مطالعه اثر محل نگهداری میوه روی ساقه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه در دو توده خربزه ایرانی تحت شرایط عادی و تنش کم آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی سابق دکتری و استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

3 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 دانشیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده

به منظور مطالعه روابط منبع- مخزن در گیاه خربزه و ارزیابی اثرات تنش کم‌آبی و محل نگهداری میوه روی ساقه بر عملکرد و صفات کمی و کیفی میوه، آزمایشی به صورت کرت‌های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات باغبانی دانشگاه تهران واقع در کرج اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح آبیاری (شروع آبیاری در نقطه پتانسیل ماتریک 50- ، 65- و 75- سانتی‌بار)، چهار سطح تراش (نگهداری میوه در گره‌های دوم، چهارم، هفتم و شاهد بدون تراش) و دو توده خربزه ایرانی (زرد‌جلالی و سوسکی‌سبز) بود. نتایج نشان داد که وزن میوه و عملکرد تحت تاثیر تنش کم‌آبی قرار گرفت و کمترین مقدار وزن میوه و عملکرد در تنش دوم (شروع آبیاری در نقطه پتانسیل 75- سانتی بار) بدست آمد. میوه‌های نگهداری شده در گره هفتم، بیشترین وزن میوه و عملکرد کل را نشان دادند. تنش کم آبی سبب افزایش ماده خشک میوه گردید. همچنین توده زرد‌جلالی در مقایسه با سوسکی‌سبز دارای درصد ماده خشک و سفتی گوشت میوه بالایی بود. بیشترین درصد مواد جامد محلول در تنش اول (شروع آبیاری در نقطه پتانسیل 65- سانتی بار) مشاهده شد. محتوای فروکتوز و ساکارز به ترتیب در شرایط تنش دوم و اول حداکثر بودند. میوه‌های گره هفتم بالاترین درصد مواد جامد محلول و سطوح فروکتوز و ساکارز را به خود اختصاص دادند. سطح گلوکز در میوه‌های گره چهارم حداکثر بود. تیمار تنش کم آبی دوم باعث پیشرسی میوه (9/36 روز) در مقایسه با آبیاری معمولی(شروع آبیاری در نقطه پتانسیل50- سانتی بار) و تنش اول گردید. میوه‌هایی که در گره دوم رشد یافتند چهار روز زودتر از گیاهان بدون تراش به مرحله برداشت رسیدند. تنش کم‌آبی تولید کل مواد فتوسنتزی را کاهش داد و شیرینی میوه‌ها را بهبود بخشید. همچنین تنش کم‌آبی و تراش بوته باعث پیش‌رسی محصول گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Fruit site on the Stalk upon Yield and Fruit Quality in two Iranian Melon Cultivars under Normal vs. Water Stress Conditions

نویسندگان [English]

  • Mojtaba DELSHAD 1
  • Taher BARZEGAR 2
  • Abdolkarim KASHI 3
  • Kamaleddin HAGHBIN 4
1 Associate Professor University Colleg of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran
2 Former Graduate student & Assistant Professor, Faculty of Agriculture , University of Zanjan
3 Professor, University Colleg of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran
4 Research Associate Professor, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
چکیده [English]

The following study was conducted at the Research Station of Horticultural Sciences (University of Tehran, Karaj) to investigate the effect of different irrigation levels and fruit site on the stalk upon the traits of: sink-source relationship, yield, and fruit quality in two Iranian melon cultivars. The statistical design was a split split-plot of  three replications. Treatments consisted of a factorial arrangement of three irrigation levels (starting irrigation at -50, -65 and -75 cbar), four thinning levels (retainment of fruit at the second, fourth or seventh node of each of two secondary stems vs. control plants undergoing no thinning) along with two cultivars of Iranian melons (Zard Jalali and Suski Sabz). Results revealed that water stress reduced fruit weight as well as yield. The lowest fruit weight and yield were obtained in the case of severe stress treatment (-75 cb). Thinning methods exerted significant effects on mean fruit weight and yield. The highest values having been obtained from fruits kept on the 7th node treatments.The cultivar “Zare Jalali” bore higher fruit dry matter (%) and benefited from a higher flesh firmness as compared with “Suski Sabz”. The first water stress treatment increased Total Soluble Solids (TSS) content. Retainment of fruits on the 7th node resulted in the highest level of TSS (10.77%). Water stress resulted in a significant shortening of the ripening time for about 7 days. Retainment of fruit on the 2th node caused earlier ripening of the fruit. Water stress reduced photoassimilate production and improved fruit sweetness. Also, water stress and thinning affected fruit ripening. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sink-source
  • water stress
  • melon
  • Total soluble solid
  • Flesh firmness
  • Thinning