نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار / مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

2 استادیار پژوهش بخش علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران.

چکیده

به منظور بررسی وضعیت کربوهیدرات‌ها و کاربرد نفتالین استیک اسید بر عملکرد و تناوب باردهی نارنگی انشو، دو آزمایش مجزا در یک باغ بارده نارنگی انشو در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار به مدت هفت سال انجام شد. در آزمایش اول، روند تغییرات غلظت کربوهیدرات‌ها (قندهای محلول و نشاسته) در ‌ برگ و ریشه‌ درختان مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش دوم، تیمارها شامل شاهد؛ محلول‌پاشی نفتالین استیک اسید با غلظت‌های 150، 300 و 400 میلی‌گرم در لیتر بودند. به طور کلی نتایج آزمایش اول نشان داد که میانگین تغییرات نشاسته و قندهای محلول در برگ‌ها و ریشه‌های فیبری در سال نیاور به ترتیب حدود 3/6 و 34/2 برابر سال آور افزایش یافت. نتایج آزمایش دوم نشان داد که مصرف نفتالن استیک اسید در مرحله اول رشد میوه در سالهای پرمحصول، موجب افزایش عملکرد درختان در سالهای کم محصول شد و به تدریج اختلاف عملکرد در سالهای آور و نیاور کاهش یافت. به طوری که تیمار 300 میلیگرم نفتالن استیک اسید در لیتر، بیشترین عملکرد و کمترین شاخص تناوب باردهی را داشت. البته همه تیمارهای نفتالین استیک اسید، شاخص تناوب باردهی را به طور معنیداری نسبت به شاهد کاهش دادند. بنابراین براساس نتایج این آزمایش، برای تعدیل تناوب باردهی مصرف نفتالین استیک اسید با غلظت 300 میلی‌گرم در لیتر در فاصله زمانی حدودا از 25 روز پس از تمام گل تا حدود 40 روز پس از تمام گل توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Trends of Carbohydrate Changes and the Effect of NAA on yield and alternate bearing of Satsuma mandarin (Citrus unshiu cv. Miyagawa)

نویسندگان [English]

  • Ali Asadi kangarshahi 1
  • negin Akhlaghi Amiri 2

1 Assistant professor /Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research Center, Sari, Iran.

2 Assistant professor, Agronomy and Horticultural Science Department, Mazandaran Agricultuarl and Nutural Resources Research and Education, AREEO, Mazandaran

چکیده [English]

Two separate experiments were performed to investigate the carbohydrate status and the effect of Naphthalene acetic acid (NAA) application on yield and alternate bearing of Satsuma mandarin. In the first experiment, the trend of changes in the concentration of carbohydrates (soluble sugars and starches) in the leaves and roots of trees was investigated in a Satsuma mandarin orchard (over 20 years old). The second experiment, was performed in randomized complete block design with 4 replications during 7 years. Treatments include:control; 150,300 and 450 mg/l NAA spraying before summer physiologicalabscission of fruitlets. The results of the first experiment showed that the average changes of starch and soluble sugars in foliar leaves and roots were about 6.3 times and 2.34 times higher, respectively. The results of the second experiment showed that NAA treatments yield fluctuation in “on” years, increased yield in “off” years and gradually yield variation in “on” and “off” years decreased. Results show that treatment 3 (300 mg NAA l-1) had the highest yield and the lowest alternate bearing index. However, all NAA treatments reduced alternate bearing index compare to control, significantly. Therefore, based on the results of this project to modulate alternate bearing, spray NAA in “on” at a concentration of 300 milligrams per liter from 25 days after flowering to about 40 days after flowering, but chronologically in the north of the country approximately from late June to late June and from the mid-first stage of fruit growth until the end of summer physiological drop of fruitletsis recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternate bearing index
  • Chemical thinners
  • Soluble sugars
  • Starch