., & Ferguson. J. J. (2015). The Satsuma mandarin. UF IFAS Extension. University of Florida, HS 195.
 5. Asadi Kangarshahi, A., & Akhlaghi Amiri, N. (2014). Advanced and Applied Citrus Nutrition (1th ed.). Agricultural Extension and Education Publications. (in Farsi).
 6. Asadi Kangarshahi, A., & Akhlaghi Amiri, N. (2017). Growth trend, nutritional responses, and chlorosis degree of Satsuma mandarin in calcareous soils of East Mazandaran. Irainian Journal of Soil Research, 31 (2), 177-195. (in Farsi).
 7. Asadi Kangarshahi, A., & Akhlaghi Amiri, N. (2018). Establishment of sustainable citrus orchard (1th ed.). Agricultural Extension and Education Publications. (in Farsi).
 8. Asadi Kangarshahi, A., & Akhlaghi Amiri, N. (2020). Evaluation of growth rate and vegetative and physiological characteristics of satsuma mandarin on C-35 rootstock in some calcareous soils. Irainian Journal of Soil Research, 34 (2), 215-234. (In Farsi).
 9. Bassal, M. A. (2009). Growth, yield and fruit quality of ‘Marisol’ clementine grown on four rootstocks in Egypt. Scientia Horticulturae, 119 (2), 132-137.
 10. Bisio, L., Vignale, B., Carrau, F., & Diez, D. J. (2003). Evaluation of Nine Rootstocks for ‘Owari’ Satsuma Mandarin in Uruguay. In: Proceedings of 9th International Society of Citriculture, 3-7 Dec., Orlando, Florida, USA, pp. 479-481.
 11. Castle, W. S. (1995). Rootstock as a fruit quality factor in citrus and deciduous tree crops. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 23 (4), 383-394.
 12. Castle, W. S. (2010). A career perspective on citrus rootstocks, their development and commercialization. HortScience, 45 (1), 11-15.
 13. Castle, W. S., Bowman, K. D., Baldwin, J. C., Grosser, J.W., & Gmitter, F. G. (2011). Rootstocks affect tree growth, yield and juice quality of Marsh grapefruit. HortScience, 46 (6), 841-848.
 14. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2016). Citrus Fruit Statistics, 2015, Market and policy analyses of raw materials.
 15. Dalal, R. P. S., & Brar, J. S. (2012). Relationship of trunk cross-sectional area with growth, yield, quality and leaf nutrient status in Kinnow mandarin. Indian Journal of Horticulture, 69 (1), 111-113.
 16. Fattahi Moghaddam, J., Seyed-Ghasemi, S. E., & Madani, S. (2017). Effect of 5 rootstocks on physical, mechanical and chemical characteristics of new mandarin cultivar “Yashar” during maturing. Journal of Plant Production Research, 24 (2), 109-124.
 17. General Department of Meteorology of Mazandaran Province. (2020). Provincial climatological stations, from http://www.mazmet.ir/.
 18. Georgiou, A. (2002). Evaluation of rootstocks for ‘Clementine’ Mandarin in Cyprus. Scientia Horticulturae, 93, 29-38.
 19. Hardy, S. (2004). Growing lemons in Australia, a production manual. Department of Primary Industries, from australiancitrusgrowers.com.au.
 20. Iglesias, D. J., Cercos, M., Colmenero-Flores, J. M., Naranjo, M. A., Rios, G., Carrera, E., Ruiz-River, O., Liso, I., Morillon, R., Tadeo F. R., & Talon, M. (2007). Physiology of citrus fruiting. Brazilian Journal of Plant Physiology, 9(4), 333-362.
 21. Jianhua, C., & Weifu, L. (2005). Studies of affinity between rootstock and scion. Chinese Journal of Tropical Agriculture, 2005 (4), 339-345.
 22. Lado, J., Gambetta, G., & Zacarias, L. (2018). Key determinants of citrus fruit quality: Metabolites and main changes during maturation. Scientia Horticulturae, 233, 238-248.
 23. Mesejo, C., Gambetta, G., Gravina, A., Martinez-Fuentes, A., Reig, C., & Agusti, M. (2012). Relationship between soil temperature and fruit color development of Clemenpons Clementine mandarin. Journal of the Science of Food and Agriculture, 92, 520-525.
 24. Meral, I., Turgut, Y., Tuzcu, O., & Cimen, B. (2015). Differential tolerance to Iron deficiency of citrus rootstocks grown in calcareous soil. Acta Horticulturae, 1065 (181), 1431-1436.
 25. Monselise, S. P., & Goldschmidt, E. E. (1982). Alternate bearing in fruit trees. In: J. Janic (Ed.), Horticultural Reviews. (pp. 128-166.) AVI Publishing Company, INC Westport, USA.
 26. Morinaga, K., & Ikeda, F. (1990). The effect of several rootstocks on photosynthesis, distribution of photosynthetic product and growth of young Satsuma mandarin trees. Journal of Japan Society for Horticultural Science, 59 (1), 29-34.
 27. Noda, K., Okuda, H., Kihara, T., Iwagaki, I., & Kawase, K. (2001). Effect of rootstocks on tree growth and fruit quality in very early ripening Satsuma mandarin Yamakawa. Journal of Japan Society for Horticultural Science, 70 (1), 78-82.
 28. Stenzel, N. M. C., & Neves, C. S. V. J. (2004). Rootstocks for Tahiti lime. Scientia Agricola, 61(2), 151-155.
 29. Stover, B., Castle, W., & Hebb, J. (2002). Citrus rootstock usage in the Indian region. University of Florida, IFAS, HS 852.
 30. Stuchi, E. S., Martins, A. B. G., Lemo, R. R., & Aviles, T. C. (2009). Fruit quality of Tahiti lime (Citrus latifolia Tanaka) grafted on 12 different rootstocks. Revista Brasileira de Fruiticulturae, 31(2), 454-460.
 31. Tazima, Z. H., Neves, C. S. V. J., Yada, I. F. U., & Junior, R. P. L. (2013). Performance of ‘Okitsu’ Satsuma Mandarin on nine rootstocks. Scientia Agricola, 7(6), 422-427.
 32. Unece Standard FFV-14. (2017). Citrus fruit, concerning the marketing and commercial quality control. United Nations, New York and Geneva.
 33. Zekri, M. (2008). Performance of Valencia trees on four rootstocks at high density planting. In: Proceeding of 11th International Citrus Congress, 26-30 Oct., Wuhan, China, pp. 512-519.