اثر پرتو فرابنفش بر تولید رسوراترول در برگ و میوه دو رقم انگور (Vitis vinifera L.) ایرانی

نویسندگان

چکیده

رسوراترول (3،5،'4- تری هیدروکسی استیلبن) یک ترکیب آروماتیک ارزشمند است که از سرطان و بیماریهای قلبی و عروقی در انسان جلوگیری می‌کند. این ماده از میوه (در سه مرحله) و برگ دو رقم انگور ایرانی (رجبی سفید شیراز و کشمشی قرمز) با پیرایش یک شیوه عمومی استخراج و با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا مورد ارزیابی کمی قرار گرفت. مقدار رسوراترول موجود در میوه و برگ رقم رجبی سفید شیراز بیش از رقم کشمشی قرمز و میزان این ماده در میوه‌های هر دو رقم بیش از برگ‌های آن‌ها بود. میزان تجمع رسوراترول در هر دو رقم در ابتدای رشد و نمو میوه (4 هفته پس از مرحله تمام گل) بیشتر از مراحل بعد (8 هفته پس از مرحله تمام گل و رسیدن کامل میوه) اندازه‌گیری شد بطوریکه مقدار تجمع آن از ابتدای رشد و نمو میوه تا مرحله رسیدن کامل سیر نزولی داشت و در موقع رسیدن کامل میوه به کمترین میزان خود رسید. میوه‌ها و برگ‌های دو رقم مورد آزمایش تحت تأثیر تیمار پرتو فرابنفش (با طول موج 254 نانومتر) قرار گرفت و میزان رسوراترول آنها پس از تیمار اندازه‌گیری شد و این میزان بطور معنی‌داری نسبت به شاهد افزایش یافت. میوه‌های هر دو رقم تحت تأثیر تیمارهای مذکور در مرحله 4 هفته پس از تمام گل واکنش بهتری نشان داده و رسوراترول بیشتری انباشته کردند، اما میزان تجمع این ماده در مراحل بعدی (8 هفته پس از مرحله تمام گل و رسیدن کامل میوه) سیر نزولی داشت بطوریکه اثر تیمارهای یاد شده روی تولید رسوراترول در میوه‌های کاملا" رسیده به حداقل خود رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of UV Ray on Resveratrol Production in Leaf and Fruit of Two Iranian Grape (Vitis Viniverum) Cultivars

نویسندگان [English]

  • aghil mahmoodi pour
  • mahmood asna ashari
  • Mansoor Gholami
  • Omid Karami

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • grape
  • High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
  • Resveratrol
  • UV ray