بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های طالبی بومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دکتری، دانشیار و دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشگاه Auburnآمریکا

چکیده

بررسی رابطة بین عملکرد و اجزای عملکرد، راندمان برنامه‌های اصلاحی را با تعیین معیار انتخاب مناسب، بهبود می‌بخشد. در این پژوهش، ارتباط بین عملکرد و اجزای آن در طالبی، با استفاده از تجزیة ضرایب مسیر ترتیبی بررسی شد. برای تعیین اجزای مهم عملکرد در طالبی، 49 ژنوتیپ تولید‌شده در یک طرح تلاقی دی‌آلل 7×7، در قالب یک طرح لاتیس ساده با سه تکرار ارزیابی شدند. بیشترین مقدار همبستگی بین صفات وزن میوه‌ و تعداد میوه با عملکرد مشاهده شد. از روش رگرسیون چندگانه گام‌به‌گام برای قرار‌دادن صفات پیش‌بینی کننده در مسیرهای رتبة اول، دوم و سوم بر‌اساس سهم صفات در توجیه تنوع موجود در عملکرد و نیز حداقل هم‌راستایی انجام شد. بر‌اساس مقادیر تورم واریانس و بزرگی اثرات مستقیم، صفات میانگین وزن میوه‌ها و تعداد میوه به‌‌منزلة متغیرهای رتبة اول انتخاب و 96‌درصد از تغییرات عملکرد را توجیه کردند. آزمون t با استفاده از مقادیر اشتباه معیار به‌دست‌آمده از تحلیل بوت استرپ انجام شد که نشان‌دهندة معنا‌دار‌بودن تمامی اثرات مستقیم بود. نتایج همچنین نشان داد که دو صفت میانگین وزن و تعداد میوه‌ها می‌توانند به‌عنوان شاخص انتخاب برای افزایش عملکرد در طالبی در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Relationships between Yield and its Components in Iranian Cantaloupe Genotypes

نویسندگان [English]

  • Rasoul Mohammadi 1
  • Hamid Dehghani 1
  • Ghasem Karimzadeh 1
  • Fenny Dane 2
  • Mahmoud Akrami 1
1 PhD. Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Professor, Auburn University, USA
چکیده [English]

Study on relationships between yield and its components will improve the efficiency
of a breeding program with appropriate selection criteria. In this study,
interrelationships between yield and its components in cantaloupe were investigated
using sequential path coefficient analysis. To determine important components of yield
in cantaloupe, 49 genotypes generated from 7 × 7 diallel, were evaluated in α-lattice
design with 3 replications. The highest coefficient correlation was obtained between
fruit weight and fruit number with yield. Sequential stepwise multiple regression
analysis was performed to organize the predictor variables into first, second and third
order paths based on their respective contributions to the total variation of yield and
minimum collinearity. Based on the variance inflation factor and magnitude of direct
effects, average of fruits weight and number of fruit per plant were considered as first
order variables and accounted for 96 percent of total variation of yield. The t-test of
significance, using standard error values, obtained through bootstrap resampling,
indicating that all direct effects were significant. The results also indicated that both two
traits of average of fruits weight and number of fruit per plant could be considered as
selection criterion in selecting for increased yield in cantaloupe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bootstrap analysis
  • cantaloupe
  • Correlation
  • Cucumis melo L
  • sequential path analysis