کلیدواژه‌ها = جیبرلین
تأثیر اسید جیبرلیک بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی دو رقم گل سفید و زرد (Alba and Apollo) گل میمون (Antirrhinum majus)

دوره 48، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 265-273

10.22059/ijhs.2017.130996.834

مهرانگیز چهرازی؛ حمیدرضا حسینی؛ الهه هاشمی دهکردی؛ خلیل اسدی وفا