تأثیرکیفیت نور بربرخی از ویژگی‌های کمّی و کیفی میوه انگور رقم یاقوتی تحت شرایط تنش شوری در گلخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر کیفیت‌ نور بر برخی از ویژگی‌های کمّی و کیفی میوه انگور رقم یاقوتی در پاسخ به شوری محلول غذایی در سیستم هیدروپونیک درگلخانه، به صورت یک آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور بر پایه طرح کاملاً تصادفی، در سه تکرار طی دوسال متوالی انجام شد. فاکتور اول کیفیت‌ نور در 5 سطح شامل قرمز100درصد، آبی100درصد، قرمز و آبی با نسبت 70و30 درصد، قرمز و آبی با نسبت 50 و50 درصد و شاهد (نور طبیعی گلخانه) و فاکتور دوم هدایت الکتریکی ناشی از اضافه نمودن کلریدسدیم به محلول غذایی در 4 سطح شامل 67/1 (شاهد)، 63/3، 05/6 و 23/10 میلی‌زیمنس بر سانتی‌متر بودند. نتایج این بررسی نشان داد که ترکیب نور قرمز و آبی (70و30 درصد) در مقایسه با دیگر کیفیت‌های نور، وزن، طول، عرض و تراکم خوشه را به ترتیب 53، 89/71، 70 و 36 درصد بیشتر از نور طبیعی گلخانه در تنش شوری شدید حفظ کرد. ترکیب‌ نورهای قرمز و آبی میزان ماده خشک (31/18درصد)، مواد جامدمحلول(31/18درصد)، اسید قابل تیتراسیون(51/12 درصد)، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی(20 درصد) و میزان ویتامین ث (49/39درصد) را نسبت به نور طبیعی گلخانه افزایش داد و نیز کمترین تجمع تانن در میوه (55/29 درصد) در تنش شوری شدید را سبب شد و نور آبیِ100درصد نسبت قند به اسید(31/18درصد)، و 41/37درصد بیشتر از نور طبیعی گلخانه سطح بالاتری از آنتوسیانین را در میوه انگور سبب شدند. بنابراین ترکیب نورهای قرمز و آبی به‌ویژه نسبت70 و30 درصد در تیمار شدید شوری تأثیر بیشتری در حفظ و بهبود ویژگی‌های کمّی و کیفی میوه نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of light quality on some quantitative and qualitative characteristics of fruits of grape (Vitis vinifera L.) cv. Yaghooti, under salinity conditions in greenhouse

نویسندگان [English]

  • Maryam Keshavarzi
  • Mahmood Esna-Ashari
  • Hassan Sarikhani
PhD Student, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agricultural, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of light quality on some quantitative and qualitative traits of grape fruit in response to the salinity of nutrient solution in hydroponic system in greenhouse, was carried out as a factorial experiment with two factors based on a completely randomize design and three replications over two successive years. The first factor was light quality at 5 levels and the second factor was electrical conductivity caused by adding sodium chloride to the nutrient solution at 4 levels . The results of this study showed that The combination of red and blue light (70-30) compared to other light qualities, the weight, length, width and cluster density are 53, 71.89, 70 and 36% more than the natural light of the greenhouse at 10.23 Ms/cm treatment respectively. The combination of red and blue lights increases the amount of dry matter (18.31%), dissolved solids (18.31%), titratable acid (12.51%), antioxidant capacity (20%) and vitamin C (39.49%). It increased compared to the natural light of the greenhouse and also caused the lowest accumulation of tannin in the fruit (29.55%) in the treatment of 10.23 Ms/cm. Blue light (100%) sugar to acid ratio (18.31%), and 37.41% more than natural greenhouse light caused a higher level of anthocyanin in grape fruit. Therefore, the combination of red and blue lights, especially the ratio of 70-30%, showed a greater effect in maintaining and improving the quantitative and qualitative characteristics of the fruit in severe salinity treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthocyanin
  • LED
  • antioxidant capacity
  • red and blue lights
  • electrical conductivity