اثر کاربرد بعد از برداشت کیتوزان، وانیلین و استیک اسید بر کیفیت و انبارمانی گوجه‌فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران.

3 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

گوجه‌فرنگی، پس از سیب‌زمینی دومین سبزی مهم دنیا محسوب می‌شود که سرشار از املاح و ویتامین‌ها است و جایگاه ویژه‌ای در بین سبزی‌ها، اقتصاد کشاورزی و تجارت دارد، هرچند که یکی از مشکلات این محصول ضایعات بالای آن در مرحله پس از برداشت است. در سال ۱۴۰۰ آزمایشی به‌منظور بررسی کیفیت و انبارمانی گوجه‌فرنگی رقم ̍سنا̍ با استفاده از تیمارهای کیتوزان، وانیلین و استیک اسید انجام شد. طرح آماری آزمایش بر پایه فاکتوریل در قالب یک طرح کاملاً تصادفی بود. فاکتور اول آزمایش شامل شاهد (آب مقطر)، کیتوزان 1 درصد (Chit)، استیک اسید 1 درصد (AA)، وانیلین 1 درصد (Van)، و تیمار تلفیقی Chit1%) (AA1%+Van1%+  و فاکتور دوم شامل زمان انبارمانی طی ۳ دوره‌ی انبارمانی (۷، ۱۴ و ۲۱ روز) در دمای ۱±۴ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۵±۸۵ درصد بود. نتایج آزمایش نشان داد استیک اسید منجر به جلوگیری از نشت یونی، آلودگی میکروبی، کاهش وزن و حفظ سفتی گردید. تیمار وانیلین منجر به حفظ سفتی (۲ برابر)، جلوگیری از کاهش وزن (3 درصد) و کاهش نشت یونی (14 درصد) نسبت به شاهد گردید. کم‌ترین مقدار مالون دی آلدئید، فعالیت پکتین متیل استراز، و آلودگی میکروبی در تیمار وانیلین ‌مشاهده شد. در بین تیمارهای مورد بررسی، تیمار وانیلین به دلیل خاصیت آنتی‌اکسیدانی خود نسبت به سایر تیمارها در حفظ و نگهداری محصول گوجه‌فرنگی چشمگیرتر عمل نمود و در آخرین دوره‌ی انبارمانی نمونه‌های تیمار شده با آن از بیش‌ترین امتیاز برخوردار بودند. تیمار وانیلین 1 درصد به بهترین نحو صفات مورد ارزیابی میوه گوجه‌فرنگی را حفظ نمود، لذا جهت فرایند انبارمانی گوجه‌فرنگی پیشنهاد می‌شود. تیمار اسید استیک به عنوان حلال کیتوزان به طور جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفت و این تیمار منجر به جلوگیری از نشت یونی، آلودگی میکروبی، کاهش وزن و حفظ سفتی شد. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش کیتوزان و تیمار تلفیقی اثرات مخربی بر روی گوجه‌فرنگی داشتند، بنابراین کاربرد کیتوزان با وزن مولکولی کم برای انبارمانی محصول گوجه‌فرنگی توصیه نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Postharvest Application of Chitosan, Vanillin and Acetic Acid on Quality and Storage Life of Tomato

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Nazoori 1
  • Mahla Khoshhali 2
  • Hadis Eghbali 3
  • Ali Reza Talebizade 3
1 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
2 Department of Horticulture Sciences, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
3 Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

Tomato is the second most important vegetable in the world after potato, which is rich in minerals and vitamins and has a special place among vegetables, agricultural and commercial economy, although one of the postharvest problems of this product is its high wastes.
In 2021, an experiment was conducted to study the quality and storage life of ‘Sena’ cultivar of tomato by application of chitosan, vanillin and acetic acid treatments in the postharvest laboratory of department of horticultural sciences and engineering in Vali-e-Asr University of Rafsanjan. The statistical design of the experiment was a factorial in the form of a completely randomized design. The first factor included the control (distilled water), chitosan 1% (Chit), acetic acid 1% (AA), vanillin 1% (Van), and a combined treatment (AA1%+Van1%+ Chit1%), while the second factor comprised the storage time during 3 storage periods (7, 14 and 21 days) at a temperature of 4±1°C and relative humidity of 85±5%.
The results of the experiment showed that acetic acid prevented ionic leakage, microbial contamination, weight loss and maintained firmness. Vanillin treatment kept the fruit firmness during storage up to two times and prevented weight loss (3%) and ion leakage (14%), compared to the control. The lowest content of malondialdehyde, pectin methyl esterase activity, and microbial activity were observed in vanillin. In general, among the investigated treatments, vanillin, due to its antioxidant properties, performed more impressively in the preservation of tomato products than other treatments, and in the last period of storage samples treated with vanillin had the highest score. The vanillin treatment best preserved the evaluated characteristics of tomato fruit and is recommended for the tomato storage process. The treatment of acetic acid as a chitosan solvent was evaluated separately and this application led to the prevention of ionic leakage, microbial contamination, weight loss and maintaining firmness. With regard to results obtained from this research, chitosan and combined treatment had destructive effects on tomatoes, therefore the use of chitosan with low molecular weight is not recommended for the storage of tomato products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enzyme Activity
  • Ion leakage
  • Malondialdehyde
  • Microbial Contamination
  • Phenolic Compounds

Extended Abstract

Introduction

  Tomato is the second most important vegetable in the world after potato, which is rich in minerals and vitamins and has a special place among vegetables, agricultural and commercial economy, although one of the postharvest problems of this product is its high wastes. The use of coatings for fresh fruits and vegetables is one of the oldest methods in order to maintain the quality and increase the storage life. Using this method leads to the reduction of some activities, such as the rate of water vapor loss from the product, respiration, the rate of degradation and spoilage of qualitative characteristics, and the rate of microbial growth in the product.

Materials and Methods   

In 2021, an experiment was conducted to study the quality and storage life of ‘Sena’ cultivar of tomato by application of chitosan, vanillin and acetic acid treatments in the postharvest laboratory of department of horticultural sciences and engineering in Vali-e-Asr University of Rafsanjan. The statistical design of the experiment was a factorial in the form of a completely randomized design. The first factor included the control (distilled water), chitosan 1% (Chit), acetic acid 1% (AA), vanillin 1% (Van), and a combined treatment (AA1%+Van1%+ Chit1%), while the second factor comprised the storage time during 3 storage periods (7, 14 and 21 days) at a temperature of 4±1°C and relative humidity of 85±5%.

 

Results and Discussion

   The results of the experiment showed that acetic acid prevented ionic leakage, microbial contamination, weight loss and maintained firmness. Vanillin treatment kept the fruit firmness during storage up to two times and prevented weight loss (3%) and ion leakage (14%), compared to the control. The lowest content of malondialdehyde, pectin methyl esterase activity, and microbial activity were observed in vanillin. In general, among the investigated treatments, vanillin, due to its antioxidant properties, performed more impressively in the preservation of tomato products than other treatments, and in the last period of storage samples treated with vanillin had the highest score. The vanillin treatment best preserved the evaluated characteristics of tomato fruit and is recommended for the tomato storage process. The treatment of acetic acid as a chitosan solvent was evaluated separately and this application led to the prevention of ionic leakage, microbial contamination, weight loss and maintaining firmness. With regard to results obtained from this research, chitosan and combined treatment had destructive effects on tomatoes, therefore the use of chitosan with low molecular weight is not recommended for the storage of tomato products.

 

Conclusion

    In this study, vanillin and acetic acid were able to preserve the investigated traits. According to the obtained results, the use of 1% vanillin and 1% acetic acid is suggested as the best treatment for tomato storage during the storage period. The noteworthy point in this study was the unacceptable effects of chitosan and combined treatment, which showed the negative role of edible coating of low molecular weight chitosan on tomato product. Taking this into consideration, it seems that the use of chitosan with medium or high molecular weight should be considered in the next experiments. Also, the study of different concentrations of high molecular weight chitosan in tomatoes, during the storage process in the warehouse, and the study of different concentrations of vanillin alone, and combination with other food coatings on tomato storage are other subjects that can be considered in further research.

اشنگروف، مراحم.، و نحوی، ایرج. (1393). تولید بیولوژیکی وانیلین طبیعی بر اساس تبدیل میکروبی فنیل پروپانوئیدها. پژوهش های سلولی و مولکولی(مجله زیست شناسی ایران)، 27(3)، 334-316.
رضائیان عطار، فرناز.، صداقت، ناصر.، یگانه زاد، سمیرا.، پاسبان، آتنا.، و حصاری نژاد، محمدعلی. (1390) .مدل سازی ماندگاری پسته تازه بادامی با پوشش کیتوزان در شرایط بسته بندی اتمسفر اصلاح شده. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 18 (114)، 194-181.
حیدری، محمد مهدی و نصیری، سید مهدی. (1395) .بررسی ویژگی های بافتی میوه گلابی در هنگام خشک کردن در خشک کن قفسه‌ای. مجله تحقیقات علوم و صنایع غذایی ایران، 12(2)، 225-214.
قاسمی تولائی مهدی، رامین علی اکبر. و امینی، فریبا. (1394). تاثیر پوشش کیتوزان خوراکی بر کیفیت و افزایش طول عمر نگهداری خیار رقم "زمرد".  مجله تولید و فرآوری گیاهان زراعی، 5 (15)، 189- 198.
قیصربیگی، شهین، رامین، علی اکبر، و امینی، فریبا. (1394). تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان بر حفظ کیفیت و عمر انبارمانی میوه لیمو شیرین. تولید فرآوری محصولات زراعی و باغی، 5(18)، 162-153.
وظیفه دوست، محسن.، حسینی، سید ابراهیم.، بختیاری، سعید. و جعفرنژاد، احمد. (1392). تأثیر تیمارهای پس از برداشت بر کیفیت گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا وای. مجله صنایع غذایی و تغذیه، 1(45)، 80-71.
REFERENCES
Al-Juhaimi, F., Ghafoor, K., & Babiker, E. E. (2012). Effect of gum arabic edible coating on weight loss, firmness and sensory characteristics of cucumber (Cucumis sativus L.) fruit during storage. Pakistan Journal of Botany, 44, 1439-1444.
Akhtar, M.E., Khan, M.Z., Rashid, M.T., Ahsan, Z., & Ahmad, S. (2010). Effect of potash application on yield and quality of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). Pakistan Journal of Botany, 42(3), 695-1702.
Ashengroph, M., & Nahvi, I. (2014). Biological Production of Natural Vanillin Based on the Microbial Conversion of Phenylpropanoids. Cellular and Molecular Research (Iranian Journal of Biology), 27(3), 316-334.(In Persian)
Brummell, D. A., & Harpster, M. H. (2001). Cell wall metabolism in fruit softening and quality and its manipulation in transgenic plants. Plant Molecular Biology, 47(1-2), 311-339.
Bifani, V., Ramírez, C., Ihl, M., Rubilar, M., García, A. & Zaritzky, N. (2007). Effects of murta (Ugni molinae Turcz) extract on gas and water vapor permeability of carboxy methyl cellulose-based edible films. LWT- Food Science and Technology, 40: 1473-1481.
Chung, H. S., Toivonen, P. M. A., & Moon, K. D. (2009). Effect of high vanillin treatment on storage quality of fresh-cut apples. Food Science and Biotechnology, 18(3), 636-640.
Ding, C.Y., Wang, K., & Gross, L. (2001). Reduction of chilling injury and transcript accumulation of heat shock proteins in tomato fruit by methyl jasmonate and methyl salicylate. Plant Science, 161, 1153-1159.
Fish, w.w. perkins-veazie., P & Collins, j.k. (2002). Tomato lycopene measuring by butylate hydroxyl toluene. Journal of Food Composition and Analysis, 15(3), 309-317.
Fischer, R. L., & Bennett, A. B. (1991). Role of cell wall hydrolases in fruit ripening. Annual Review of Plant Biology, 42(1), 675-703.
Gavin, R., Terasa, W., Elspeth, A., & Robert, J. )1994(. Apple and galactosidase activity against cell wall polysaccharides and characterization of a related cDNA Clone. Plant Physiology, 106: 521-528.
Ghasemi Tavallaiy, M., Ramin, A.A., & Amini, F. (2015). Effects of Edible Chitosan Coating on Quality and Increasing Storage Life of Cucumber cv. Zomorod. Journal of Crop Production and Processing, 5 (15), 189-198. (In Persian)
Gheysarbigi, S., Ramin, A. A., Amini, F. (2016). Effect of Chitosan Coating on Fruit Quality and Storage Life of Sweet Lime (Citrus limetta). Journal of Crop Production and Processing; 5 (18), 153-163. (In Persian)
Guadarrama-Lezama, A. Y., Jaramillo-Flores, E., Gutiérrez-López, GF., Perez-Alonso, C., Dorantes-Álvarez, L., & Alamilla-Beltrán, L. (2014). Effects of storage temperature and water activity on the degradation of carotenoids contained in microencapsulated chili extract. Drying Technology, 32 (12), 1435-1447. 
Heydari, M. M., & Nassiri, S. M. (2016). Study on Textural Properties of Pear Fruit during Drying in a Cabinet Dryer. Iranian Food Science and Technology Research Journal, 12(2), 214-225. (In Persian)
Lee, S.K. & Kader, A.A. (2000). Preharvest and postharvest factors influencing vitamin C content of horticultural crops. Postharvest Biology and Technology, 20, 207 – 220.
Rezaiyan Attar, F., Sedaghat, N., Yeganehzad, S., Pasban, A. & Hesarinejad, M. A. (2021). Shelf life modeling of Badami's fresh pistachios coated with chitosan under modified atmosphere packaging conditions. Journal of food science and technology, 18 (114), 181-194. (In Persian)
Roberts, P. K., Sargent, S.A., & Fox, A.J. (2002). Effect of storage temperature on ripening and postharvest quality of grape and mini-pear tomatoes. Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 115, 80-84.
Ramachandra Rao, S., & Ravishankar, G. A. (2000). Vanilla flavour: production by conventional and biotechnological routes. Journal of the Science of Food and Agriculture, 80(3), 289-304.
Saltveit, M. E. (2002). The rate of ion leakage from chilling-sensitive tissue does not immediately increase upon exposure to chilling temperatures. Postharvest Biology and Technology, 26(3), 295-304.
Safari, Z., Ding, Ph., Juju Nakasha, J., & Yusof, S.F. (2020). Combining chitosan and vanillin to retain postharvest quality of tomato fruit during ambient temperature storage. Coatings, 10(12), 1222.
Sanchez-Gonzalez, L., Pastor, C., Vargas, M., Chiralt, A., Gonzalez-Martinez, C. & Chafer, M. (2011). Effect of hydroxypropylmethylcellulose and chitosan coatings with and without bergamot essential oil on quality and safety of cold stored grapes. Postharvest Biology and Technology, 60(1), 57–63.
Sholberg, P. L., Delaquis, P. J., & Molgs, A.L. (1998). Use of acetic acid fumigation to reduce the potential for decay in harvest crops. Recent Research Developments in Plant Pathology, 2, 31-41.
Sholberg, P., Haag, P., Hocking, R., & Bedford, K. (2000). The use of vinegar vapor to reduce postharvest decay of harvested fruit. HortScience, 35 (5), 898-903.
Vazife dost, M., Hosseini, A., Bakhtiari, S.  &Jafarnjad, A. (2014). The effect of post-harvest treatments on the quality of early Urbana Y variety tomato. Journal of Food Technology and Nutrition, 12(1), 71-80. (In Persian)
Valero, D., & Serrano, M. (2010). Postharvest Biology and Technology for Preserving Fruit Quality. CRC Press.
Vargas M., Albors A., Chiralt A., and Gonzalez-Martinez C. (2006). Quality of cold stored strawberries as affected by chitosan-oleic acid edible coatings. Postharvest Biology and Technology, 41(164), 17158.
Wang, Y., Luo, Z. & Huang, H. (2014). Effect of exogenouse γ-aminobutyric acid (GABA) treatment on chilling injury and antioxidant capacity in banana peel. Scientia Horticulturae, 168, 132-137.
Wang, Z., Ma, L., Zhang, X., Xu, L., Cao, J., & Jiang, W. (2015). The effect of exogenous salicylic acid on antioxidant activity, bioactive compounds and antioxidant system in apricot fruit. Scientia Horticulturae, 181(2): 113–120.
Zapata, J. P., Guillen, F., Romero, D. M., Castillo, S., Valero, D., & Serrano, M. (2008(. Use of alginate or zein as edible coatings to delay postharvest ripening process and to maintain tomato (Solanum lycoporicon Mill) quality. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 88(7): 1287-1293.
Zivanovic, S., Chi, S., & Draughon, A.F. (2005(. Antimicrobial activity of chitosan films enriched with essential oils. Journal of Food Science, 70(1): 18-21.