تاثیر سایکوسل و نفتالن استیک اسید بر عملکرد اسانس و پیکره رویشی شمعدانی عطری Pelargonium graveolens L.cv Bourbon))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 کارشناس ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه دانشگاه زنجان

چکیده

 به منظور مطالعه تاثیر سایکوسل و نفتالن استیک اسید بر عملکرد اسانس و پیکره رویشی گیاه شمعدانی عطری تحقیقی به صورت فاکتوریل، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1388 در گلخانه تحقیقاتی و آزمایشگاه گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان اجرا شد. تیمارها شامل دو نوبت اسپری برگی ماهانه محلول نفتالن استیک اسید در چهار سطح (0، 40، 80، 120 میلی‌گرم در لیتر) و محلول سایکوسل با غلظتهای (0، 500، 1000، 2000 میلی‌گرم در لیتر) بودند. صفات مورد بررسی شامل بازده اسانس ، عملکرد اسانس در بوته، عملکرد پیکره رویشی تر و خشک،درصد مادۀ خشک ، ارتفاع گیاه و نسبت برگ به ساقه بودند نتایج نشان داد که نفتالن استیک اسید در تمامی صفات بجز صفت عملکرد پیکره رویشی خشک در سطح 5 درصد و در صفت عملکرد پیکره رویشی خشک در سطح 1 درصد تاثیر معنی داری ایجاد نمود، همچنین بکارگیری سایکوسل در تمامی صفات اثر معنی­داری در سطح 1 درصد ایجاد نمود، همینطور اثر متقابل نفتالن استیک اسید و سایکوسل در تمامی صفات در سطح 5 درصد معنی دار بود .با­توجه به نتایج مقایسه میانگین­ها و روابط بین صفات مشخص گردید که انتخاب غلظت مناسب نفتالن استیک اسید به عنوان یک عامل مشوق رشد و سایکوسل به عنوان یک عامل کند کننده رشد می تواند تاثیر به سزایی در افزایش متوازن عملکرد اسانس وسایر صفات عملکردی بوته داشته باشد به طوری که گیاهان تیمار شده با40 پی­پی­ام نفتالن استیک اسید و سایکوسل باغلظت­های 500 و 1000 پی­پی­ام بیشترین افزایش متوازن اسانس وعملکرد پیکره رویشی گیاه را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Cycosel and Naphthalene Acetic Acid on some Vegetative Characteristics and on Essential Oil Yield in Rose - Scented Geranium ( Pelargonium graveolens L.cv Bourbon)

نویسندگان [English]

  • Hossein RABBI ANGOURANI 1
  • Seyyed Najmeddin MORTAZAVI 2
  • Vali RABIEI 2
  • Esmaeil ZANGAHANI 3
1 Forme graduate student, Faculty of Agriculture, Zanjan University
2 Instructor, Assistant Professors, Faculty of Agriculture, Zanjan University
3 Forme graduate student, Faculty of Agriculture, Zanjan University
چکیده [English]

In order to investigate the effect of different levels of cycosel and naphthalene acetic acid on some vegetative traits and on essential oil yield from rose-scented geranium (Pelargonium graveolens Heritier), an experiment was conducted in 2008 in the research greenhouse of Horticulture Department of Zanjan University. The study was arranged as a factorial experiment, based upon a randomized complete block design of three replications. The first factor included different levels of  naphthalene acetic acid (0, 40, 80 and 120 ml) while the second involving cycosel (0, 500, 1000 and 2000 ml). Analysis of variance of the data showed the effect of naphthalene acetic acid  was significant as regards all the factors except plant dry yield. The effect of cycosel acid was significant on all the factors too. Furthermore, interaction between cycosel and naphthalene acetic acid was significant regarding all the factors too. Mean comparison of, and relations between characters indicated that application of suitable concentrations of cycosel as a plant growth retardant  along with naphthalene acetic acid as a growth promoter was effective on increasing traits essential oil yield(mlplant-1), percentage (ml100gr -1) related with herb production of plant, dry matter yield per plant and leaf/stem fresh weight ratio .The most increace in more characters obtained in plant that was treated by suitable  concentration of  cycosel such as 500 and 1000 mlL  and naphtalen acetic acid with 40 ml, which were most effective on balanced increasing  of essential oil yield and herbage yield in Geranium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cycosel
  • Essential oil
  • geranium
  • naphthalene acetic acid