نویسنده = حامد دولتی بانه
تعداد مقالات: 11
3. ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ‌های بومی مختلف انگور (Vitis vinifera) با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 197-207

10.22059/ijhs.2018.253391.1411

میترا رازی؛ محمداسماعیل امیری؛ رضا درویش زاده؛ حامد دولتی بانه؛ پدرو مارتینز گومز


6. تأثیر محلول‌پاشی سیلیکات پتاسیم و سولفات روی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک دو رقم انگور در شرایط تنش شوری

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 797-810

10.22059/ijhs.2017.130208.828

حسین عزیزی؛ عباس حسنی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ ناصر عباسپور؛ حامد دولتی بانه


7. شناسایی، تمایز و ثبت رقم‌های انگور بومی و تجاری ایران

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 581-594

10.22059/ijhs.2016.59820

محمد علی نجاتیان؛ حامد دولتی بانه


9. تأثیر دگرگرده‌افشانی بر درصد تشکیل، خواص کمّی و کیفی میوۀ انگور رقم قزل‌اوزوم

دوره 46، شماره 1، بهار 1394، صفحه 111-118

10.22059/ijhs.2015.54130

حامد دولتی بانه؛ نرجس خاتون عابدی؛ رسول جلیلی مرندی


10. بررسی روابط ژنتیکی تعدادی از انگورهای وحشی و زراعی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 42، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 207-215

حامد دولتی بانه؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ قاسم حسنی


11. تأثیر سطوح مختلف رطوبت خاک بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور (Vitis vinifera L.)

دوره 42، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 31-40

رسول جلیلی مرندی؛ عباس حسنی؛ حامد دولتی بانه؛ حسین عزیزی؛ رامین حاجی تقی لو