نویسنده = ������������ ��������������
ارزیابی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و رشدی سه ژنوتیپ مختلف گردو نسبت به بیکربنات آب آبیاری

دوره 46، شماره 4، دی 1394، صفحه 549-561

10.22059/ijhs.2015.56904

میثم منظری توکلی؛ واحد باقری؛ حمیدرضا کریمی؛ حمیدرضا روستا