نویسنده = طاهر برزگر
ارزیابی عملکرد غده و برخی صفات کمی و کیفی 15 ژنوتیپ امیدبخش سیب‌زمینی در منطقه اردبیل

دوره 52، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 293-303

10.22059/ijhs.2020.292072.1737

یوسف جهانی جلودار؛ طاهر برزگر؛ داود حسن پناه؛ زهرا قهرمانی


اثر زمان برداشت و کیتوزان بر کیفیت و عمر انبارمانی میوه‌های عروسک پشت‌پرده (Physalis angulata L.)

دوره 50، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 173-186

10.22059/ijhs.2018.250863.1389

رسول حیدرنژاد گیگلو؛ زهرا قهرمانی؛ طاهر برزگر؛ ولی ربیعی


Effect of water-deficit stress on fruit yield, antioxidant activity, and some physiological traits of four Iranian melon genotypes

دوره 48، ویژه نامه، مهر 1396، صفحه 13-25

10.22059/ijhs.2017.63643

Taher Barzegar؛ Hadi Lotfi؛ Vali Rabiei؛ Zahra Ghahremani؛ Jafar Nikbakht