اثر تنش خشکی بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیک وآناتومیک چند رقم زیتون

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی و شناخت جنبه های مرفوفیزیولوژیک و آناتومیک، شش رقم زیتون (نبالی، فیشمی، آربکین، زرد، گوردال و روغنی) تحت تنش خشکی این آزمون انجام شد. طرح آزمایشی بکار برده شده فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تیمار شاهد و تنش (5/1- مگاپاسکال) در سه تکرار بود. فاکتورهای مورد بررسی در این پژوهش، سطح برگ، سطح ویژه برگ، زاویه برگ نسبت به ساقه ساقه، تعداد برگ، طول و تعداد شاخه ها، تعداد روزنه، قطرساقه، محتوی نسبی آب برگ (RWC)، پتانسیل آب برگ (LWP)، کمبود اشباع آب (WSD) و ظرفیت آب (WC) بودند. در این بررسی بین سطح برگ و سطح ویژه برگ (SLA) تیمار شاهد و تنش تفاوت چندانی مشاهده نگردید. در فاکتور زاویه برگ با ساقه از نظر آماری اختلاف معنی دار نشان داده شد. بطوریکه در رقم نبالی نسبت به دیگر ارقام تغییرات زاویه برگ آن کمتر بود. همچنین تعداد برگ ها تحت تاثیر تنش خشکی کاهش یافت و ریزش برگ در گیاهان تحت تنش مشاهده نگردید، بطوریکه افزایش تعداد برگ در ارقام نبالی و آربکین نسبت به دیگر ارقام کارآیی بیشتر فتوسنتز در ماده سازی گیاه را نشان می دهد. تعداد شاخه و به تبع آن طول شاخه تحت تاثیر تنش کاهش یافت. بنابراین ارقام آربکین و نبالی کمتر تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفتند. در بررسی تعداد روزنه ها مشخص شد که با اعمال تنش خشکی بر تراکم روزنه ها افزوده شده است. افزایش تراکم روزنه در ارقام گوردال و روغنی کاملاً مشهود بود. بررسی وضعیت آبی گیاه زیتون نشان می دهد، مقاومت به خشکی به دلیل بالا بودن پتانسیل آب برگ و افزایش محتوی نسبی آب و پایین بودن کمبود اشباع آب در ارقام نبالی، گوردال و زرد در مقایسه با دیگر ارقام بیشتری نسبت به خشکی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Drought on Morphophysiologic Anatomic Characteristic of Some Olive Cultivars

نویسندگان [English]

  • mohammad mehdi zarrabi
  • ali reza talaii
  • hossein lesani
چکیده [English]

In this regard, the morphophysiologic and anatomic characteristics of six Olive cultivars (Nabali, Feshomi, Arbequin, Zard, Gordal and Roghani) were investigated under drought. Experiments were designed based on factorial and complete block random plot with two control treatments, -1.5 MPa stress and three replicates. The investigated factors were as follows: leaf area, specific leaf area, leaf angle with stem, leaf numbers, length and number of branches, the number of stomata, think diameter, relative water content (RWC), leaf water potential (LWP), water saturate deficiency (WSD) and water content (WC). In this study, no significant differences were observed in leaf area and specific leaf area between control and stress treatment. In leaf angle with stem the difference was found significant. In Nabali cultivars the change in leaf angle with stem was less pronounced compared with other cultivars. Leaf's numbers decreased under drought conditions, but leaf's number in Nabali and Arbequin cultivars in comparison to other cultivars, shows a higher efficiency of photosynthesis in anabolism in these cultivars. The number of branches and consequently, the length of branches decreased under drought stress. Arbequin and Nabali cultivars were less affected by drought. In the study the stomata density increases under drought stress. An increase in stomata density was appeared in Gordal and Roghani cultivars. Drought resistance observed in Nabali and Zard cultivars due to the high level of leaf water potential, an increase in relative water content, the low level of water saturation deficiency and water content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leaf water potential
  • olive
  • relative water content
  • Specific leaf area.
  • Water saturate deficiency