تاثیر سربرداری و تیدیازورون بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی شمعدانی معطر تحت تنش کم آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، چهارمحال بختیاری، شهرکرد، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر سربرداری و محلول‌پاشی تیدیازورون روی بهبود تحمل به تنش کم آبیاری در گیاهان شمعدانی معطر، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در گلخانه‌های پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در سال 1401 انجام شد. فاکتور اول تنش کم آبیاری (80 (شاهد)، 50 و 20 درصد آب قابل دسترس در خاک)، فاکتور دوم سربرداری و عدم سربرداری و فاکتور سوم شامل محلول‌پاشی تیدیازورون (صفر، 5 و 10 میلی‌گرم در لیتر) بود. نتایج نشان داد تنش کم آبیاری، تاثیر کاهشی بر مولفه‌های ارتفاع بوته، تعداد ساقه جانبی، وزن تر و خشک کل، محتوای نسبی آب و درصد اسانس داشت، اما نشت الکترولیت، محتوای مالون دی‌آلدئید و فعالیت آنزیم کاتالاز را افزایش داد. سربرداری گیاهان و محلول‌پاشی تیدیازورون در سطح شاهد، باعث کاهش ارتفاع، تعداد برگ و محتوای نسبی آب برگ شدند، اما وزن تر و خشک کل، رشد ریشه، غلظت رنگیزه‌های فتوسنتزی و نشت الکترولیت را افزایش دادند. با این‌وجود، تحت شرایط تنش کم آبیاری، ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی، تعداد برگ، رشد ریشه، وزن تر و خشک کل، غلظت رنگدانه‌های فتوسنتزی و عملکرد اسانس را افزایش و میزان نشت الکترولیت، محتوای مالون دی‌آلدئید و فعالیت آنزیم کاتالاز را کاهش دادند. در کل نتایج نشان داد تیمار سربرداری و تیدیازورون از طریق بهبود تعادل آبی و افزایش رشد ریشه، باعث کاهش اثرات منفی کم آبیاری شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of pinching and thidiazuron on morphophysiological and biochemical properties of pelagonium graveolens under water deficit stress

نویسندگان [English]

 • Abdolhossein Rezaei Nejad 1
 • abass yasemi 1
 • Sadegh Mousavi Fard 2
 • Farhad Beiranvand 1
1 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Chaharmahal Bakhtiari, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of pinching and foliar spraying of thidiazuron on improving the tolerance to water-deficit stress in pelagonium graveolens plants, a factorial experiment was conducted in the form of a completely randomized design with four replications in the research greenhouses of the Faculty of Agriculture of Lorestan University in 2022. The first factor was water deficit stress (80 (control), 50 and 20% available water in the soil (AWC)), the second factor was pinching and non-pinching, and the third factor included thidiazoron foliar spraying (zero, 5 and 10 mg/liter). The results showed that the stress of water deficit stress had a decreasing effect on the indices of plant height, number of lateral branches, total fresh and dry weight, relative water content and essential oil percentage, but electrolyte leakage, malondialdehyde content and catalase enzyme activity increased. Pinching of plants and foliar application of thidiazuron in the control level decreased the height, number of leaves and the relative water content of the leaves, but they increased total fresh and dry weight, root growth, concentration of photosynthetic pigments and electrolyte leakage. However, under the water deficit stress, plant height, number of lateral branches, number of leaves, root growth, total fresh and dry weight and essential oil yield increased and electrolyte leakage, malondialdehyde content and catalase enzyme activity decreased. In general, the results showed that the treatment of pinching and thidiazoron caused a reduction in the negative effects of water deficit stress by improving the water balance and increasing root growth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Drought"
 • Number of branches"
 • Photosynthetic pigments"
 • Plant height"
 • , "
 • Relative water content"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402
 • تاریخ دریافت: 09 مرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 19 آبان 1402
 • تاریخ پذیرش: 05 دی 1402