کلیدواژه‌ها = گل محمدی
بررسی تأثیر تنش شوری بر برخی از شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل محمدی ژنوتیپ ‏کاشان ‏

دوره 51، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-17

10.22059/ijhs.2018.251968.1398

محمد امیدی؛ عزیزاله خندان میرکوهی؛ محسن کافی؛ ذبیح اله زمانی


بررسی رابطۀ بین عملکرد گل و اجزای آن در ده ژنوتیپ‌ گل محمدی در گلپایگان

دوره 48، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 243-249

10.22059/ijhs.2017.127919.801

اسماعیل نظرالملک؛ بهمن زاهدی؛ حسین زینلی


گزینش همزمان برای افزایش عملکرد گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط اقلیمی تهران

دوره 40، شماره 2، شهریور 1388

سید رضا طبائی عقدائی؛ رضا گلاب قدکساز؛ علی اشرف جعفری