بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و میزان پروتئین در گل رز شاخه بریده رقم سنسیرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 استادیار، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، تخصص: بیوتکنولوژی/ فیزیولوژی پس از برداشت/ گیاهان زینتی/ رز/ چمن

3 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

آزمایشی به منظور بررسی تاثیر سدیم¬نیتروپروساید و تیدیازورون بر میزان فعالیت آنزیم¬های آنتی¬اکسیدانت و پروتئین گل شاخه بریده رز رقم سنسیرو انجام شد. این آزمایش با دو فاکتور تیدیازورون(TDZ) در سه سطح (0، 20 و40 میکرومول¬در¬لیتر) و سدیم¬نیتروپروساید((SNP به عنوان دهنده اکسید¬نیتریک در چهار سطح (0، 20، 40 و60 میکرومول¬در¬لیتر) به همراه 2 درصد ساکارز بصورت پالسی در سه تکرار و در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. در این آزمایش مقدار پروتئین و میزان فعالیت آنزیم¬های آنتی¬اکسیدانت شامل کاتالاز و پراکسیداز در برگ¬ها و گلبرگ¬های گل شاخه بریده رز رقم سنسیرو مورد ارزیابی قرار گرفت. داده¬های بدست آمده توسط نرم افزارSPSS تجزیه وتحلیل گردید. نتایج نشان داد که 40 میکرومول¬در¬لیتر تیدیازورون بیشترین تاثیر را بر میزان پروتئین برگ¬ها، گلبرگ¬ها و فعالیت کاتالاز برگ¬ها داشت. تیمار 40 میکرومول¬در¬لیتر سدیم¬نیتروپروساید، میزان پروتئین برگ¬ها و گلبرگ¬ها و میزان فعالیت پراکسیداز برگ¬ها و تیمار 60 میکرومول¬در¬لیتر سدیم¬نیتروپروساید کاتالاز گلبرگ¬ها را افزایش داد. بیشترین فعالیت کاتالاز برگ¬ها و گلبرگ¬ها و مقدار پروتئین برگ¬ها از تیمار 40 میکرو¬مول¬سدیم¬نیتروپروساید با 20 میکرومول¬در لیتر¬تیدیازورون حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Antioxidant Enzyme Activity and Protein Content of Rose (Cv. Sensiro)

نویسنده [English]

  • Seyed Najmoddin Mortazavi 2
چکیده [English]

Postharvest senescence is a major factor, limiting the marketing of many species of cut flowers, including roses. Considerable efforts have been devoted to developing postharvest treatments to lengthen the extend of the marketing period. The purpose of this study was to determine the most suitable nitric oxide, and Thidiazuron concentrations to increase the antioxidant activity as well as protein content in Rosa cut flowers. The experiment was conducted in a completely randomized design of three replications. Treatments consisted of: four different Sodium Nitro Prusside (SNP) concentrations (0,20,40 and 60 µm/l) along with Thi Diazuron (TDZ) in three levels (0,20 and 40 µm/l), and as well with 20% pulsings of sucrose. Some such physiological traits as peroxidase and catalase activities as well as the protein in leaf and in petals of Rosa cut flowers were assessed throughout the study. Results showed that the 40µm/l of TDZ treatment increased protein in the leaf and petals, and as well the catalase activities in the leaf.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant activities
  • Nitric oxid
  • protein content
  • Rose
  • ThiDiaZuron