ارزیابی کیفی نهالهای هلو و شلیل با استفاده از شاخصهای مورفولوژیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

2 مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

4 مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.

5 مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

6 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.

چکیده

به‌‌کارگیری شاخص دیکسون یک روش کارآمد، اما تخریبی و زمان‌‌بر برای پیش‌‌بینی کیفیت نهال در نهالستان‌‌ها محسوب می‌‌شود.
پیش‌‌بینی سریع و کم هزینه کیفیت، استقرار و قدرت رشد نهال درخت میوه در باغ از طریق شناسایی ویژگی-های مورفولوژیکی که بیشترین همبستگی را با این شاخص داشته باشند، در مراحل مختلف تولید نهال ضروری است.
به منظور ارزیابی روابط بین شاخص‌‌‌‌های مورفولوژیکی نهال هلو و شلیل، نهال ریشه لخت 16 رقم تجاری با سه تکرار از 10 نهالستان واقع در چهار استان کشور مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه ها از دو گروه نهال پیوندی گواهی نشده روی پایه بذری و نهال پیوندی گواهی شده روی پایه رویشی در فصل جابجایی نهال طی سال‌‌های 1400-1399 برداشت شد. ویژگی‌‌های نهال‌‌ها شامل ارتفاع، قطر، طول ریشه، تعداد ریشه و شاخه فرعی، وزن تر و خشک شاخساره و ریشه، نسبت ارتفاع به قطر و شاخص دیکسون ارزیابی، و همبستگی ساده بین آنها برآورد شد. ضرایب همبستگی از روش آنالیز مسیر و با در نظر گرفتن شاخص دیکسون به‌‌عنوان متغیر وابسته، به اثرات مستقیم و غیرمستقیم تجزیه شد.
بر اساس نتایج، میانگین شاخص دیکسون برای نهال‌‌های گواهی نشده تولید شده در اقلیم‌‌های مختلف برابر با 14 و در مناطقی با درجه روز رشد تجمعی بیش از 3100 این شاخص بالاتر از میانگین بود. در نهال‌‌های گواهی شده مقدار این شاخص به 47 رسید. بر اساس نتایج آنالیز مسیر در ارزیابی شاخص دیکسون، بالاترین اثر مستقیم مربوط به قطر نهال بالای محل پیوند بود.
قطر نهال به‌‌دلیل داشتن بالاترین همبستگی با شاخص دیکسون و اغلب خصوصیات مورفولوژیکی کارآمدترین شاخص در ارزیابی کیفی نهال است..

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qualitative Evaluation of Peach and Nectarine Saplings Using Morphological Traits

نویسندگان [English]

 • Mitra Rahmati 1
 • Mehdi Rezaee 1
 • Abdo Reza Kavand 2
 • Hossein Kari Dolatabad 3
 • Maryam Khatib 4
 • Mohammad Tabeei 5
 • Reza Rezaee 6
 • Mojtaba Alizadeh 1
1 Seed and Plant Certification and Registration Research Institute (SPCRI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
2 Seed and Plant Certification and Registration Research Institute (SPCRI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
3 Soil and Water Research Institute (SWRI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
4 Seed and Plant Certification and Registration Research Institute (SPCRI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Isfahan, Iran
5 Seed and Plant Certification and Registration Research Institute (SPCRI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Mashhad, Iran
6 West Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and ‎Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Urmia, Iran, Iran.
چکیده [English]

Applying the Dickson quality index (DQI) is an efficient but destructive and time-consuming method for predicting sapling quality in nurseries.
Fast and low-cost prediction of the quality, establishment, and growing strength of fruit tree saplings in the orchard through the identification of morphological characteristics, which are so highly correlated with this index, is necessary for different stages of sapling production.
To evaluate the relationship between the morphological characteristics in peach and nectarine saplings, bare-root saplings of 16 commercial cultivars with three replicates from 10 nurseries, located in four provinces, were studied. The samples provided from two types of non-certified sapling, grafted on the seedling rootstocks, and certified sapling on the vegetative rootstocks during the transplanting seasons of 2020-2021. Sapling height, diameter above grafting line (DAGL), root length, number of roots and branches, shoot and root fresh and dry weights, height to diameter ratio, and DQI were evaluated, and simple correlations between them were estimated. The correlation coefficients were broken down into direct and indirect effects through path analysis, with DQI as the dependent variable.
The results showed that the average DQI for non-certified saplings, produced in different climates, was 14. The higher values were observed in areas with more than 3100 AGDD. In certified saplings, DQI reached to 47. Based on the results of the path analysis for DQI evaluation, the highest direct effect was related to the DAGL.
DAGL is the most efficient index in the quality assessment of the saplings, due to having the highest correlation with the DQI and most of the morphological traits.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Seedling
 • Vegetative rootstocks
 • Sturdiness quotient
 • Certified sapling

Extended Abstract

Introduction

Applying the Dickson quality index (DQI) is an efficient but destructive and time-consuming method for predicting sapling quality in nurseries. Fast and low-cost prediction of the quality, establishment, and growing strength of fruit tree saplings in the orchard through the identification of morphological characteristics, which are so highly correlated with this index, is necessary for different stages of sapling production.

 

Materials and Methods

To evaluate the relationship between the morphological characteristics in peach and nectarine saplings, bare-root saplings of 16 commercial cultivars with three replicates from 10 nurseries, located in four provinces, were studied. The samples provided from two types of non-certified sapling, grafted on the seedling rootstocks, and certified sapling on the vegetative rootstocks   during the transplanting seasons of 2020-2021. Sapling height, diameter above grafting line (DAGL), root length, number of roots and branches, shoot and root fresh and dry weights, height to diameter ratio, and DQI were evaluated, and simple correlations between them were estimated. The correlation coefficients were broken down into direct and indirect effects through path analysis, with DQI as the dependent variable.

 

Results and Discussion

The results showed that the average DQI for non-certified saplings produced in different climates was 14. The higher values occurred in areas with more than 3100 accumulated growth degree-days (AGDD). In certified saplings, DQI reached to 47, which is likely due to more biomass and higher sturdiness (less height to diameter ratio) of certified seedlings. These seedlings were grafted on GF 677 vigorous rootstocks. In addition, appropriate geographical location of certified nursery in case of AGDD might have been a factor in increasing the quality, and also the DQI of these seedlings. Seedling provided from certified nursery also have a better chance of being free from harmful pathogens including viruses, thereby may leading to seedlings with higher DQI. The linear relationship between seedling height and the number of branches is remarkable in case of fruit precocity. As the height of the sapling increases, the number of branches increases more than the number of roots, which results in photosynthetic capacity improvement. However, in stressful conditions, as the photosynthesis rate and plant growth decreases, the absorption of water by the newly developed roots does not compensate the seedling's transpiration, thereby the taller seedlings may die faster. Therefore, taller stone fruit seedlings will not necessarily be a better seedling after planting in the garden. Based on the results of the path analysis for DQI evaluation, the highest direct effect was related to the DAGL, which indicates the significance of this index in evaluating the quality of seedlings.

 

Conclusion

Standard seedlings have a healthy, developed root system without abnormal symptoms. In addition, the selection of peach and nectarine seedlings, which are thicker than 13.6 mm above the grafting line means direct selection of seedlings having more root and shoot dry weight, higher sturdiness quotient and DQI higher than the average. Such seedlings are likely to be more vigorous and of higher quality and will have a better establishment in the orchard. Among the evaluated morphological indices, DAGL is the most efficient index in the quality assessment of the saplings due to having the highest correlation with the DQI and most morphological traits.

Aimi, S. C., Araujo, M. M., Tabaldi, L. A., Barbosa, F. M., Lima, M. S., & Costella, C. (2021). Different shading intensities interfere with the growth of Myrocarpus frondosus Allemao seedlings in the nursery? Floresta, 51(1), 137-145.
Baninasab, B., & Mobli, M. (2008). Morphological attributes of root systems and seedling growth in three species of Pistacia. Silva Lusitana, 16, 175-181.
Bantis, F., Koukounaras, A., Siomos, A., Menexes, G., Dangitsis, C., & Kintzonidis, D. (2019). Assessing quantitative criteria for characterization of quality categories for grafted watermelon seedlings. Horticulturae, 5(16), 1-10.
Bezerra, M. A. F., Pereira, W. E., Bezerra, F. T. C., Cavalcante, L. F., & Medeiros, S. A. (2018). Nitrogen as a mitigator of salt stress in yellow passion fruit seedlings. Semina Ciencias Agrarias, 40(2), 611-622.
Binotto, A. F., Lucio, A. D., & Lopes, S. J. (2010). Correlations between growth variables and the Dickson quality index in forest seedlings. Cerne, 16(4), 457-464.
Bussi, C., Besset, J., & Girard, T. (2002). Effects of peach or hybrid rootstocks on growth and cropping of two cultivars of peach trees (Emeraude and Zephyr). Fruits, 57, 249–255.
Cirkovic-Mitrovic, T., Ivetic, V., Vilotic, D., Brašanac-Bosanac, L., & Popovic, V. (2015). Relation between morphological attributes of five wild fruit tree species seedlings in Serbia. In: Proceedings of International conference Reforestation Challenges. 03-06 June, Belgrade, Serbia, pp. 68-77.
Dardengo, M. C. J. D., Sousa, E. F., Reis, E. F., & Gravina, G. A. (2013). Growth and quality of conilon coffee seedlings produced at different containers and shading levels. Coffee Science, 8(4), 500-509.
Davis, A. S., & Jacobs, D. F. (2005). Quantifying root system quality of nursery seedlings and relationship to out planting performance. New Forests, 30, 295–311.
Dickson, A., Leaf, A. A., & Hosner, J. F. (1960). Quality appraisal of white spruce and white pine seedling stock in nurseries. The Forestry Chronicle, 3610-3613.
Fernandez, L., Auca, E. C., Milhomem, C. A., Schwartz, G., Agurto, J. J. M., & Corvera-Gomringer, R. (2020). Growth and quality of seedlings produced under different environmental conditions. Brazilian Journal of Development, 6(6), 38589-38603.
FAO, (2020). http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC.
Gallegos-Cedillo, V. M., Diánez, F., Nájera, C., & Santos, M. (2021). Plant agronomic features can predict quality and field performance: a bibliometric analysis. Agronomy, 11, 2-23.
Gomes J. M., Couto L. C., Leite, H. G., Xavier, A., & Garcia, S.L.R. (2002). Morphological parameters quality for the evaluation of Eucalyptus grandis seedlings. Revista Arvore, 26, 655-664.
Grossnickle, S. C., & Ivetic V. (2022). Root system development and field establishment: effect of seedling quality. New Forests, https://doi.org/10.1007/s11056-022-09916-y16.
Grossnickle, S. C., & MacDonald, J. E. (2018). Why seedlings grow: influence of plant attributes. New Forests, 49, 1–34.
Grossnickle, S. C., & South, D. B. (2017). Seedling quality of southern pines: influence of plant attributes. Tree Planters' Notes, 60(2), 29-40.
Jacobs, D. F., Woeste, K. E., Wilson, B. C., & McKenna, J. R. (2006). Stock quality of black walnut (Juglans nigra) seedlings as affected by half-sib seed source and nursery sowing density. Acta Horticulture, 705, 375-381.
Kamata, N., Igarashi, Y., Nonaka, K., Ogawa, H., & Kasahara, H. (2020). Analyzing the leafing phenology of Quercus crispula Blume using the growing degree days model. Journal of Forest Research, 25(3), 147-154.
Karimpour, S., Davarynejad, G., ZakiAghl, M., and Safarnejad, M. R. (2020). In vitro thermotherapy and thermo-chemotherapy approaches to eliminate some viruses in Pyrus communis L. cv. ‘Natanz’. Journal of Agricultural Science and Technology, 22(6): 1645-1653.
Karimpour, S., Davarynejad, G., ZakiAghl, M., Safarnejad, M. R., Martinez-Gomez, P., and Rubio, M. (2020). Rapid assessment of sanitary and physiological state of thermotherapy-treated apple shoots by chlorophyll content evaluation. European Journal of Horticultural Sciences, 86(2): 205-211.     
Larson, L. C. S. R., Boliani, A. C., Santo, T. L. E., Teodoro, P. E., & Costa, E. (2018). Substrates, emergence and seedling quality of Hymenaea stigonocarpa (JATOBA) in protected cultivation. Bioscience Journal, 34(3), 615-622.
Levy, P. E., & McKay, H. M. (2003). Assessing tree seedling vitality tests using sensitivity analysis of a process based growth model. Forest Ecological Management, 183, 77–93.
Lin, K. H., Wu, C. W., & Chang, Y. S. (2019). Applying dickson quality index, chlorophyll fluorescence, and leaf area index for assessing plant quality of Pentas lanceolate. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47(1), 169-176.
Marra, F. P., Inglese, P., Dejong, T. M., & Johnson, R. S. (2002).Thermal time requirement and harvest time forecast for peach cultivars with different fruit development periods. Acta Horticulturae, 592, 523-529.
Mello, B. F. F. R., Trevisan, M. V., & Steiner, F. (2016). Quality of cucumber seedlings grown in different containers. Revista de Agricultura Neotropical, 3(1), 33–38.
Menegatti, R. D., Souza, A. G., & Bianchi, V. J. (2019). Estimating genetic divergence between peach rootstock cultivars using multivariate techniques based on characteristics associated with seeds. Genetics and Molecular Research, 18(3), 1-10.
Posse, R. P., Valani, F., Gonçalves, A. M., Oliveira, E. C., Louzada, J. M., Quartezani, W. Z., & Leite, M.C. (2018). Growth and quality of yellow passion fruit seedlings produced under different irrigation depths. Journal of Experimental Agriculture International, 22(4), 1-11.
Rahman, M. S., Tsitsoni, T., Tsakaldimi, M., & Ganatsas, P. (2015). Field performance of Fraxinus ornus bareroot plants to drought stress. In: Proceedings of International conference Reforestation Challenges. 03-06 June, Belgrade, Serbia, pp. 164-174.
Rahmati, M., Kamali, A., Khoshkam, S., Zeinanlu, A. A., Hemmati, M., Alizadeh, M., Kavand A. R., & Rezaie, M., (2020). National standard for nursery establishment and production of stone fruit seedlings. Retrieved August, 10, 2022, from https://spcri.ir/page-Main/fa/0/form/pId19. (In Persian)
Rosseel, Y. (2012). Lavaan: An R package for structural equation modeling. Journal of Statistical Software, 48(2), 1–36.
Saour, G. (2005). Morphological assessment of olive seedlings treated with kaolin-based particle film and biostimulant. Advanced Horticultural Science, 19(4), 193-197.
Smirnakou, S., Ouzounis, T., & Radoglou, K. M. (2017). Continuous spectrum LEDs promote seedling quality traits and performance of Quercus ithaburensis var. macrolepis. Frontiers in Plant Science, 8, 188.
Thompson, B. (1985). Seedling morphological evaluation: what you can tell by looking. In: Proceedings of Evaluating Seedling Quality: Principles, Procedures, and Predictive Abilities of Major Tests. 16-18 Oct. Oregon State University, Corvallis, USA, pp. 59-71.
Zuffo, A.M., Steiner, F., Busch, A., Júnior, J.M., Fonseca, W.L., Zambiazzi, E.V., Mendes, A.E.S., Borges, I. M. M., Godinho, S. H. M., & Pinto, A. R. S. (2017). Size of containers in the production of flamboyant seedlings. Journal of Agricultural Science, 9(12), 99-109.