اثر کود دامی و بیوچار بر برخی خصوصیات مورفو فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.) تحت تنش کم آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان،خرم آباد، لرستان، ایران

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان، ایران.

3 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران.

چکیده

به‌منظور بررسی اثر کود دامی و بیوچار بر بهبود تحمل به تنش کم آبیاری در گیاهان شمعدانی معطر، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در گلخانه‌های پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در سال 1400 انجام شد. فاکتور اول شامل تنش کم آبیاری (در سطوح ۸۰، ۵۰ و ۲۰ درصد آب قابل دسترس در خاک) و فاکتور دوم شش سطح بستر کاشت شامل: شاهد (ماسه و خاک زراعی به نسبب حجمی 1:1)، بستر کود دامی (خاک، ماسه، کود دامی 25% حجمی)، بیوچار 5 گرم در کیلوگرم بستر شاهد، بیوچار 10 گرم در کیلوگرم بستر شاهد، بیوچار 5 گرم در کیلوگرم بستر کود دامی و بیوچار 10 گرم در کیلوگرم بستر کود دامی بود. نتایج نشان داد تنش کم‌آبیاری سبب کاهش تعداد برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه و رنگدانه‌های فتوسنتزی شد. در حالیکه، طول ریشه و محتوای مالون ‌دی‌آلدئید، پرولین و نشت یونی را افزایش داد. براساس نتایج، کود دامی و بیوچار سبب کاهش اثرات منفی تنش کم-آبی شدند، به‌طوریکه سبب افزایش خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه در شرایط تنشی و عدم تنش و همچنین کاهش مقدار مالون‌دی‌آلدئید، پرولین و نشت یونی شدند. بنابراین می‌توان اظهار داشت که در شرایط تنش کم آبیاری، کود دامی و بیوچار (5 و 10 کیلوگرم در گرم) به صورت ترکیبی، اثرات منفی تنش را کاهش داد و موجب افزایش رشد گیاه شمعدانی معطر شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of animal manure and biochar on some morphophysiological and biochemical characteristics of Pelargonium Graveolens L. under the water deficit stress

نویسندگان [English]

 • reza pourveiseh 1
 • Abdolhossein Rezaei Nejad 2
 • Sadegh Mousavi-Fard 3
1 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Lorestan, Iran
2 Department of Horticultural Sciences, faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Lorestan, Iran.
3 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord , Chaharmahal and Bakhtiari, Iran.
چکیده [English]

In order to investigate the effect of animal manure and biochar on the improvement of tolerance to water deficit stress in pelagonium graveolens plants, a factorial experiment was conducted in the form of a completely randomized design with four replications in the research greenhouses of the Faculty of Agriculture of Lorestan University in 2021. The first factor includes water deficit stress at three levels of 20, 50 and 80% available water in the soil, and the second factor was six levels of planting substrate: control (Sand and agricultural soil in a ratio of 1:1), animal manure substrate (soil, sand, animal manure 25% by volume), biochar 5 g/kg control bed, biochar 10 g/kg control substrate, biochar 5 g/kg of manure substrate, and biochar 10 g/kg of manure substrate. The results showed that water deficit stress caused a decrease in the number of leaves, wet and dry weight of aerial parts, dry weight of roots and photosynthetic pigments, while, root length and content of malondialdehyde, proline and ion leakage increased. Animal manure and biochar reduced the negative effects of water deficit stress, so that they increased the morpho-physiological characteristics of the plant in stressful and non-stressed conditions, as well as reducing the content of malondialdehyde, proline and ion leakage. Therefore, it can be stated that under the water deficit stress, animal manure and biochar (5 and 10 kg/g) combined reduced the negative effects of stress and increased the growth of pelagonium graveolens.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Drought"
 • Organic modifier"
 • Proline"
 • , "
 • Photosynthetic pigments"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403
 • تاریخ دریافت: 08 آبان 1402
 • تاریخ بازنگری: 21 اسفند 1402
 • تاریخ پذیرش: 01 اردیبهشت 1403