کلیدواژه‌ها = محتوی نسبی آب برگ
تاثیر ریزموجودات مفید روی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیکی انار رقم شیشه‌کپ تحت تنش شوری

دوره 45، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 441-447

10.22059/ijhs.2015.53495

محمد عارف پوریان؛ غلامحسین داوری نژاد؛ یحیی سلاح ورزی


اثر تنش خشکی بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیک وآناتومیک چند رقم زیتون

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387

محمد مهدی ضرابی؛ علیرضا طلایی؛ حسین لسانی