علوم گیاهان دارویی
1. عملکرد، میزان عناصر و گالیک اسید در میوه سماق تحت تیمارهای مختلف کودی

بهلول عباس زاده؛ معصومه لایق حقیقی؛ فاطمه ذاکریان؛ زهره امامی بیستگانی

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 827-838

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2018.255418.1433

چکیده
  به­منظور بررسی خصوصیات مورفولوژی، عملکرد، عناصر و گالیک اسید در میوه سماق (Rhus coriaria L.) تحت تأثیر کودهای دامی و شیمیایی آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع اجرا شد. عامل کود‏ دامی (M) در سه سطح 0 (شاهد)، 20 و 40 تن در هکتار و عامل کود‏ شیمیایی (مخلوط نیتروژن، فسفر و پتاسیم) ...  بیشتر

2. بررسی تیمارهای مختلف ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر میزان عنصرهای غذایی و آلکالوئیدهای گیاه شاه‌تره (Fumaria vaillantii)

احمد رضایی رسا

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 607-615

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2017.109885.627

چکیده
  شاه‌تره گیاهی یک‌ساله و علفی است، از جمله مواد مؤثرۀ آن آلکالوئیدهای مهمی مانند فومارین و سیناکتین، مواد رزینی و موسیلاژ است. قسمت مورد استفادة کل اندام هوایی آن است. ورمی­کمپوست یک کود آلی شامل آنزیم­ها، باکتری­ها و بقایای گیاهی و کود حیوانی است. این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار در گلدان‌های با وزن ...  بیشتر

علوم میوه
3. ارزیابی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر بهبود رشد رویشی پاجوش‌های درخت خرمای رقم پیارم

عبدالامیر راهنما؛ عبدالحمید محبی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 129-133

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2016.58218

چکیده
  واکنش درخت خرما به مصرف کودهای شیمیایی، به علت وجود عناصر غذایی در تنة بسیار کند است. این ویژگی، موجب بی‌تفاوتی بیشتر نخل‌کاران به تغذیة درخت خرما شده است. درحالی‌که، مصرف متوازن عناصر غذایی موجب بهبود رشد رویشی می‌شود. این تحقیق باهدف بررسی تأثیر مصرف کودهای دامی، شیمیایی و گوگرد آلی بر ویژگی‌های رویشی پاجوش­های نخل تجاری پیارم ...  بیشتر