تاثیر محلول‌پاشی زمستانه اوره بر تغییرات هورمون‌های گیاهی برگ و جوانه‌ و ارتباط آن با گل دهی در نارنگی کینو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران ، اهواز، اهواز، ایران

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ایران

3 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

آزمایشی به منظور بررسی اثر سطوح مختلف اوره (0، 75/0 درصد، 5/1 درصد)، و زمان‌های مختلف محلول‌پاشی اوره (اول دی ماه، 15 دی ماه، 30 دی ماه)، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار بر میزان نیتروژن و هورمون‌های آبسیزیک، جیبرلین و اکسین برگ و جوانه برگی، و گلدهی درخت نارنگی رقم کینو، صورت گرفت. در این آزمایش از برگ و گره در، 1، 3 و 5 هفته بعد از محلول‌پاشی نمونه‌برداری انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد، بیشترین مقدار نیتروژن برگ و گره مربوط به درختان محلول‌پاشی شده با غلظت 5/1 درصد اوره بعد از محلول‌پاشی 15 دی ماه در سال کم محصول بود. بیشترین مقدار جیبرلین برگ و گره مربوط به درختان شاهد در سال پر محصول بود. بیشترین مقدار آبسیزیک برگ در درختان محلول پاشی در 30 دی ماه با غلظت 75/0 درصد اوره در سال کم محصول گزارش شد. بیشترین مقدار اکسین برگ و گره مربوط به درختان محلول‌پاشی شده با اوره 5/1 درصد در سال کم محصول بود. همچنین غلظت‌های مختلف اوره موجب افزایش تعداد گل شد و بیشترین تاثیر مربوط به بالاترین غلظت اوره (5/1 درصد) گزارش شد. غلظت هورمون‌ها در این آزمایش در برگ و گره بسته به غلظت اوره و زمان محلول‌پاشی، متفاوت بود. نتایج نشان داد که اختلاف معناداری در اکسین ، آبسیزیک و جیبرلین در سالهای پر محصول و کم محصول در برگ و گره درختان کینو وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of winter foliar spraying of urea on the changes of plant hormones in leaves and buds and its relationship with flowering in Kinnow Mandarin

نویسندگان [English]

  • Fatemeh karamnezhad 1
  • Nooroallah Moallemi 2
  • Esmaeil Khaleghi 3
1 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz,, Ahvaz,, Iran
2 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture. Shahid Chamran University of Ahvaz, ahvaz, Iran
3 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The N plays an important role in nutrition management in the citrus tree for uniform and quality production. Considering the role of nitrogen in vegetative and reproductive growth and yield increase, as well as the relationship between hormones to flower induction and fruit set in other plant species. An experiment was conducted to investigate the effect of different levels of urea (0, 0.75%, 1.5%), and different times of urea foliar application (Dec 22, Jan 5, Jan 20) on ABA, IAA, GA3, flowering density and nitrogen in Kinnow mandarin tree as factorial basis in a randomized complete block design with three replications. Sampling was done from leaves and nods at 1, 3 and 5 weeks after spraying. The results of this study showed that after foliar application, the highest leaf and bud leaf nitrogen content obtained from trees sprayed with 1.5% concentration of urea on Jan 5 in off year. The highest leaf and node GA3 content obtained from trees control in on year. The highest amounts of ABA of leaves were reported in 0.75% urea concentration on the 20th January. The highest leaf and node IAA content obtained from plants sprayed 1.5% concentration of urea in off year. Also, different concentrations of urea increased the number of flowers, and the highest effect was observed on the highest urea concentration (1.5%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • ABA
  • GA3
  • IAA
  • Urea

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402
  • تاریخ دریافت: 13 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 11 شهریور 1402
  • تاریخ پذیرش: 13 مهر 1402