نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

2 دانشیار، بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

چکیده

حفاظت و جلوگیری از خروج غیرقانونی ذخایر ژنتیکی (ژرم­پلاسم) انگور به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه­های کشور، نیازمند شناسه‌دار کردن رقم­های تجاری و بومی و ثبت آن­ها در مراکز بین‌المللی است. این پروژه برای تمایز و ارزیابی مهم‌ترین رقم­های تجاری انگور ایران (فخری، پیکانی کاشمر، خوشناو، ریش‌بابای سفید و قرمز، بیدانۀ سفید و قرمز، شاهرودی، شصت عروس، یاقوتی، عسکری و میش پستان) بر پایۀ صفت­های ریخت‌شناختی (مورفولوژیک) یا ساختار ظاهری و فیزیولوژیک با هدف ثبت آن‌ها در مرکز بین‌المللی حفاظت از رقم­های گیاهی (UPOV) در استان‌های قزوین و آذربایجان غربی انجام شد. صفت­های رویشی و زایشی بنا بر دستورکار آزمون‌های تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS) طی دو سال در قالب طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار اندازه­گیری شدند. نتایج نشان داد صفت­های کمی یا کیفی به تنهایی قادر به تمایز رقم­های انگور موردبررسی از یکدیگر نیستند. لیکن استفاده از ترکیب برخی از ویژگی­های کمی و کیفی به‌عنوان صفت­های کلیدی،کارایی کامل دارد. به‌طوری‌که با کاربرد امتیازهای یازده صفت شامل شمار پیچک­های متوالی، شکل پهنک برگ کامل، مقطع عرضی برگ کامل، شمار پارپهنک (lobe)، شکل دندانه، زمان آغاز رسیدن حبه، اندازه، شکل و رنگ پوست حبه، میزان آنتوسیانین گوشت و تشکیل دانه، به‌عنوان یک "گیاه کد" و یا بروز چهار صفت شامل رنگ میوه، تشکیل دانه، طول پیچک و مقطع عرضی برگ کامل، رقم‌ها به‌طور دقیق از همدیگر  متمایز شدند. بنابراین ثبت صفت‌های ظاهری، راهکاری ساده و مناسب برای جداسازی رقم­های انگور است و جز در موارد خاص، نیاز به انگشت‌نگاری ژنتیکی نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification, distinctness and registration of commercial and native grape cultivars of Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Nejatian 1
 • Hamed Doulati Baneh 2

1 Associate Professor, Horticulture Crops Research Department, Qazvin Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Qazvin, Iran

2 Associate Professor, Horticulture Crops Research Department, West Azerbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Urmia, Iran

چکیده [English]

Protection and the prevention of illegal departures national grape germplasm, as one of the most important assets of the country, requires identification of the commercial and native cultivars and registered them in the international centers. The present project was conducted in order to registration the most important grape cultivars of Iran based on morphological and physiological traits in the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV).This research was run in Qazvin and West Azerbaijan provinces on cultivar of Fakhri, Pykamy, Khvshnav, RishBaba Sefid, RishBaba Ghermez, Sefid Bidaneh, Shahrodi, Shast Arous, Yaghoti, Askari, Ghermez Bidaneh and Mish Pestan. Fifty traits were measured based on Guidelines for the conduct of tests for Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) in grapes cultivars during two years. Results showed application of quantitative or qualitative traits was unable to distinguish from together all the grape varieties studied. But the combination of some qualitative and quantitative properties as the key attributes yielded the full performance in distinguishing varieties. As cultivars were completely distinguished, only with application of rates of eleven qualitative and quantitative traits such as number of consecutive tendrils, shape of blade, profile in cross section, number of lobes, shape of teeth, ripening, seed formation (as a plant code) or presentation of four characters, including fruit color, seed formation, profile in cross section and tendril length. On this basis, can be stated that registration of qualitative and quantitative traits is the best practice to distinguish grape varieties from each other and perhaps, does not require to measurements genetic fingerprinting in except of certain cases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • registrational genetic reserves
 • plant code
 • vegetative and reproductive traits
 1. Alizadeh, A. (2004). Collection and preliminary identification of local grapevine cultivars in West Azarbaijan.  Seed and Plant Improvement Journal, 20(1), 1-21. (in Farsi)
 2. Alleweldt, G. & Dettweilerm, E. (1989). A model to differentiation grapevine cultivar with the aid of morphological characteristics. Vitis Enological, (1), 53-59.
 3. Anonymous. (1983). Description for grape. International Board for Plant Genetic Resources, IBPGR. Italy.
 4. Food and Agriculture Organization. (2013). FAOstat database results. Retrieved 2011, from: www.fao.org.
 5. Baghalpour, M. & Nejatian, M. A. (2007). Investigation on morfological charactersticvariety of 100 grape culdivars in Iran. M.Sc. thesis, Payame Noor University, Tehran., Iran. (in Farsi)
 6. Camlin, M.S. (2004). Molecules or metresticks: the future for cultivar identification and registration. In: Proceeding of Fourth International Symposium on Taxonomy of Cultivated Plants, 11–17 August, 2002 153-158.
 7. De Oliveira, A. C., Garcia, A. N., Cristofani, M. & Machado, M. A. (2002). Identification of citrus hybrids through the combination of leaf apex morphology and SSR markers. Euphytica, 128, 397-403.
 8. Empinotti, C. B. & Duarte, M. D. (2008). Anatomical study of the leaf and stem of elephantopus mollis kunth (Asteraceae). Journal of Pharmacognosy, 18, 108-116.
 9. Hajiamiri, A. (1995). Identification of grape culdivars in Kermanshah. Master thesis, Faculty of Horticulture. University of Tehran., Iran. (in Farsi)
 10. Hakimnejad, S., Arzani, K. & Nejatian, M.A. (2013). Study on morphological, phenological and pomological diversity of grapes (Vitis vinifera) in East Azarbayejan (Maraghe). M.Sc. thesis, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. (in Farsi)
 11. Kavoosi, B. (2000). Collection & identification of grapevine genotype in Kohkeloye and Boyerahmad. Agricultiral Research, Education and Extention Organization, Issue, 2325. (in Farsi)
 12. Nejatian, M.A. & Doulati Baneh, H. (2011). Registration of commercial grapevine cultivares of iran base on morphologicaql & physiological characteristics (UPOV). Agricultiral Research, Education and Extention Organization, Issue, 40230. (in Farsi)
 13. Nejatian, M.A. (2006). Collection and Preliminary Evaluation of Grapevine Cultivars of the Gazvin Province. Seed and Plant Improvement Journal, 22(3), 3338-319. (in Farsi)
 14. Nejatian, M.A. (2014a). A complete guide of grape production and processing. Education and Extention Agriculture Publishing. 315 pp. (In Farsi).
 15. Nejatian, M.A. (2014b). Evaluation of Grapevine Genotypes of Iran in Main and Backup Collection. Agricultiral Research, Education and Extention Organization, Issue, 44989. (in Farsi)
 16. Nielen, J.A. & Lovell, P.H. (2000). Value of morphological characters for cultivar identification in strawberry (Fragaria x Ananassa). New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 28, 89-96.
 17. Panagopoulos, C.G. & Psallidas, P.G. (1973). Characteristics of Greek Vitis vinifera cultivars. In: Proceeding of 4th International conference grapevine genetic. 1973 (Agers, France) 1, 221-228.
 18. Pommer, C. V., Ferri, C. P., Martins, F. P., Passos, I. R. S. Terra, M. M. & Pires, E. J. P. (1995). Agronomic and phenological characterization of grape genotype kept in collection at jundia, Brazil. ISHS Acta Horticulturae 523, XXV International Horticultural Congress, Part 13: New and Specialized Crops and Products, Botanic Gardens and Human-Horticulture Relationship.
 19. Ramos-Cabrer, A. M., Diaz-Hernandez, M. B. & Pereira-Lorenzo, S. (2007). Morphology and microsatellites in Spanish apple collections. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 82, 257-265.
 20. Seed and Plant Certifivation and Registration Institute. (2007). National Guidelines for the Conduct of Tests for Distinctness. Uniformity and Stability in Grape. 40 pp.
 21. Shin, K. H., Park, H. S., Lee, C. H., Do, G. R., Yun, S. K. & Choi, I. M. (2009). 'Morphological Structure and Chemical Composition in Epicuticular Wax of Fruits in Four Kinds of Grape Cultivars', Korean Journal of Horticultural science & Technology, 27, 353-358.
 22. Suo, Z. L., Li, W.Y., Yao, J., Zhang, Z. M. & Zhao, D. X. (2005). Applicability of leaf morphology and intersimple sequence repeat markers in classification of tree peony (Paeoniaceae) cultivars. Hortscience, 40, 329-334.
 23. Ulloa, R. M., Raices, M., Macintosh, G. C., Maldonado, S. & Tellez-Inon, M. T. (2002).'Jasmonic acid affects plant morphology and calcium-dependent protein kinase expression and activity in Solanum tuberosum. Physiologia plantarum, 115, 417-427.
 24. Viljoen, A. M., Vanderwalt, J. J. A., Demarne, F. E. & Swart, J. P. J. (1995). A Study of the variation in the essential oil and morphology of Pelargonium capitatum (L) Lherit (Geraniaceae). 3. Geographical Variation in essential oil composition and floral structure. South African Journal of Botany, 61, 105-113.
 25. Vouillamoz, J. F., Maigre, D. & Meredith, A. (2004). Identity and parentage of two alpine grape cultivars from Switzerland. Vitis, 43(2), 81-87.
 26. Winkler, A., Cook, J., Kliewer, M. & Lideer, L. (1974). General Viticulture. University of California press, Berkeley and LosAngeles.
 27. Xu, F., Guo, W. H., Xu, W. H., Wei, Y. H. & Wang, R. Q. (2009). Leaf morphology correlates with water and light availability: what consequences for simple and compound leaves?. Natural science 19, 1789-1798.