نویسنده = �������������� ������ ������ ����������
بررسی صفات مورفوفیزیولوژیکی دو اکوتیپ زعفران تحت تاثیر باکتری باسیلوس سوبتیلیس در شرایط ‏اقلیمی زنجان

دوره 53، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 15-30

10.22059/ijhs.2021.319185.1898

فهیمه صالحی؛ میترا اعلایی؛ سید نجم الدین مرتضوی؛ سید علیرضا سلامی؛ حسن رضادوست


تأثیر بنزیل‌آدنین و نیترات پتاسیم بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل نرگس (Narcissus tazetta L.)

دوره 47، شماره 3، آذر 1395، صفحه 521-529

10.22059/ijhs.2016.59814

سیده رضیه موسوی متین؛ سید نجم الدین مرتضوی؛ مختار حیدری