نویسنده = محمود اثنی عشری
تأثیرکیفیت نور بربرخی از ویژگی‌های کمّی و کیفی میوه انگور رقم یاقوتی تحت شرایط تنش شوری در گلخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22059/ijhs.2023.361714.2113

مریم کشاورزی؛ محمود اثنی عشری؛ حسن ساری خانی


اثرغلظتهای مختلف پاکلوبوترازول و تراکم کاشت گیاهچه بر تولید ریز غده در سیب زمینی رقم سانته

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 11-20

10.22059/ijhs.2013.30401

فرشاد دشتی؛ خسرو پرویزی؛ حامد اشراف؛ محمدرضا چائی چی؛ محمود اثنی عشری


اثر پرتو فرابنفش بر تولید رسوراترول در برگ و میوه دو رقم انگور (Vitis vinifera L.) ایرانی

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387

عقیل محمودی پور؛ محمود اثنی عشری؛ منصور غلامی؛ امید کرمی