نویسنده = دارابی، عبدالستار
تعداد مقالات: 6
2. ارزیابی پایداری عملکرد و سایر صفات مهم ژنوتیپ‌های پیاز روز کوتاه در مناطق جنوب ایران با استفاده ازروش گرافیکی GGE biplot

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 959-972

عبدالستار دارابی؛ حامد حسن زاده؛ علی رضا پرکاسی؛ احمد موسی‌پور گرجی