بررسی اثر پایه‌های احتمالی جایگزین نارنج بر رشد رویشی ارقام جدید پرتقال‌ ناف‌دار در شرق مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات گیاهان زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران.

2 بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

3 پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران

چکیده

وجود تنوع در ارقام و پایه‌های مرکبات برای تولید پایدار آنها اهمیت حیاتی دارد. با توجه به این که اطلاعات کمی در مورد تأثیر پایه‌های رایج جایگزین نارنج بر ارقام جدید وجود دارد، پژوهش حاضر به منظور بررسی رشد رویشی شش رقم پرتقال ناول ('فوکوموتو'؛ 'ناولینا'؛ 'ناولیت'؛ 'تامسون ناول'؛ 'کارا کارا' و 'لین لیت ناول') بر روی سه پایه دورگ پونسیروس ('کاریزو سیترنج'؛ 'سوینگل سیتروملو' و 'سیترنج C-35')  طی هفت سال انجام پذیرفت. ویژگی‌های رشد رویشی از جمله حجم تاج درخت، سازگاری مورفولوژیک بین پایه و رقم، غلظت عناصر غذایی برگ و درصد بقای درختان مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. همه ویژگی‌های رویشی اندازه‌گیری شده از اثر سال‌، نوع پایه و نوع رقم تاثیر پذیرفتند. همچنین نوع پایه‌ بر میزان غلظت عناصر غذایی در برگ موثر بود. ارتفاع، حجم تاج درخت و مساحت مورد نیاز ارقام درختان پرتقال ناول روی پایه 'کاریزو سیترنج' نسبت به دو پایه دیگر کمتر بود. رقم‌های 'ناولیت' و 'لین لیت ناول' بیشترین و رقم 'فوکوموتو' کمترین حجم تاج را داشتند. حداکثر مساحت مورد نیاز برای درختان هفت ساله 18 ترکیب پایه و رقم مورد مطالعه، با هرس منظم سالانه، حدود 5/9 متر مربع بود که در پرتقال رقم 'ناولیت' روی پایه سیترنج 'C-35'  ثبت شد. سازگاری مورفولوژیک پیوند با افزایش سن درختان کاهش یافت. در آخرین سال پژوهش کمترین سازگاری مورفولوژیک بین رقم 'فوکوموتو' و پایه 'سیتروملو' (60/0) و  بیشترین سازگاری بین رقم 'ناولیت' و پایه 'کاریزو سیترنج' (77/0) وجود داشت. یک درخت 'فوکوموتو' و یک درخت 'ناولینا' با پایه 'C-35'  در آخرین سال آزمایش دچار زوال شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Possible Replacement Rootstocks for Sour Orange on Vegetative Growth of New Navel Oranges in East of Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Negin Akhlaghi Amiri 1
  • Ali Asadi Kangarshahi 2
  • Javad Fatahi Moghadam 3
1 Horticulture Crops Research Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Sari, Iran.
2 Soil and Water Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Sari, Iran
3 Citrus and Subtropical Fruits Research Center, Horticultural Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Ramsar, Iran
چکیده [English]

The diversity of cultivars is very important for the sustainable production of citrus. Also, there is little information about the effect of common sour orange substitute rootstocks on new cultivars. The present research was conducted to investigate the vegetative growth of six navel orange cultivars ('Fucumoto'; 'Navelina'; 'Navelate'; 'Thomson navel'; 'Cara cara' and 'Lane late navel') on three poncirus hybrids rootstocks ('Carrizo citrange'; 'Swingle citrumelo' and 'C-35 citrange'), during seven years. Traits related to vegetative growth such as tree volume, rootstock and scion morphological compatibility, leaf nutrient concentration and tree survival were measured. All measured vegetative traits were affected by year, rootstock and cultivar. The rootstocks affected the concentration of all nutrients in the leaves. Tree height and volume and the required area for orange trees on the 'Carrizo citrange' were less than the other two rootstocks. 'Navelate' and 'Lane late navel' cultivars had the highest and 'Fukumoto' had the lowest tree volume. The compatibility of the graft union decreased with the increasing age of the trees. In the last year, there was the lowest compatibitity between 'Fukumoto' cultivar and 'citrumelo' rootstock (0.60) and the highest between 'Navelate' cultivar and 'Carrizo citrange' rootstock (0.77). One tree of 'Fukumoto' and 'Navelina' with 'C-35' rootstock declined in the last year of the experiment, but other rootstocks and cultivars did not show any signs of yellowing. The maximum area required for seven-year-old trees of 18 studied rootstock and cultivar combinations with regular annual pruning was about 9.5 m2, which was recorded in 'Navelate' cultivar on 'C-35 citrange' rootstock.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Affinity
  • morphological compatibility
  • planting distance
  • tree volume

Extended Abstract

Introduction

    The citrus cultivation area in Mazandaran province, north of Iran, is about 120000 ha with about 3 million tons of annual production. Thomson navel variety acconuts for about 70 percent of Mazandaran’s orange production. The use of different cultivars, in addition to satisfying the tastes of different consumers, allows producers to have enough time to sell their products. Sour orange has been used as a commercial citrus rootstock in Iran and the world, but in recent years, the use of it has been limited due to the high sensitivity to citrus Tristeza virus and also to soil flooding. Therefore, to maintain the stability of the citrus industry and to deal with a variety of biotic and abiotic stresses (especially due to changes in climatic conditions), it is necessary to use various cultivars and rootstocks and examine them in the conditions of a certain region.

 

Materials and methods

In order to investigate the vegetative growth of some recently introduced navel orange ('Fucumoto' ; 'Navelina'; 'Navelate'; 'Thomson navel'; 'Cara cara' and 'Lane late navel'), grafted on three poncirus hybrids rootstocks ('Carrizo citrange'; 'Swingle citrumelo' and 'C-35 citrange'), a factorial experiment in a randomized complete block design was conducted during 2014-2020 in the eastern region of Mazandaran. Plant responses included traits related to vegetative growth such as tree volume, rootstock and scion morphological compatibility, leaf nutrient concentration and tree survival were examined.

Results and discussion

All measured vegetative traits, including height, canopy width, tree volume, rootstock perimeter, cultivar perimeter and morphological compatibility were affected by year, rootstock and cultivar. The rootstock type affected the concentration of all nutrients in the leaves. Tree height and volume, and the required area for orange trees grafted on the 'citrange' were less than the other two rootstocks. 'Navelate' and 'Lane late navel' cultivars had the highest and 'Fukumoto' had the lowest tree volume. The morphological compatibility (affinity) of the graft union decreased with the increasing age of the trees. In the last year, there was the lowest compatibility between 'Fukumoto' cultivar and 'citrumelo' rootstock (0.60) and the highest between 'Navelate' cultivar and 'Carrizo citrange' rootstock (0.77). Some trees of 'Fukumoto' and 'Navelina' with 'C-35' rootstock had signs of blistering in the peel of the rootstock and scion at the grafting site in 2019. In 2020, some of them showed symptoms of leaf yellowing. These trees had signs of root rot. In 2021, one of the 'Fukumoto' and one 'Navelina' tree on the 'C-35' rootstock had severe defoliation and death of the top branches and were completely declined. Other rootstocks and cultivars did not show any signs of yellowing. The maximum area required for seven-year-old trees of these 18 combinations with regular annual pruning was about 9.5 m2, which was recorded in 'Navelate' cultivar on 'C-35 citrange' rootstock.

 

Conclusion

For optimal land use, tree planting distance should be considered based on the expected volume of the mature tree on the selected rootstock in the soil and climate of the region. Result of this research showed that the plant density based on the height and width of the canopy of different varieties of early, mid and late-ripening navel oranges on different rootstocks, along with annual pruning, could be increased to more than 800 trees per hectare, which is much higher than the common planting density in the region. For 'Fukumoto' and 'Navelina' cultivars, the use of 'C-35' rootstock is not recommended due to the possibility of incompatibility between the rootstock and the scion.

اخلاقی امیری، نگین و اسدی کنگرشاهی، علی (1397). هرس فرم‌دهی در درختان جوان مرکبات. نشریه فنی موسسه تحقیقات علوم باغبانی، 54122، 1-30.
اخلاقی امیری، نگین (1398). مقایسه صفات رویشی نارنگی 'انشو میاگاوا' روی شش پایه مختلف در شرق مازندران. مجله علوم باغبانی ایران، 50 (3)، 683-695.
اخلاقی امیری، نگین و اسدی کنگرشاهی، علی (1399). هرس درختان مرکبات. انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی. تهران، ایران.
اخلاقی امیری، نگین و اسدی کنگرشاهی، علی (1401). ویژگی‌های رویشی و زایشی نارنگی 'انشو میاگاوا' با پایه 'سوینگل سیتروملو' در دامنه و دشت شرق مازندران. مجله علوم باغبانی ایران، 53 (1)، 117-128.
اسدی کنگرشاهی، علی (1398). مدیریت کوددهی درختان بارده مرکبات. انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی. تهران، ایران.
اسدی کنگرشاهی، علی و اخلاقی امیری، نگین (1397). مدیریت احداث باغ پایدار مرکبات. انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی. تهران، ایران.
اسدی کنگرشاهی، علی و اخلاقی امیری، نگین (1399). بررسی مقدار رشد و ویژگی های رویشی و فیزیولوژیکی نارنگی 'انشو' با پایه 'C-35' در چند خاک آهکی. نشریه پژوهش‌های خاک (علوم خاک و آب)، 34 (2)، 215-234.
اسدی کنگرشاهی، علی؛ اخلاقی امیری، نگین و فلاح، علیرضا. (1397). راهنمای نمونه‌برداری و تفسیر نتایج تجزیه خاک و برگ برای درختان مرکبات. نشریه موسسه تحقیقات خاک و آب، 561، 1-63.
امامی، عاکفه (1375). روش‌های تجزیه گیاه. نشریه موسسه تحقیقات خاک و آب، 2 (982)، 128-128.
REFERENCES
Ahmed, W., Azher Nawaz, M., Azhar Iqbal, M., & Khan, M.M. (2007). Effect of different rootstocks on plant nutrient status and yield in 'Kinnow' mandarin (Citrus reticulata Blanco). Pakistan Journal of Botany, 39 (5), 1779-1786.
Akhlaghi Amiri, N. (2019). Vegetative characteristics of 'Miyagawa Satsuma' mandarin on 6 different rootstocks in East of Mazandaran. Iranian Journal of Horticultural Sciences, 50 (3), 683-695. (In Persian)
Akhlaghi Amiri, N., & Asadi Kangarshahi, A. (2018). Training young trees of citrus (1st. ed.). Publications of Citrus and Subtropical Fruits Research Institute. (In Persian)
Akhlaghi Amiri, N., & Asadi Kangarshahi, A. (2020). Pruning of Citrus Trees (1st ed.). Agricultural Extension and Education Publications. Iran. (In Persian)
Akhlaghi Amiri, N., & Asadi Kangarshahi, A. (2022). Vegetative and reproductive characteristics of 'Miyagawa satsuma' mandarin on Swingle citrumelo in alluvial and piedmont-plain of East Mazandaran. Iranian Journal of Horticultural Sciences, 53 (1), 1-14. (In Persian)
Asadi Kangarshahi, A. (2019). Nutrition management of citrus trees (1st. ed.). Agricultural Extension and Education Publications. (In Persian)
Asadi Kangarshahi, A., & Akhlaghi Amiri, N. (2018). Establishment of sustainable citrus orchard (1st. ed.).  Agricultural Extension and Education Publications. (In Persian)
Asadi Kangarshahi, A., & Akhlaghi Amiri, N. (2020). Evaluation of Growth Rate and Vegetative and Physiological Characteristics of 'Satsuma' Mandarin on 'C-35' Rootstock in Some Calcareous Soils. Iranian Journal of Soil Research, 34 (2), 215-234. (In Persian)
Asadi Kangarshahi, A., Akhlaghi Amiri, N., & Fallah, A.R. (2018). Guid of sampling and interpretation of soil and leaf analysis results for citrus trees. Soil and Water Research Institute Publication, 561, 1-63. (In Persian)
Bassal, M.A. (2009). Growth, yield and fruit quality of ‘Marisol’ clementine grown on four rootstocks in Egypt. Scientia Horticulture, 119, 132-137.
Benjamin, G., Tietel, Z., & Porat, R. (2013). Effects of rootstock/cultivar combinations on the flavor of citrus fruit. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 61 (47), 11286-11294.
Brugnara, E.C., & Sabiao, R.R. (2021). Effect of 17 rootstocks on young 'Valencia' sweet orange performance in western Santa Catarina. AgriScientia, 38, 51-57.
Castle, W.S. (2010). A career perspective on citrus rootstocks, their development and commercialization. HortScience, 45 (1), 11-15.
Cruz, M.A., Neves, C.S., Carvalho, D.U., Colombo, R.C., Junior, R.P., & Tazima, Z.H. (2019). 'Navelina' sweet orange trees on five rootstocks in Northern Parana state, Brazil. Revista Brasileira de Fruticultura Jaboticabal, 41 (3), 1-9.
Emami, A. (1996). Methods of plant analysis. Soil and Water Research Institute Publication, 2 (982), 128-128. (In Persian)
Georgiou, A., & Gregoriou, C. (1999). Growth, yield and fruit quality of 'Shamouti' orange on fourteen rootstocks in Cyprus. Scientia Horticulturae, 80 (1-2), 113-121.
Gonzalez-Mas, M.C., Llosa, M.J., Quijano, A., & Forner-Giner, M.A. (2009). Rootstock effects on leaf photosynthesis in 'Navelina' trees grown in calcareous soil. HortScience, 44, 208-283.
Habibi, F., Liu, T., Folta, K., & Sarkhosh, A. (2022). Physiological, biochemical, and molecular aspects of grafting in fruit trees. Horticulture Research, 9, 1-18.
Hayat, F., Li, J., Iqal, Sh., Peng, Y, Hong, L, Balal, R.M., Nawaz Khan, M., Khan, U., Farhan, M.A., Li, C., Song, W., Tu, P., & Chen, J. (2022). A mini review of citrus rootstocks and their role in high-density orchards. Plants, 11, 28-76. https://doi.org/10.3390/plants11212876. 
Iqbal, Sh., Chaudhary, M.I., & Anjum, M.A. (1999). Effect of various rootstocks on leaf mineral composition and productivity of 'Kinnow' mandarin. International Journal of Agriculture and Biology, 1 (3), 91-93.
Jover, S., Martinez-Alcantara, B., Rodriguez-Gamir, J., Legaz, F., Primo-Millo, E., Forner, J., & Forner-Giner, M.A. (2012). Influence of rootstocks on photosynthesis in navel orange leaves: effects on growth, yield and carbohydrate distribution. Crop Science, 52, 836-848.
Kunwar, S., Grosser, J., Gmitter, F.G., Castle, W.S., & Albrecht, U. (2021). Field performance of 'Hamlin' orange trees grown on various rootstocks in huanglongbing-endemic conditions. HortScience, 56 (2), 163-172.
Legua, P., Bellver, R., Forner, J.B., & Forner-Giner, M.A. (2011). Trifoliata hybrids rootstocks for 'Lane Late' navel orange in Spain. Scientia Agricola, 68 (5), 548-553.
Liso, I., Forner, J.B., & Talon, M. (2004). The dwarfing mechanism of citrus rootstocks is related to competition between vegetative and reproductive growth. Tree Physiology, 24 (2), 225-232.
Martinez-Alcantara, B., Rodriguez-Gamir, J., Martinez-Cuenca, M.R., Iglesias, D.J., Primo-Millo, E., & Forner-Giner, M.A. (2013). Relationship between hydraulic conductance and citrus dwarfing by the 'Flying Dragon' rootstock (Poncirus trifoliata L. Raft var. monstruosa). Trees, 27, 629-638.
MMGO (2020). Mazandaran Meterology General Oficce. Retrived from www.mazmet.ir
Morales, J., Bermejo, A., Navarro, P., Quiñones, A., & Salvador, A. (2021). Effect of rootstock on citrus fruit quality: A review. Food Reviews International, 1-19.
Pestana, M., Correia, P.J., David, M., Abadia, J., & Varennes, A. (2011). Response of five citrus rootstocks to iron deficiency. Journal of plant nutrition and soil science, 174 (5), 837-846.
Rodriguez-Gamir, J., Intrigliolo, D.S., Primo-Millo, E., & Forner-Giner, M.A. (2010). Relationships between xylem anatomy, root hydraulic conductivity, leaf/root ratio and transpiration in citrus trees on different rootstocks. Physiologia Plantarum, 139, 159-169.
Sahin-Cevik, M., & Moore, G.A. (2006). Identification and expression analysis of cold-regulated genes from the cold-hardy citrus relative Poncirus trifoliata. Plant Molecular Biology, 62, 83-97.
Shiping, Z., Taojiang, H., Xin, Y., Qibin, H., Jinsong, X., Anzhong, Z., Guizhi, G., & Xiaochun, Z. (2020). The effects of rootstocks on performances of three late-ripening navel orange varieties. Journal of Integrative Agriculture, 19 (7), 1802-1812.
Skewes, M. (2015). 'Navelina' orange rootstock incompatibility. South Australian Research and Development Institute, DOI: 10.13140/RG.2.1.1577.9288.
Smith, M.W., Shaw, R.G., Chapman, J.C., Turner, J.O., Lee, L.S., Bruce, K., Jorgensen, K.R., & Mungomery, W.V. (2004). Long term performance of 'Ellendale' mandarin on seven commercial rootstocks in sub-tropical Australia. Scientia Horticulturae, 102 (1), 75-89.
Stenzel, N.M.C., & Neves, C.S.V.J. (2004). Rootstocks for 'Tahiti' lime.  Scientia Agricola, 61 (2), 151-155.
Tazima, Z.H., Neves, C.S.V.J., Yada, I.F.U., & Junior, R.P.L. (2013). Performance of 'Okitsu Satsuma' Mandarin on nine rootstocks. Scientia Agricola, 7 (6), 422-427.
Toplu, C., Kaplankiran, M., Demirkeser, T.H., & Yildiz, E. (2008). The effects of citrus rootstocks on 'Valencia Late' and 'Rhode Red' Valencia oranges for some plant nutrient elements. African Journal of Biotechnology, 7 (24), 4441-4445.