علوم گیاهان دارویی
ارزیابی تغییرات عملکردی و مورفولوژیکی توده‌های مختلف شنبلیله تحت شرایط تنش کم‌آبی

بهنام حسینی؛ حمید دهقانی؛ مصطفی خدادادی

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 625-634

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.230651.1221

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی روابط بین صفات ریشه با عملکرد دانه در توده‌های شنبلیله انجام شد. تعداد 15 توده شنبلیله در دو محیط رطوبتی (عدم‌تنش و تنش خشکی)، در قالب طرح کاملاً تصادفی در سیستم لایسیمتر در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس، مورد بررسی قرار گرفت. تنش کم‌آبی بر روی تمام صفات، به‌جز درصد ریشه، به اندام هوایی و تعداد شاخه‌های ...  بیشتر

تجزیۀ دووجهی داده‌های به‌دست‌آمده از تلاقی دای‌آلل در توده‌های بومی طالبی ایرانی

حمید دهقانی؛ رسول محمدی

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 323-333

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.202988.973

چکیده
  آگاهی بهنژادگران از ساختار و چگونگی مدیریت و مهار ژنتیکی هر صفتی، موجب انتخاب بهترین روش‌ بهنژادی و موفقیت در برنامه‌های بهنژادی خواهد شد. در این راستا مدیریت و مهار ژنتیکی سه صفت مهم عملکرد، زودرسی و میزان مواد جامد محلول، در قالب طرح تلاقی دی‌آلل کامل برای هفت تودۀ طالبی ایرانی بررسی شد. نتایج نشان داد، والد دستجردی قابلیت ترکیب‌پذیری ...  بیشتر

علوم گیاهان دارویی
بررسی تحمل و سازگاری به تنش خشکی در توده‌های گشنیز (Coriandrum sativum L.) بومی ایران

پیمان عینی زاده؛ حمید دهقانی؛ مصطفی خدادادی

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 317-327

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58531

چکیده
  به منظور بررسی تحمل و سازگاری به تنش خشکی در پانزده تودۀ گشنیز (Coriandrum sativum L.) بومی ایران، سه آزمایش به‌طور جداگانه در شرایط کشتزار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. در آزمایش‌های اول، دوم و سوم به ترتیب توده‌های گشنیز در معرض آبیاری معمولی، تنش یک‌باره و تنش تدریجی قرار گرفتند. در این تحقیق شمار هفده صفت پدیدشناختی ...  بیشتر

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های خربزه و طالبی آلوده به پژمردگی آوندی فوزاریومی از نظر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت

مهرداد حنیفه ای؛ حمید دهقانی؛ رجب چوکان

دوره 45، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 115-126

https://doi.org/10.22059/ijhs.2014.51954

چکیده
  بیماری پژمردگی آوندی یکی از مهم‌ترین بیماری‌های خربزه و طالبی است. در این پژوهش 24 تودۀ بومی که از نقاط مختلف ایران جمع‌آوری شده بود به همراه 8 اینبرد لاین برای شناسایی منبع جدیدی از مقاومت به بیماری در یک طرح بلوک‌های‌ کامل تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه و گلخانه در سینی‌های حاوی خاک رس، پیت‌ماس و پرلیت مطالعه شد. ریشه‌های زخمی‌شدۀ ...  بیشتر

بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های طالبی بومی ایران

رسول محمدی؛ حمید دهقانی؛ قاسم کریم زاده؛ Fenny Dane؛ محمود اکرامی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22059/ijhs.2014.50939

چکیده
  بررسی رابطة بین عملکرد و اجزای عملکرد، راندمان برنامه‌های اصلاحی را با تعیین معیار انتخاب مناسب، بهبود می‌بخشد. در این پژوهش، ارتباط بین عملکرد و اجزای آن در طالبی، با استفاده از تجزیة ضرایب مسیر ترتیبی بررسی شد. برای تعیین اجزای مهم عملکرد در طالبی، 49 ژنوتیپ تولید‌شده در یک طرح تلاقی دی‌آلل 7×7، در قالب یک طرح لاتیس ساده با سه ...  بیشتر

برآورد ترکیب‌پذیری عملکرد و اجزاء آن با استفاده از تجزیه دی‌آلل در ارقام طالبی ایرانی

محمود اکرمی؛ حمید دهقانی؛ مختار جلالی جواران؛ رسول محمدی

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 257-286

https://doi.org/10.22059/ijhs.2013.35999

چکیده
  مطالعه ترکیب‌پذیری و اثرات ژنی که با استفاده از طرح تلاقی دی‌آلل بدست می‌آیند، اطلاعات قابل ملاحظه‌ای را درباره طراحی برنامه‌های اصلاحی در اختیار متخصصین اصلاح نباتات قرار می‌دهد. در این پژوهش، نحوه توارث و کنترل ژنتیکی عملکرد و اجزای آن در یک طرح تلاقی دی‌آلل کامل برای هفت رقم ایرانی طالبی ریش‌بابا، شاه‌آبادی، ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل میانگین نسل‌ها برای بررسی عملکرد و صفات مرتبط به آن در خربزه

سیداحسان فیضیان؛ حمید دهقانی؛ مختار جلالی جواران؛ عبدالمجید رضایی

دوره 43، شماره 3 ، آبان 1391، ، صفحه 293-304

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.28962

چکیده
  خربزه یک گیاه اقتصادی و مهم است و ایران از مراکز مهم تنوع برای این محصول به شمار می‌رود. به منظور بررسی چگونگی عمل ژن‌ها، وراثت‌پذیری و برآورد تعداد عوامل موثر در کنترل ژنتیکی عملکرد و برخی از صفات مرتبط با آن در خربزه، نسل‌های 1P، 2P، 1F، 2F، 1BC و 2BC حاصل از تلاقی‌های میرپنجی × تاشکندی و میرپنجی × عباسعلی تهیه و در شرایط مزرعه و در قالب ...  بیشتر

تجزیه ژنتیکی عملکرد و اجزای آن در خربزه به روش دی‌آلل

سید احسان فیضیان؛ حمید دهقانی؛ عبدالمجید رضایی؛ مختار جلالی جواران

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  خربزه یک گیاه اقتصادی و مهم است و ایران از مراکز مهم تنوع برای این محصول به شمار می‌رود. برای برآورد نوع عمل ژن،‌ وراثت‌پذیری و دیگر پارامترهای ژنتیکی صفات مهم زراعی خربزه از تلاقی دای‌آلل بین 6 رقم محلی ایران به همراه یک ملون با منشأ خارجی از گروه کانتالوپنسیس استفاده شد. 7 والد، 21 تلاقی مستقیم و 21 تلاقی معکوس در قالب طرح لاتیس در ...  بیشتر