نویسنده = رضایی نژاد، عبدالحسین
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر دور آبیاری و کاربرد سیلیسیم بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ریحان (Ocimum basilicum L.)

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 37-45

رسول محمدنیا؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ صحبت بهرامی نژاد


3. تأثیر اسید آسکوربیک بر برخی ویژگی‌های مورفولوژی و فیزیولوژی شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens) در شرایط کمبود آهن

دوره 48، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 545-554

کبری سپهوند؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ سیده زهرا حسینی


4. بررسی رشد و گلدهی برخی نمونه‌های بید‌مشک (Salix aegyptiaca L.) در شرایط آب‌ و ‌هوایی استان کردستان

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 403-412

اسفندیار محمدی؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ بایزید یوسفی؛ صادق موسوی فرد