بررسی اثرات مصرف کلسیم وسیتوکنین برصفات مرفوفیزیولوژیکی رز شاخه بریده رقم الونا

نویسندگان

چکیده

این تحقیق در سال 1384 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران با هدف بررسی کاربرد اثرات سطوح مصرف سیتوکینین و کلسیم بر ماندگاری گل بریده رز رقم الونا انجام شد. شاخه های بریده رز در گلخانه از پایه های مادری دو ساله تولید شده ودر مرحله غنچه در معرض سایتوکینین به غلظت های 0،1/0،1و10 میکرو مول در لیتر وکلسیم به غلظت‌های 0، 10، 20 و30 میلی مول در لیتر، قرار گرفتند.سپس گلهای تیمار شده پس از برداشت در شرایط آزمایشگاهی ودر داخل آب مقطر نگهداری شده و صفات متعددی مانند درصد پیری، محتوای آب نسبی، نشت الکترولیت، پروتئین کل، میزان فعالیت پراکسیدازو کاتالازدرگلبرگها اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که سطوح مصرف سیتوکینین اثر معنی دار بر صفات درصد پیری، میزان کلروفیل، پروتئین کل و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان داشت. همچنین سطوح مصرف کلسیم اثر معنی دار بر صفات درصد پیری، میزان کلروفیل و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان داشت. مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف توام سیتوکینین به میزان 10 میکرو مول وکلسیم به میزان 30 میلی مول موجب افزایش معنی دار کلروفیل، فعالیت آنزیم های پراکسیداز وکاتالازو در نتیجه کاهش معنی دار درصد پیری گلها گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Effects of Cytokinin and Calcium Application on Some Morphophysiological Traits in Rosa (Rosa hybridal cv. Illona)

نویسندگان [English]

 • seyed najm-o-din mortazavi
 • rooh angiz naderi
 • mohsen kafi
 • ahmad khalighi
 • mesbah babalar
 • hooshang alizadeh
چکیده [English]

This research was conducted at the Agricultural College of Tehran University in 2005 to analyze the effect of use of cytokinin as well as of calcium on durability of rose (Illona cultivar). Cuttings were taken from rose biennial mother plants, then treated by Cytokinin of 0, 0.1, 1and10 micromole per liter and Calcium of 0,10,20 and 30 milimole per liter. Cut flowers, after harvest, were kept in distilled water and under laboratory conditions. Some different traits such as senescence, relative water content, electroleakage, total protein, and the extent of peroxide and catalase activities in petal were assessed. The results showed that Cytokinin levels exerted significant effects on senescence, electroleakage, total protein as well as activity of anti-oxidant enzymes. Calcium levels had also significant effects on senescence percentage, relative water content, electroleakage and peroxide activities in petals. The treatment a4b4, i.e. the use of Cytokinin at 10 micro-mole and calcium with 30 mili-moles resulted in a significant decrease in senescence and a significant increase in electroleakage, catalase and peroxidase activities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Calcium
 • Catalase
 • cytokinin
 • Electroleakage
 • Illona
 • Peroxidase.
 • Rose